Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Pečující osoba o dítě v dětské skupině
Platnost standardu: Od 28.9.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na konkrétním zadaném příkladu uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dítěte; podle prostředí identifikovat možná rizika a navrhnout způsob jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit konkrétní situaci v oblasti bezpečnosti a prevence úrazů podle možného mechanismu úrazu (pád, tonutí, popálenina, otravy, dopravní nehoda) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Poskytování první pomoci dítěti/dětem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle tři různé nenadálé situace ohrožující zdraví a život dítěte, určit druh, rozsah poranění či poškození, navrhnout způsoby řešení a předvést poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést rozhovor při volání na záchranný systém, vysvětlit a zdůvodnit postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést na resuscitačním modelu miminka a dítěte (juniora) správný postup při neodkladné resuscitaci dítěte v dané věkové kategorii Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat příznaky běžných onemocnění dětského věku Ústní ověření
b Vyhodnotit závažnost zdravotního stavu dítěte při začínající nemoci, vysvětlit postup v případě zjištění nemoci Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady prevence infekčních chorob a opatření při jejich výskytu Ústní ověření
d Popsat prevenci před napadením parazitem Ústní ověření
e Popsat základní vybavení lékárničky v dětské skupině pro poskytnutí první pomoci, zejména k ošetření drobných poranění Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit stavbu lidského těla s důrazem na odlišnosti u dětí Ústní ověření
b Prokázat znalost anatomie lidského těla Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní zásady bezpečné manipulace s dítětem od 6 měsíců věku, vysvětlit způsoby podpory pohybového vývoje, vysvětlit možné následky chybné manipulace Ústní ověření
b Předvést správný způsob zvedání dítěte od šesti měsíců věku (zvedání z polohy na bříšku, z lehu, správný způsob pokládání) předvést chování a nošení dítěte od 9 měsíců věku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení dítěte k hygienickým návykům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a rozlišit základní hygienické návyky vzhledem k věkovým a individuálním potřebám dítěte, zvolit přiměřenou motivaci k jejich nácviku Praktické předvedení a ústní ověření
b Na konkrétním zadaném příkladu vysvětlit způsoby vedení dítěte/dětí k hygienickým návykům v dětské skupině Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a zdůvodnit zásady zdravého životního stylu dítěte dané věkové kategorie i s příklady z oblasti výživy včetně dodržování pitného režimu, pohybových aktivit, duševního zdraví a odpočinku Písemné ověření
b Uplatňovat zásady zdravé výživy při sestavování jídelníčku pro dítě dané věkové kategorie na 3 dny Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést specifika výchovy dětí v dětském kolektivu. Připravit, vysvětlit a předvést realizaci výchovného celku s minimálně třemi aktivitami (pohybová, tvořivá, didaktická část) Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést vhodné výchovné cíle, metody a formy práce podporující rozvoj osobnosti dítěte na příkladech aktivit Písemné ověření
c Vysvětlit význam hry při výchově dítěte v předškolním věku a uvést 6 příkladů různých typů her (3 hry v interiéru a 3 hry v exteriéru). Prakticky předvést ukázku jedné řízené hry Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést kritéria výběru vhodné hračky s ohledem na věk, vývojovou úroveň a potřeby dítěte. Uvést konkrétní příklady vhodných hraček Ústní ověření
e Navrhnout vhodnou aktivitu pro dítě/děti v konkrétní situaci a v určeném prostředí s přihlédnutím k věku dítěte/dětí a využitím zadaných pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strategii vytváření příznivých podmínek a výchovného působení na skupinu dětí a popsat režimová opatření „dne“ (specifika homogenní nebo heterogenní skupiny, vzájemné interakce dětí mezi sebou, odloučení dítěte od matky atd.) Ústní ověření
b Vysvětlit význam a způsob nastavení hranic ve výchově dítěte s ohledem na jeho vývojovou úroveň a osobnostní charakteristiku a objasnit principy využití vnitřní a vnější motivace Písemné a ústní ověření
c Popsat asertivní postupy při předcházení a eliminování nepřiměřených reakcí dítěte (např. záporné emoce – negace, vztek, dětská asertivita, snaha vyhnout se nepříjemnosti) Ústní ověření
d Navrhnout řešení k zadaným příkladům nepříznivé výchovné situace Praktické předvedení
e Na modelových situacích navrhnout komunikační strategie při řešení výchovných přístupů Praktické předvedení
f Popsat vhodné způsoby komunikace s rodiči pro předcházení nepříznivých výchovných situací a na příkladu předvést komunikaci při řešení problému s rodiči Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní charakteristiku psychomotorického vývoje dítěte v souvislosti s výkonem práce chůvy Písemné ověření
b Popsat vliv chůvy na podporu psychomotorického vývoje dítěte a jeho osamostatňování a socializaci v jednotlivých vývojových etapách Písemné ověření
c Uvést aktivity pro rozvoj motorických dovedností v různých etapách vývoje dítěte raného věku Ústní ověření
d Uvést aktivity pro rozvoj řečových dovedností v různých etapách vývoje dítěte raného věku Ústní ověření
e Popsat vhodné způsoby motivace k činnostem u dětí v různých etapách vývoje dítěte raného věku Ústní ověření
f Popsat zásady pro vytvoření bezpečného prostředí pro podporu sociálně emočního vývoje dítěte Písemné ověření
g Na konkrétní zadané situaci identifikovat základní projevy psychického vývoje u dítěte raného věku, zvolit a odůvodnit svou reakci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady správného chování chůvy při výkonu její práce a charakterizovat základní principy osobního vystupování a hygieny a psychohygieny se zaměřením na diskrétnost, loajalitu a respektování práv dítěte a rodičů Ústní ověření
b Charakterizovat základní etické principy práce chůvy Ústní ověření
c Popsat způsoby vedení dítěte k morálním hodnotám Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost právních předpisů, kterými se řídí služba péče o dítě v dětské skupině Písemné ověření
b Prokázat orientaci v právních podmínkách týkajících se pečujících osob v dětské skupině Písemné ověření
c Popsat způsob nakládání s osobními a citlivými údaji v evidenci a souvisejících dokumentech v návaznosti na pravidla ochrany osobních údajů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost hygienických požadavků na prostory při péči o děti v dětské skupině Písemné ověření
b Prokázat znalost provozních a administrativních podmínek v dětské skupině včetně dokumentace úrazů dětí Písemné ověření
c Prokázat znalost základních hygienických pravidel a podmínek při stravování dětí a poskytování stravy podle věku dítěte Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována. Pro výkon povolání je nutno splňovat požadavek na zdravotní způsobilost dle § 5b zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč musí být bez logopedické vady.

Zkouška probíhá v českém jazyce.

Tato profesní kvalifikace je zaměřena na péči o děti od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky, s důrazem na péči o děti do 3 let. Všechna kritéria musí být zkoušena vzhledem k tomuto věkovému rozpětí dětí, zvláštní pozornost je třeba věnovat věkové kategorii dětí do 3 let a zejména 6-12 měsíců.

Pro ověření kompetence „Uplatňování metod a forem výchovné péče s ohledem na věk dítěte/dětí, kritérium a) uchazeč na základě zadání autorizované osoby zpracuje písemnou přípravu výchovného celku v rozsahu minimálně dvou normostran A4, která bude obsahovat:

 • název,

 • výchovný/é cíl/e,

 • počet dětí,

 • pomůcky potřebné pro realizaci jednotlivých aktivit,

 • popis jednotlivých aktivit,

 • časovou dotaci.

Do výchovného celku budou zařazeny minimálně 3 aktivity různorodého zaměření (např. motivační, pohybové, tvořivé). Pokud se autorizovaná osoba s uchazečem nedomluví ohledně termínů jinak, zadá autorizovaná osoba uchazeči nejpozději 14 dní před zahájením zkoušky písemnou přípravu s výše uvedenou osnovou pro ověření kompetence „Uplatňování metod a forem výchovné péče s ohledem na věk dítěte/dětí“ a uchazeč předloží písemnou přípravu nejpozději 7 dní před termínem zkoušky.

Autorizovaná osoba si pro každé kritérium, kde je vyžadováno zadání konkrétní modelové situace/situací, připraví soubor minimálně 10 různých modelových situací, které budou zahrnovat všechny věkové kategorie sledovaného období věku dítěte a příklady pro věkově homogenní a heterogenní skupinu.

 

Konkrétní příklad modelové situace pro ověření odborné způsobilosti bude vždy obsahovat specifikaci věku dítěte/dětí, jejich počet, prostředí, případně další okolnosti dle charakteru daného kritéria. Pokud není dále uvedeno jinak, bude každá modelová situace zahrnovat alespoň dvě varianty věku dítěte/dětí, a to dítě/děti mladší 1 roku a dítě/děti starší.

 

Bližší pokyny pro realizaci zkoušky a hodnocení vybraných odborných kompetencí a kritérií hodnocení:

U odborné kompetence Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

 • kritérium a) příklady možných prostředí péče: koupelna, jídelna, dětská herna, zahrada, hřiště, park, ulice

 • kritérium b) příklady možných úrazů: popálení, tonutí, pád z výšky, otrava, dopravní úrazy

U odborné kompetence Poskytování první pomoci dítěti/dětem

 • kritéria a), b), c) budou ověřena formou praktického řešení modelových situací, slovní popis a doplnění budou využity jen tam, kde není praktické předvedení možné. Uchazeč bude postupně řešit bez přípravy tři modelové situace (ze souboru minimálně 10 různých) s cílem zachránit dítěti život. Zadání bude co nejkonkrétnější, kde je to možné, autorizovaná osoba situaci nepopisuje, ale předvede, nasimuluje. Jedná se např. o bezvědomí, epileptický záchvat, úrazy hlavy, popálení, opaření, tonutí, pády, zasažení elektrickým proudem, dušení, požití drobných předmětů, zlomeniny a krvácení, otravy, poleptání, bodnutí hmyzem a alergické reakce, poranění domácím zvířetem, přehřátí. K předvedení řešení situace bude uchazeč využívat resuscitační model miminka nebo resuscitační model dítěte (juniora) a další zdravotnický materiál

U odborné kompetence Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk

 • kritérium b) dle slepé mapy lidského těla určí uchazeč tři orgány a obecně popíše jejich funkci a význam

U odborné kompetence Bezpečná manipulace s kojencem

 • kritérium b) s využitím modelu miminka předvede uchazeč bezpečnou manipulaci s dítětem v situaci: zvedání z podložky, zvedání dítěte z polohy na bříšku, způsoby chování a nošení dítěte ve věku 6 měsíců v náručí, předávání dítěte. Uchazeč dále předvede zvedání a pokládání dítěte od 9 měsíců věku, nošení dítěte i způsoby předávání dítěte

 

U odborné kompetence Vedení dítěte k hygienickým návykům

 • kritérium b) bude připraven soubor minimálně 10 příkladů k ověření kritéria

U odborné kompetence Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte

 • kritérium b) uchazeč doplní do jídelníčku sestaveného autorizovanou osobou (pro dítě dané věkové kategorie na tři dny) celkem 5 jídel

U odborné kompetence Uplatňování metod a forem výchovné péče s ohledem na věk dítěte/dětí

 • kritérium a) uchazeč uvede specifika výchovy dítěte v dětské skupině. Představí připravený výchovný celek. Prakticky předvede komisí vybranou část připraveného výchovného celku s využitím donesených vlastních pomůcek

 • kritérium b) bude ověřováno formou otevřených testových otázek

 • kritérium c) vysvětlí význam hry a uvede 6 různých typů her pro vylosovanou věkovou kategorii. Prakticky předvede ukázku 1 řízené hry, bude se jednat o jinou věkovou kategorii než v kritériu a)

 • kritérium e) bude připraven soubor minimálně 10 modelových situací. Uchazeč za využití daných pomůcek (přírodniny, předměty denní potřeby, výtvarné potřeby, kostky, maňásek/loutka, knížky a leporela) navrhne vhodnou aktivitu, způsob využití pomůcek podle vylosovaného zadání. (Příklad možných prostředí a situací: první seznámení s dítětem, nečekaný zástup za nemocnou pečující osobu v dětské skupině)

U odborné kompetence Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska

 • kritérium d) bude připraven soubor minimálně 10 příkladů k ověření kritéria (možné příklady: práce se vzdorovitým, hyperaktivním, agresivním, neposlušným dítětem). Uchazeč si z nich vylosuje tři příklady, ke kterým navrhne vhodná řešení dané situace

U odborné kompetence Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku

 • kritérium c) různými vývojovými etapami v raném věku se rozumí věk kojenecký s rozlišením vývoje v 6., 9. a 12. měsíci, věk batolecí s rozlišením vývoje ve věku do 18 měsíců, do dovršení 2. a 3. roku věku dítěte a předškolní věk. Uchazeč zodpoví minimálně 3 otázky pro různé vývojové etapy

 

U odborné kompetence Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v dětské skupině

 • kritérium b) jedná se o systém evidence dětí obsahující všechny informace nezbytné k zajištění péče o děti, administrativu, archivaci dokladů o dětech v péči

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků stanovených v hodnoticím standardu u každého uchazeče. Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků stanovených v hodnoticím standardu.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí splňovat následující pravidla: Pokud není pro kritérium uvedeno jinak, ověřuje se formou otevřených otázek, uzavřených otázek s jednou správnou odpovědí, případně formou souhlasu/nesouhlasu s tvrzením.

 1. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

 2. Při každé zkoušce musí být u každého uchazeče ověřeny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé odborné způsobilosti nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující tři podmínky:

  1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:
   Pro každé kritérium existuje minimálně 15 otázek.

  2. Pro jednotlivé vygenerované testy:
   Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň 5 otázek.

  3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:
   Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Pokud ani jeden z členů zkušební komise nemá zároveň vzdělání zdravotnického zaměření (viz následující odstavec), musí zajistit, aby byla při zkoušce přítomna osoba s tímto vzděláním, která není členem zkušební komise a má jen poradní hlas, nemůže zasahovat do vlastního průběhu zkoušky ani provádět hodnocení výkonu uchazeče. Tato osoba musí být přítomna při ústním a praktickém ověřování kompetencí Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů, Poskytování první pomoci dítěti/dětem, Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně, Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk.

Přísedící osoba musí splňovat odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře podle zákona [1] nebo odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, praktické sestry, dětské sestry, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo klinického psychologa podle zákona [2].

Pozn.:
[1] Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

[2] Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním programu zaměřeném na pedagogiku předškolního věku nebo speciální pedagogiku nebo vychovatelství, nebo musí splňovat požadavky podle § 6 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním programu se zaměřením na pedagogiku a zároveň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání předškolní pedagogika.

a současně:

 • alespoň 5 let odborné praxe v oblasti práce s dětmi ve věku od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky v předškolním zařízení,

 • nebo alespoň 5 let v rámci podnikatelské činnosti při zajišťování péče o dítě (v přímé péči),

 • nebo alespoň 5 let praxe učitele praktického vyučování nebo odborných předmětů v oboru vzdělávání zaměřeném na předškolní pedagogiku.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Vhodná místnost s prostorem pro vytvoření modelových situací, předvedení výchovných aktivit a pro vykonání písemné části zkoušky

 • aktuální didaktické pomůcky pro děti předškolního věku (kde bude minimálně 5 dětských knížek a leporel pro různé věkové kategorie, maňásek/loutka, stavebnice a další hračky či materiál, např. přírodniny, předměty denní potřeby)

 • pomůcky pro nastavení modelové situace při poskytování první pomoci (např.: zásuvka s elektrospotřebičem)

 • výtvarné potřeby

 • resuscitační model miminka a resuscitační model dítěte (juniora) určený k nácviku a předvedení resuscitace, zdravotnický materiál nutný pro poskytnutí první pomoci

 • podložka pro přebalování a další pomůcky potřebné pro předvedení bezpečné manipulace s kojencem od 6 měsíců věku (např. panenka – miminko)

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3,5 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 90 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Na tvorbě se podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Domestica, spol. s. r. o.