Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Člen horské služby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Prokázání fyzické zdatnosti v letním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uběhnout trať minimálně 10 000 m dlouhou s převýšením minimálně 300 m v časovém limitu stanoveným metodickým pokynem Horské služby Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Horolezectví v letním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v horolezeckém materiálu a jeho vlastnostech, druzích, certifikacích a jeho správném použití (lana, jisticí pomůcky, blokanty, úvazky, atd.) Ústní ověření
b Vysvětlit pádový faktor, včetně vzorce Ústní ověření
c Pracovat s lanem – transport, balení, uzlová technika (kotvicí, spojovací, prusíkovací a manipulační uzly) Praktické předvedení
d Předvést zakládání postupového jištění a vytváření jistícího stanoviště ve skalním terénu Praktické předvedení
e Předvést správné způsoby jištění prvolezce, druholezce (zachycení pádu, dynamické jištění) Praktické předvedení
f Předvést způsoby bezpečného slanění s různými slaňovacími pomůckami (slaňovací osma, „kyblík“ atd.) Praktické předvedení
g Předvést výstup po laně za pomocí prusíků a blokantů do výšky minimálně 8 m Praktické předvedení
h Absolvovat bezpečně a jistě jako druholezec cestu IV. stupně obtížnosti UIAA (Mezinárodní horolezecká federace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění techniky záchranných prací v letním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou techniku a prostředky pro danou záchrannou akci Praktické předvedení
b Vybudovat jistící stanoviště – pavouk a jeho varianty Praktické předvedení
c Spouštět a vytahovat zraněného pomocí lanové techniky – půllodní uzel, kladkostroj atd. Praktické předvedení
d Vybrat vhodné místo pro přistání vrtulníku, popsat a předvést způsob navigace vrtulníku na přistání na základě znalosti základních povelových signálů Praktické předvedení a ústní ověření
e Ovládat transportní prostředky – nosítka, rakouský vozík Praktické předvedení
f Rozlišit standardní a nestandardní chování a situace zachraňovaných subjektů a objektů a vyvodit z nich závěry a návrhy Praktické předvedení
g Vysvětlit zásady bezpečnosti práce ve výšce a nad volnou hloubkou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování zdravotní pomoci v letním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat orgánové soustavy člověka, jednotlivé orgány a jejich funkci Ústní ověření
b Předvést a popsat celkové vyšetření a monitorování základních životních funkcí (včetně použití přístrojové techniky - pulsní oxymetr, tonometr, glukometr) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat fixační a obvazovou techniku, předvést ošetření ran a krvácení Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat první pomoc u šokových stavů a bezvědomí, u náhlých stavů interních, chirurgických, neurologických, u náhlých stavů v gynekologii a porodnictví Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést a popsat základní kardiopulmonální resuscitaci podle stávajících doporučení resuscitační rady, včetně použití automatizovaného externího defibrilátoru, oxygenoterapie, zajištění dýchacích cest Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u traumat (hlava) Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést a popsat první pomoc u náhlých stavů z fyzikálních a jiných příčin (vis na laně, uštknutí hadem, bodnutí hmyzem, termická poranění – popáleniny, úžeh, úpal, úraz elektrickým proudem, zásah bleskem) Praktické předvedení a ústní ověření
h Vysvětlit zásady hygieny a epidemiologie při poskytování první pomoci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v organizaci horské služby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v historii horské služby v ČR Ústní ověření
b Vysvětlit základní dokumenty Horské služby ČR – statut a stanovy, popsat orgány Horské služby ČR Ústní ověření
c Charakterizovat organizaci horské služby v ČR Ústní ověření
d Aplikovat právní předpisy při práci horské služby, definovat právní odpovědnost záchranáře Praktické předvedení a ústní ověření
e Definovat povinnosti a práva záchranáře horské služby Ústní ověření
f Pracovat s elektronickou knihou služeb (např. zadávání služeb, úrazů, počasí,...) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizování záchranných prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy záchranných akcí, volit možné pracovní postupy Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit postup při záchranné akci Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vazby na složky integrovaného záchranného systému při záchranné akci Ústní ověření
d Popsat osvětlovací a signalizační techniku horské služby Ústní ověření
e Vysvětlit a popsat základní pojmy o radiovém spojení v horské službě – druhy stanic, radiokomunikační řád, pravidla komunikace Ústní ověření
f Analyzovat systémy, jevy a procesy záchranných akcí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v topografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit základní topografické pojmy Ústní ověření
b Číst v mapách (orientace, mapy, legenda, měřítko, souřadnicový systém) Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v terénu, předvést znalost místopisu oblasti Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientovat mapu a stanovit azimut na mapě a z mapy pomocí buzoly Praktické předvedení
e Stanovit azimut v terénu a jít podle azimutu Praktické předvedení
f Určit svoji polohu v terénu podle mapy, terénních tvarů a předmětů Praktické předvedení
g Stanovit zeměpisné i kilometrové souřadnice známého bodu na mapě Praktické předvedení
h Stanovit bod na mapě prostřednictvím známých zeměpisných i kilometrových souřadnic Praktické předvedení
i Určit nadmořskou výšku bodů v mapách Praktické předvedení
j Určit vzdálenosti terénních a místopisných bodů Praktické předvedení
k Určit světové strany pomocí technických pomůcek i bez pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
l Určit polohu pomocí satelitního navigačního systému Praktické předvedení
m Pracovat s elektronickými mapovými aplikacemi Praktické předvedení
n Pracovat s aplikacemi horské služby u nás Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prokázání fyzické zdatnosti v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Absolvovat etapu minimálně 6000 m na skialpinistických lyžích s minimálním převýšením 450 m v časovém limitu stanoveným metodickým pokynem Horské služby ČR Praktické předvedení
Je třeba splnit uvedené kritérium.
3

Horolezectví v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v materiálu pro zimní horolezectví (lana, cepíny, stoupací železa atd.), jeho vlastnostech, druzích, certifikacích a jeho správném použití Ústní ověření
b Vysvětlit rázovou sílu a tzv. kladkový efekt Ústní ověření
c Předvést práci s lanem – transport, balení, uzlová technika (kotvicí, spojovací, prusíkovací a manipulační uzly) Praktické předvedení
d Předvést vytváření postupového jištění a jistícího stanoviště v zimních podmínkách (sněhový svah, led) Praktické předvedení
e Předvést správné způsoby jištění na sněhu a ledu Praktické předvedení
f Bezpečně a jistě se pohybovat v exponovaném terénu se stoupacími železy a cepínem (svah o sklonu min. 45°) Praktické předvedení
g Předvést brzdění cepínem Praktické předvedení
h Absolvovat jako druholezec lezení v ledu za pomoci stoupacích želez a cepínů Praktické předvedení
i Vysvětlit způsoby pohybu po ledovci a záchranu z trhliny Ústní ověření
j Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce ve výšce a nad volnou hloubkou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění techniky záchranných prací v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou techniku a prostředky pro danou záchrannou akci Praktické předvedení
b Vybudovat jistící stanoviště – pavouk a jeho varianty Praktické provedení
c Předvést spouštění a vytahování zraněného pomocí lanové techniky – půllodní uzel, pákování, kladkostroj atd. Praktické předvedení
d Ovládat transportní prostředky – kanadské sáně, akia člun, nosítka Praktické předvedení
e Stanovit postup při záchranné akci Praktické předvedení a ústní ověření
f Rozlišit standardní a nestandardní chování a situace zachraňovaných subjektů a objektů a vyvozovat z nich závěry a návrhy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování zdravotní pomoci v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat zajištění bezpečnosti na místě nehody Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést přivolání odborné pomoci Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat vyproštění, polohování a transport zraněného Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat první pomoc u traumat (končetiny, hrudník, břicho, páteř, polytrauma) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u náhlých stavů u dětí Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u náhlých stavů z fyzikálních a jiných příčin (termická poranění - podchlazení, omrzliny, laviny) Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u intoxikací, u náhlých stavů v psychiatrii Praktické předvedení a ústní ověření
h Vysvětlit právní odpovědnosti a etiky při poskytování první pomoci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v meteorologii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy z meteorologie Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit základní meteorologické prvky a jevy Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit základní pojmy předpovědi počasí Ústní ověření
d Popsat specifika počasí na horách Ústní ověření
e Popsat zdroje informací pro předpověď počasí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést jízdu na lyžích v pluhu Praktické předvedení
b Předvést bruslení na lyžích Praktické předvedení
c Předvést tzv. odšlapování Praktické předvedení
d Předvést krátký i dlouhý oblouk Praktické předvedení
e Pohybovat se na lyžích v neupraveném terénu Praktické předvedení
f Sjet na lyžích terénní vlnu Praktické předvedení
g Předvést bezpečnou jízdu na lyžích s transportními prostředky – prázdné i s figurantem Praktické předvedení
h Vystupovat a sjíždět v neupraveném terénu na skialpinistických lyžích Praktické předvedení
i Bezpečně se pohybovat na lyžích v exponovaném terénu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Záchranné práce v lavinách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní rozdělení lavin a princip jejich uvolnění Ústní ověření
b Popsat vznik sněhu, druhy sněhu, přeměna sněhu Ústní ověření
c Popsat podmínky pro vznik lavin – sklon a orientace svahu, povrch terénu, srážky, teplota, vítr, sluneční svit Ústní ověření
d Vysvětlit lavinovou prevenci – struktura, stupně lavinového nebezpečí, pohyb v lavinovém terénu, sněhový profil, testy sněhové stability Ústní ověření
e Vysvětlit pojmy: kamarádská pomoc - bezpečnostní vybavení, jeho použití, pravděpodobnost přežití, první pomoc Ústní ověření
f Popsat lavinovou záchrannou akci – organizace, sondování, použití psa Ústní ověření
g Popsat a předvést základy měření – sněhový profil, provedení testu sněhové stability Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést práci s lavinovým vyhledávačem, sondování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování profesního jednání a komunikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést komunikaci se zraněnou osobou, jejím okolí, předvést komunikaci se ZZS a ostatními složkami IZS Praktické předvedení
b Uplatňovat profesní chování a etiku v práci pracovníka horské služby Praktické předvedení
c Porozumět problému, vyřešit ho, dokázat se přizpůsobit konkrétní situaci Praktické předvedení
d Chovat se zodpovědně, rozvážně, vyrovnaně Praktické předvedení
e Uplatňovat přiměřené sebevědomí, schopnost sebeovládání a sebekázně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a bezpečností práce ve výškách a nad volnou hloubkou (VH) o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/clen-horske-sluzby#zdravotni-zpusobilost).

Zdravotní způsobilost se prokazuje předložením ergometrického vyšetření se zátěží W170 od sportovního lékaře (nebo internisty). Doklad o zdravotní způsobilosti nesmí být starší 12 měsíců.

U odborných způsobilostí, u nichž je nezbytná přítomnost třetí osoby, je přítomen figurant. Figurantem může být i zkoušející.

 

Ke zkoušce může přistoupit ten, kdo splní požadavky stanovené metodickým pokynem Horské služby ČR. Metodický pokyn zašle autorizovaná osoba uchazeči současně s pozvánkou ke zkoušce.

Uchazeč se ke zkoušce dostaví vybaven vlastní výstrojí a výzbrojí:

Letní období: odpovídající sportovní oblečení, pevná horská obuv,

Zimní období: odpovídající sportovní oblečení, pevná horská obuv, sjezdová výstroj a výzbroj, skialpinistická výstroj a výzbroj.

Autorizovaná osoba připraví k ověřování kompetencí Provádění techniky záchranných prací v letním období – kritéria a), f) a Provádění záchranných prací v zimním období – kritéria a), f) modelové situace. Minimální počet modelových situací je 5.

Ověřování kritérií m) a n) kompetence Orientace v topografii se děje na PC či notebooku a elektronických navigačních zařízeních pro práci s mapovými podklady ve vlastnictví autorizované osoby.

Vyloučení veřejnosti

Povaha zkoušky umožňuje za níže uvedených okolností vyloučit veřejnost. Autorizovaná osoba tuto informaci uvede v pozvánce ke konání zkoušky

  • místa nepřístupná veřejnosti – klidová území národních parků ( bývalá I. zóna NP) podle návštěvních řádů NP

  • místa, kde se provádí vyhledávání v lavinách (laviniště)

  • místa, kde se provádí vyhledávání v horském terénu (rokle, sutě, polomy a jiná místa, kde hrozí nebezpečí úrazu)  

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ozbrojené složky, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Horská služba ČR, o. p. s.