Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Pečující osoba o dítě v dětské skupině
Platnost standardu: Od 28.9.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na konkrétním zadaném příkladu uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dítěte; podle prostředí identifikovat možná rizika a navrhnout způsob jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit konkrétní situaci v oblasti bezpečnosti a prevence úrazů podle možného mechanismu úrazu (pád, tonutí, popálenina, otravy, dopravní nehoda) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Poskytování první pomoci dítěti/dětem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle tři různé nenadálé situace ohrožující zdraví a život dítěte, určit druh, rozsah poranění či poškození, navrhnout způsoby řešení a předvést poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést rozhovor při volání na záchranný systém, vysvětlit a zdůvodnit postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést na resuscitačním modelu miminka a dítěte (juniora) správný postup při neodkladné resuscitaci dítěte v dané věkové kategorii Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat příznaky běžných onemocnění dětského věku Ústní ověření
b Vyhodnotit závažnost zdravotního stavu dítěte při začínající nemoci, vysvětlit postup v případě zjištění nemoci Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady prevence infekčních chorob a opatření při jejich výskytu Ústní ověření
d Popsat prevenci před napadením parazitem Ústní ověření
e Popsat základní vybavení lékárničky v dětské skupině pro poskytnutí první pomoci, zejména k ošetření drobných poranění Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit stavbu lidského těla s důrazem na odlišnosti u dětí Ústní ověření
b Prokázat znalost anatomie lidského těla Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní zásady bezpečné manipulace s dítětem od 6 měsíců věku, vysvětlit způsoby podpory pohybového vývoje, vysvětlit možné následky chybné manipulace Ústní ověření
b Předvést správný způsob zvedání dítěte od šesti měsíců věku (zvedání z polohy na bříšku, z lehu, správný způsob pokládání) předvést chování a nošení dítěte od 9 měsíců věku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení dítěte k hygienickým návykům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a rozlišit základní hygienické návyky vzhledem k věkovým a individuálním potřebám dítěte, zvolit přiměřenou motivaci k jejich nácviku Praktické předvedení a ústní ověření
b Na konkrétním zadaném příkladu vysvětlit způsoby vedení dítěte/dětí k hygienickým návykům v dětské skupině Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a zdůvodnit zásady zdravého životního stylu dítěte dané věkové kategorie i s příklady z oblasti výživy včetně dodržování pitného režimu, pohybových aktivit, duševního zdraví a odpočinku Písemné ověření
b Uplatňovat zásady zdravé výživy při sestavování jídelníčku pro dítě dané věkové kategorie na 3 dny Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést specifika výchovy dětí v dětském kolektivu. Připravit, vysvětlit a předvést realizaci výchovného celku s minimálně třemi aktivitami (pohybová, tvořivá, didaktická část) Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést vhodné výchovné cíle, metody a formy práce podporující rozvoj osobnosti dítěte na příkladech aktivit Písemné ověření
c Vysvětlit význam hry při výchově dítěte v předškolním věku a uvést 6 příkladů různých typů her (3 hry v interiéru a 3 hry v exteriéru). Prakticky předvést ukázku jedné řízené hry Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést kritéria výběru vhodné hračky s ohledem na věk, vývojovou úroveň a potřeby dítěte. Uvést konkrétní příklady vhodných hraček Ústní ověření
e Navrhnout vhodnou aktivitu pro dítě/děti v konkrétní situaci a v určeném prostředí s přihlédnutím k věku dítěte/dětí a využitím zadaných pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strategii vytváření příznivých podmínek a výchovného působení na skupinu dětí a popsat režimová opatření „dne“ (specifika homogenní nebo heterogenní skupiny, vzájemné interakce dětí mezi sebou, odloučení dítěte od matky atd.) Ústní ověření
b Vysvětlit význam a způsob nastavení hranic ve výchově dítěte s ohledem na jeho vývojovou úroveň a osobnostní charakteristiku a objasnit principy využití vnitřní a vnější motivace Písemné a ústní ověření
c Popsat asertivní postupy při předcházení a eliminování nepřiměřených reakcí dítěte (např. záporné emoce – negace, vztek, dětská asertivita, snaha vyhnout se nepříjemnosti) Ústní ověření
d Navrhnout řešení k zadaným příkladům nepříznivé výchovné situace Praktické předvedení
e Na modelových situacích navrhnout komunikační strategie při řešení výchovných přístupů Praktické předvedení
f Popsat vhodné způsoby komunikace s rodiči pro předcházení nepříznivých výchovných situací a na příkladu předvést komunikaci při řešení problému s rodiči Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní charakteristiku psychomotorického vývoje dítěte v souvislosti s výkonem práce chůvy Písemné ověření
b Popsat vliv chůvy na podporu psychomotorického vývoje dítěte a jeho osamostatňování a socializaci v jednotlivých vývojových etapách Písemné ověření
c Uvést aktivity pro rozvoj motorických dovedností v různých etapách vývoje dítěte raného věku Ústní ověření
d Uvést aktivity pro rozvoj řečových dovedností v různých etapách vývoje dítěte raného věku Ústní ověření
e Popsat vhodné způsoby motivace k činnostem u dětí v různých etapách vývoje dítěte raného věku Ústní ověření
f Popsat zásady pro vytvoření bezpečného prostředí pro podporu sociálně emočního vývoje dítěte Písemné ověření
g Na konkrétní zadané situaci identifikovat základní projevy psychického vývoje u dítěte raného věku, zvolit a odůvodnit svou reakci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady správného chování chůvy při výkonu její práce a charakterizovat základní principy osobního vystupování a hygieny a psychohygieny se zaměřením na diskrétnost, loajalitu a respektování práv dítěte a rodičů Ústní ověření
b Charakterizovat základní etické principy práce chůvy Ústní ověření
c Popsat způsoby vedení dítěte k morálním hodnotám Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost právních předpisů, kterými se řídí služba péče o dítě v dětské skupině Písemné ověření
b Prokázat orientaci v právních podmínkách týkajících se pečujících osob v dětské skupině Písemné ověření
c Popsat způsob nakládání s osobními a citlivými údaji v evidenci a souvisejících dokumentech v návaznosti na pravidla ochrany osobních údajů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost hygienických požadavků na prostory při péči o děti v dětské skupině Písemné ověření
b Prokázat znalost provozních a administrativních podmínek v dětské skupině včetně dokumentace úrazů dětí Písemné ověření
c Prokázat znalost základních hygienických pravidel a podmínek při stravování dětí a poskytování stravy podle věku dítěte Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována. Pro výkon povolání je nutno splňovat požadavek na zdravotní způsobilost dle § 5b zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč musí být bez logopedické vady.

Zkouška probíhá v českém jazyce.

Tato profesní kvalifikace je zaměřena na péči o děti od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky, s důrazem na péči o děti do 3 let. Všechna kritéria musí být zkoušena vzhledem k tomuto věkovému rozpětí dětí, zvláštní pozornost je třeba věnovat věkové kategorii dětí do 3 let a zejména 6-12 měsíců.

Pro ověření kompetence „Uplatňování metod a forem výchovné péče s ohledem na věk dítěte/dětí, kritérium a) uchazeč na základě zadání autorizované osoby zpracuje písemnou přípravu výchovného celku v rozsahu minimálně dvou normostran A4, která bude obsahovat:

 • název,

 • výchovný/é cíl/e,

 • počet dětí,

 • pomůcky potřebné pro realizaci jednotlivých aktivit,

 • popis jednotlivých aktivit,

 • časovou dotaci.

Do výchovného celku budou zařazeny minimálně 3 aktivity různorodého zaměření (např. motivační, pohybové, tvořivé). Pokud se autorizovaná osoba s uchazečem nedomluví ohledně termínů jinak, zadá autorizovaná osoba uchazeči nejpozději 14 dní před zahájením zkoušky písemnou přípravu s výše uvedenou osnovou pro ověření kompetence „Uplatňování metod a forem výchovné péče s ohledem na věk dítěte/dětí“ a uchazeč předloží písemnou přípravu nejpozději 7 dní před termínem zkoušky.

Autorizovaná osoba si pro každé kritérium, kde je vyžadováno zadání konkrétní modelové situace/situací, připraví soubor minimálně 10 různých modelových situací, které budou zahrnovat všechny věkové kategorie sledovaného období věku dítěte a příklady pro věkově homogenní a heterogenní skupinu.

 

Konkrétní příklad modelové situace pro ověření odborné způsobilosti bude vždy obsahovat specifikaci věku dítěte/dětí, jejich počet, prostředí, případně další okolnosti dle charakteru daného kritéria. Pokud není dále uvedeno jinak, bude každá modelová situace zahrnovat alespoň dvě varianty věku dítěte/dětí, a to dítě/děti mladší 1 roku a dítě/děti starší.

 

Bližší pokyny pro realizaci zkoušky a hodnocení vybraných odborných kompetencí a kritérií hodnocení:

U odborné kompetence Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

 • kritérium a) příklady možných prostředí péče: koupelna, jídelna, dětská herna, zahrada, hřiště, park, ulice

 • kritérium b) příklady možných úrazů: popálení, tonutí, pád z výšky, otrava, dopravní úrazy

U odborné kompetence Poskytování první pomoci dítěti/dětem

 • kritéria a), b), c) budou ověřena formou praktického řešení modelových situací, slovní popis a doplnění budou využity jen tam, kde není praktické předvedení možné. Uchazeč bude postupně řešit bez přípravy tři modelové situace (ze souboru minimálně 10 různých) s cílem zachránit dítěti život. Zadání bude co nejkonkrétnější, kde je to možné, autorizovaná osoba situaci nepopisuje, ale předvede, nasimuluje. Jedná se např. o bezvědomí, epileptický záchvat, úrazy hlavy, popálení, opaření, tonutí, pády, zasažení elektrickým proudem, dušení, požití drobných předmětů, zlomeniny a krvácení, otravy, poleptání, bodnutí hmyzem a alergické reakce, poranění domácím zvířetem, přehřátí. K předvedení řešení situace bude uchazeč využívat resuscitační model miminka nebo resuscitační model dítěte (juniora) a další zdravotnický materiál

U odborné kompetence Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk

 • kritérium b) dle slepé mapy lidského těla určí uchazeč tři orgány a obecně popíše jejich funkci a význam

U odborné kompetence Bezpečná manipulace s kojencem

 • kritérium b) s využitím modelu miminka předvede uchazeč bezpečnou manipulaci s dítětem v situaci: zvedání z podložky, zvedání dítěte z polohy na bříšku, způsoby chování a nošení dítěte ve věku 6 měsíců v náručí, předávání dítěte. Uchazeč dále předvede zvedání a pokládání dítěte od 9 měsíců věku, nošení dítěte i způsoby předávání dítěte

 

U odborné kompetence Vedení dítěte k hygienickým návykům

 • kritérium b) bude připraven soubor minimálně 10 příkladů k ověření kritéria

U odborné kompetence Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte

 • kritérium b) uchazeč doplní do jídelníčku sestaveného autorizovanou osobou (pro dítě dané věkové kategorie na tři dny) celkem 5 jídel

U odborné kompetence Uplatňování metod a forem výchovné péče s ohledem na věk dítěte/dětí

 • kritérium a) uchazeč uvede specifika výchovy dítěte v dětské skupině. Představí připravený výchovný celek. Prakticky předvede komisí vybranou část připraveného výchovného celku s využitím donesených vlastních pomůcek

 • kritérium b) bude ověřováno formou otevřených testových otázek

 • kritérium c) vysvětlí význam hry a uvede 6 různých typů her pro vylosovanou věkovou kategorii. Prakticky předvede ukázku 1 řízené hry, bude se jednat o jinou věkovou kategorii než v kritériu a)

 • kritérium e) bude připraven soubor minimálně 10 modelových situací. Uchazeč za využití daných pomůcek (přírodniny, předměty denní potřeby, výtvarné potřeby, kostky, maňásek/loutka, knížky a leporela) navrhne vhodnou aktivitu, způsob využití pomůcek podle vylosovaného zadání. (Příklad možných prostředí a situací: první seznámení s dítětem, nečekaný zástup za nemocnou pečující osobu v dětské skupině)

U odborné kompetence Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska

 • kritérium d) bude připraven soubor minimálně 10 příkladů k ověření kritéria (možné příklady: práce se vzdorovitým, hyperaktivním, agresivním, neposlušným dítětem). Uchazeč si z nich vylosuje tři příklady, ke kterým navrhne vhodná řešení dané situace

U odborné kompetence Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku

 • kritérium c) různými vývojovými etapami v raném věku se rozumí věk kojenecký s rozlišením vývoje v 6., 9. a 12. měsíci, věk batolecí s rozlišením vývoje ve věku do 18 měsíců, do dovršení 2. a 3. roku věku dítěte a předškolní věk. Uchazeč zodpoví minimálně 3 otázky pro různé vývojové etapy

 

U odborné kompetence Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v dětské skupině

 • kritérium b) jedná se o systém evidence dětí obsahující všechny informace nezbytné k zajištění péče o děti, administrativu, archivaci dokladů o dětech v péči

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků stanovených v hodnoticím standardu u každého uchazeče. Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků stanovených v hodnoticím standardu.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí splňovat následující pravidla: Pokud není pro kritérium uvedeno jinak, ověřuje se formou otevřených otázek, uzavřených otázek s jednou správnou odpovědí, případně formou souhlasu/nesouhlasu s tvrzením.

 1. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

 2. Při každé zkoušce musí být u každého uchazeče ověřeny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé odborné způsobilosti nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující tři podmínky:

  1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:
   Pro každé kritérium existuje minimálně 15 otázek.

  2. Pro jednotlivé vygenerované testy:
   Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň 5 otázek.

  3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:
   Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Na tvorbě se podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Domestica, spol. s. r. o.