Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Pracovník horské služby
Platnost standardu: od 7.2.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Prokázání fyzické zdatnosti v letním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uběhnout trať 10 000 m dlouhou s převýšením okolo 340 m v časových limitech odpovídajících věkovým kategoriím ‒ do 35 let 55 min, do 45 let 60 minut, do 55 let 65 minut a nad 55 let 70 minut Praktické předvedení
Je třeba splnit uvedené kriterium.
3

Horolezectví v letním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat dovednost práce s lanem, navazování kotevních lan, uzlové techniky (uzel osmičkový, lodní, půllodní, UIAA, rybářský, Prusíkův, ambulantní, zadrhávací a jejich varianty) Praktické předvedení
b Spouštět transportní prostředek (vak, ferno, evakuační sedačku) Praktické předvedení
c Vybudovat jisticí stanoviště – pavouk Praktické předvedení
d Vybudovat postupové stanoviště, uplatňovat prvky postupového jištění Praktické předvedení
e Absolvovat jako druholezec výstupy 3. stupně obtížnosti Praktické předvedení
f Slaňovat se samojištěním, s využitím pomůcek – slaňovací osma Praktické předvedení
g Vysvětlit pádový faktor včetně vzorce Ústní nebo písemné ověření
h Popsat horolezecký materiál a jeho použití (lana, smyčky, karabiny, úvazky, blokanty) Ústní nebo písemné ověření
i Chytat pád na skále, prusíkování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění techniky záchranných prací v letním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou techniku a prostředky pro danou záchrannou akci Praktické předvedení
b Vybudovat jistící stanoviště – pavouk a jeho varianty Praktické předvedení
c Spouštět a vytahovat zraněného pomocí lanové techniky – půllodní uzel, Tyromont Wind, kladkostroj atd. Ústní ověření a praktické předvedení
d Vybrat vhodné místo pro přistání vrtulníku a navigovat vrtulník na přistání na základě znalosti základních povelových signálů Ústní ověření a praktické předvedení
e Ovládat transportní prostředky – nosítka, rakouský vozík Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování zdravotní pomoci v letním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti z anatomie a fyziologie člověka Ústní nebo písemné ověření
b Předvést a popsat celkové vyšetření a monitorování základních životních funkcí Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
c Popsat fixační a obvazovou techniku, předvést ošetření ran a krvácení Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
d Předvést a popsat první pomoc u šokových stavů a bezvědomí, u náhlých stavů interních, chirurgických, neurologických, u náhlých stavů v gynekologii a porodnictví Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
e Provést a popsat základní kardiopulmonální resuscitaci Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
f Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u traumat (hlava) Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
g Předvést a popsat první pomoc u náhlých stavů z fyzikálních a jiných příčin (vis na laně, uštknutí hadem, kousnutí hmyzem, termická poranění – popáleniny, úžeh, úpal, úraz elektrickým proudem, zásah bleskem) Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
h Prokázat znalost hygieny a epidemiologie při poskytování první pomoci Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v organizaci horské služby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v historii horské služby v ČR Ústní nebo písemné ověření
b Vysvětlit základní dokumenty Horské služby ČR – statut a stanovy, popsat orgány Horské služby ČR, formu členství, jeho vznik a zánik Ústní nebo písemné ověření
c Charakterizovat organizaci horské služby v ČR Ústní nebo písemné ověření
d Aplikovat právní předpisy při práci horské služby, definovat právní odpovědnost záchranáře Ústní nebo písemné ověření
e Definovat povinnosti a práva člena horské služby Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizování záchranných prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy záchranných akcí Ústní nebo písemné ověření
b Stanovit podle metodických pokynů postup při záchranné akci Ústní nebo písemné ověření
c Popsat vazby na složky integrovaného záchranného systému při záchranné akci Ústní nebo písemné ověření
d Popsat osvětlovací a signalizační techniku horské služby Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
e Vysvětlit a popsat základní pojmy o radiospojení v horské službě – druhy stanic, radiokomunikační řád, pravidla komunikace Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v topografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit základní topografické pojmy Ústní nebo písemné ověření
b Číst funkčně v topografických mapách (orientace, mapy, legenda, měřítko) Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
c Definovat a určit azimut Praktické předvedení
d Orientovat se v terénu, předvést znalost místopisu oblasti Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
e Určit světové strany pomocí technických pomůcek i bez pomůcek Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení na modelu
f Určit vzdálenost v terénu podle mapy Praktické předvedení
g Pracovat s GPS, určit polohu Praktické předvedení na modelu
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prokázání fyzické zdatnosti v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Absolvovat etapu 6000 m na skialpinistických lyžích v časových limitech odpovídajících věkovým kategoriím: do 35 let 60 minut, do 45 let 65 minut, do 55 let 70 minut a nad 55 let 75 minut Praktické předvedení
Je třeba splnit uvedené kriterium.
3

Horolezectví v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat dovednost práce s lanem, navazování kotevních lan, uzlové techniky (uzel osmičkový, lodní, půllodní, UIAA, rybářský, Prusíkův, ambulantní, zadrhávací a jejich varianty) Praktické předvedení
b Vybudovat jisticí stanoviště – pavouk Praktické předvedení
c Vybudovat postupové stanoviště, uplatňovat prvky postupového jištění Praktické předvedení
d Prokázat dovednost dynamického jištění na sněhu Praktické předvedení
e Brzdit cepínem Praktické předvedení
f Pohybovat se v exponovaném terénu se stoupacími železy a cepínem na svahu o sklonu okolo 45° Praktické předvedení
g Absolvovat lezení v ledu s pomocí želez a cepínů Praktické předvedení
h Vysvětlit pádový faktor včetně vzorce Ústní nebo písemné ověření
i Prokázat znalostí o bezpečnosti práce ve výšce a nad volnou hloubkou Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění záchranných prací v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou techniku a prostředky pro danou záchrannou akci Praktické předvedení
b Vybudovat jistící stanoviště – pavouk a jeho varianty Praktické provedení
c Spouštět a vytahovat zraněného pomocí lanové techniky – půllodní uzel, pákování, kladkostroj atd. Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
d Ovládat transportní prostředky – kanadské sáně, akia člun, nosítka Praktické předvedení
e Stanovit podle metodických pokynů postup při záchranné akci Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování zdravotní pomoci v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat zajištění bezpečnosti na místě nehody Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
b Provést přivolání odborné pomoci Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
c Předvést a popsat vyproštění, polohování a transport zraněného Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
d Předvést a popsat první pomoc u traumat (končetiny, hrudník, břicho, páteř, polytrauma) Ústní ověření a praktické předvedení
e Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u náhlých stavů u dětí Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
f Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u náhlých stavů z fyzikálních a jiných příčin (omrzliny, podchlazení, laviny) Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
g Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u intoxikací, u náhlých stavů v psychiatrii Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
h Prokázat znalost právní odpovědnosti a etiky při poskytování první pomoci Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v meteorologii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní znalosti z meteorologie – základní pojmy, atmosféra země Ústní nebo písemné ověření
b Popsat a vysvětlit základní meteorologické prvky a jevy Ústní nebo písemné ověření
c Popsat a vysvětlit základní pojmy předpovědi počasí Ústní nebo písemné ověření
d Popsat specifika počasí na horách Ústní nebo písemné ověření
e Popsat zdroje informací pro předpověď počasí Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat dovednost jízdy na lyžích v pluhu Praktické předvedení
b Bruslit na lyžích Praktické předvedení
c Odšlapovat Praktické předvedení
d Provádět krátký i dlouhý oblouk Praktické předvedení
e Pohybovat se na lyžích v neupraveném terénu Praktické předvedení
f Zvládnout jízdu přes terénní vlnu Praktické předvedení
g Prokázat bezpečnou jízdu s transportními prostředky – prázdné i plné Praktické předvedení
h Vystupovat a sjíždět v neupraveném terénu na skialpinistických lyžích Praktické předvedení
i Prokázat bezpečný pohyb na lyžích v exponovaném terénu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Záchranné práce v lavinách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní rozdělení lavin a princip jejich uvolnění Ústní nebo písemné ověření
b Prokázat znalosti o sněhu – vznik sněhu, druhy sněhu, přeměna sněhu Ústní nebo písemné ověření
c Popsat podmínky pro vznik lavin – sklon a orientace svahu, povrch terénu, srážky, teplota, vítr, sluneční svit Ústní nebo písemné ověření
d Vysvětlit lavinovou prevenci – struktura, stupně lavinového nebezpečí, pohyb v lavinovém terénu, sněhový profil, testy sněhové stability Ústní nebo písemné ověření
e Vysvětlit pojmy: kamarádská pomoc – bezpečnostní vybavení, jeho použití, pravděpodobnost přežití, první pomoc Ústní nebo písemné ověření
f Popsat lavinovou záchrannou akci – organizace, sondování, použití psa Ústní nebo písemné ověření
g Popsat a předvést základy měření – sněhový profil, provedení testu sněhové stability Ústní ověření a praktické předvedení
h Předvést práci s lavinovým vyhledávačem, sondování Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce ve výšce nad volnou hloubkou (VH). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na NSP: http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30594&kod_sm1=6).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Činnosti horské služby jsou různé pro jednotlivá roční období. Způsobilosti určené pro letní období jsou ověřovány v letním období, způsobilosti určené pro zimní období jsou ověřovány v zimním období. Získání kvalifikace člen horské služby je podmíněno splněním všech způsobilostí. Zkoušky probíhají v době konání základní školy horské služby.

Ke zkoušce může přistoupit osoba – čekatel na základě rozhodnutí příslušné oblastní rady Horské služby ČR a po splnění všech podmínek pro absolvování příslušné části (letní a následně zimní) základní školy horské služby.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými zástupci autorizované právnické osoby s autorizací pro příslušnou dílčí kvalifikaci

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí být instruktor horské služby s minimálně 5letou praxí u horské služby nebo lékař horské služby, oba na doporučení náčelníka Horské služby ČR, o. p. s.

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: www.mmr.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

V rozsahu používaného vybavení Horské služby ČR, o. p. s. – horolezecký materiál letní i zimní, transportní prostředky, mapy, buzola, GPS, čelová svítilna, lavinové sondy a vyhledávače, lyže sjezdové, skialpinistická výzbroj a výstroj, obvazový materiál, vakuové dlahy, lékárnička člena horské služby, resuscitační model, vysílačka, zpětný projektor, PC, učebnice horské služby.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Zejména praktická kritéria jsou ověřována průběžně v době trvání příslušné zimní nebo letní školy horské služby. Ostatní kritéria jsou ověřována formou zkoušky (na závěr příslušné školy horské služby). Čistá délka trvání této zkoušky činí 7 až 10 hodin (bez technologických přestávek, přestávek na stravování apod.).

U kritérií, která obsahují slovní nebo písemnou formu hodnocení, nebo práci s písemnými podklady, má zkoušený minimálně 5 minut času na přípravu.

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 40 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP, PO a VH.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 7 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnotící standard připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Horská služba ČR, o. p. s.