Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Pracovník cenotvorby
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s informačními a komunikačními technologiemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat informačně-technologické vybavení pracoviště - kanceláře Ústní ověření
b Předvést postupy práce na výpočetní technice při spouštění software cenotvorba Praktické předvedení
c Obsluhovat technické a softwarové vybavení určené k cenotvorbě na cenovém oddělení Praktické předvedení
d Přihlásit se do obchodního systému firmy a odeslat zpracované ceny elektronickou poštou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v cenové legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zdroje přístupu k cenové legislativě Ústní ověření
b Vyjmenovat cenové orgány stanovené kompetenčním zákonem Ústní ověření
c Vysvětlit rozdíl mezi zákonem o cenách, cenovým věstníkem a regulovanou cenou Ústní ověření
d Vysvětlit a popsat rozdíly mezi úředně stanovenou cenou, věcně usměrňovanou cenou, časově usměrňovanou cenou a cenovým moratoriem Ústní ověření
e Vyhledat prostřednictvím internetu cenový věstník a vysvětlit v něm obsažené ceny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhledávání v katalogu výrobků a služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zdroje, ve kterých lze nalézt informace o konkrétním výrobku pro stanovení ceny Ústní ověření
b Vyjmenovat zdroje, ve kterých lze nalézt informace o bonusech a poplatcích za realizaci prodejní akce Ústní ověření
c Vyhledat informace o sortimentu prodávaného zboží v katalogu výrobce nebo dodavatele Praktické předvedení
d Vyhledat pět výrobků v katalogu vlastních výrobků Praktické předvedení
e Vyhledat pět výrobků v katalogu dodavatelských výrobků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příjem a kompletace dokladů a podkladů pro tvorbu a aktualizaci ceníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem GDPR (Ochrana osobních údajů) a vyjmenovat druhy osobních údajů Ústní ověření
b Popsat způsob práce s osobními údaji na zpracovávaných dokladech při jejich získávání, zpracování, uložení, archivaci a skartaci v souladu se zásadami GDPR Ústní ověření
c Navrhnout a vysvětlit postup při příjmu dokladů od jednotlivých dodavatelů Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout a vysvětlit postup při příjmu dokladů z vlastní výroby Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést a popsat postup při archivaci prvotních dokladů podle vnitřních předpisů v souladu se zásadami GDPR Praktické předvedení a ústní ověření
f Archivovat vytvořené ceníky podle vnitřních předpisů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování cen poskytovaných služeb či zboží (cenové kalkulace)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit tvorbu cen podle vnitřních předpisů Ústní ověření
b Vysvětlit pojem přirážka, marže a platné sazby DPH a jejich použití při výpočtu ceny Ústní ověření
c Vypočítat prodejní ceny pěti výrobků z dodacího listu na základě vnitřních předpisů Praktické předvedení
d Vypočítat prodejní cenu pěti výrobků na základě kalkulačního listu Praktické předvedení
e Přecenit pět druhů zboží podle vnitřních předpisů Praktické předvedení
f Přepočítat cenu pěti druhů zboží na požadovanou měnu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování rozsáhlých ceníků včetně jejich průběžné aktualizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit členění ceníků podle sortimentu vlastní výroby Ústní ověření
b Popsat způsob tvorby číselných řad základních ceníků, jejich aktualizaci a tvorbu jejich dodatků Ústní ověření
c Sestavit ceník a vysvětlit zásady jeho tvorby Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozčlenit ceníky podle sortimentu a dodavatelů Praktické předvedení
e Navrhnout a vysvětlit způsob průběžné aktualizace ceníků a tvorby dodatků k základnímu ceníku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace s výrobou nebo nákupem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob oběhu prvotních dokladů mezi odděleními nákupu, odbytu, kalkulace a cenovým oddělením Ústní ověření
b Komunikovat s oddělením nákupu a odbytu o tvorbě ceny zadaného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Komunikovat s oddělením kalkulace o tvorbě ceny zadaného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba cenových normativů, kalkulačních vzorců, cenových katalogů a jejich aktualizace při změně podmínek, za nichž byly stanoveny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem cenový normativ a jeho využití při stanovení ceny výrobků Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat strukturu kalkulačního vzorce Ústní ověření
c Vysvětlit účel cenového katalogu Ústní ověření
d Zpracovat a vysvětlit návrh cenového katalogu a popsat způsoby a důvody jeho aktualizace Praktické předvedení a ústní ověření
e Sestavit a popsat cenový normativ jednoho výrobku dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Zpracovat kalkulaci jednoho výrobku dle zadání Praktické předvedení
g Posoudit a vysvětlit možnosti poskytování informací o cenách a cenících obchodním partnerům elektronickou a písemnou formou Praktické předvedení a ústní ověření
h Navrhnout a popsat postup při sledování a vyhodnocování cenového vývoje konkurenčních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
i Stanovit a popsat postup při posuzování kalkulací hotových výrobků ve vztahu k jejich odbytu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Kompetence: Práce s informačními a komunikačními technologiemi - uchazeč při zkoušce předvede postup práce na cenovém softwaru firmy. Zadá údaje o konkrétním výrobku do cenového programu a odeslání získaných informací elektronickou poštou. Autorizovaná osoba je povinna zveřejnit nejpozději 2 týdny před zahájením zkoušky informace o možných cenových softwarech, které budou k dispozici u zkoušky.

Kompetence: Orientace v cenové legislativě, kritérium e), uchazeč před zahájením zkoušky obdrží seznam 5 čísel cenových věstníků z různých časových období a seznam 5 výrobků. Uchazeč dle zadání zkoušejícího vyhledá prostřednictvím internetu konkrétně určené ceny u těchto 5 výrobků z těchto 5 čísel cenových věstníků.

Kompetence: Vyhledávání v katalogu výrobků a služeb - uchazeč před zahájením zkoušky obdrží 5 katalogů výrobků od různých výrobců, dodavatelů a katalog vlastních výrobků, ve kterých vyhledá 5 výrobků dle zadání zkoušejícího včetně informací o těchto výrobcích.

Při ověřování kompetence: Příjem a kompletace dokladů a podkladů pro tvorbu a aktualizaci ceníků - uchazeč obdrží minimálně 5 účetních dokladů v papírové nebo elektronické formě z vlastní výroby a od 2 různých dodavatelů (např. faktury, nabídkové nebo kalkulační listy). Uchazeč při zkoušce předvede postup při jejich archivaci, včetně archivace ceníků. Na účetních dokladech určí, které údaje podléhají ochraně osobních údajů.

Kompetence: Stanovování cen poskytovaných služeb či zboží (cenové kalkulace) - uchazeč před zahájením zkoušky obdrží jednotlivé nákladové položky 5 výrobků. U těchto výrobků zpracuje kalkulaci, stanoví předací nebo prodejní cenu. Předvede přecenění nahoru a dolů a přepočet na předem stanovenou cizí měnu.

Kompetence: Sestavování rozsáhlých ceníků včetně jejich průběžné aktualizace - uchazeč před zahájením zkoušky obdrží seznam 50 druhů výrobků a sestaví ceník dle zásad pro tvorbu ceníků a rozčlení jednotlivé položky pro 2 předem určené odběratele.

Kompetence: Komunikace s výrobou nebo nákupem - uchazeč před zahájením zkoušky obdrží 5 výrobků. U těchto výrobků předvede komunikaci s oddělením nákupu, odbytu o tvorbě ceny zadaného výrobku a s oddělením kalkulace komunikaci o nové kalkulaci zadaného výrobku.

Kompetence: Tvorba cenových normativů, kalkulačních vzorců, cenových katalogů a jejich aktualizace při změně podmínek, za nichž byly stanoveny - uchazeč před zahájením zkoušky obdrží seznam 50 druhů výrobků s údaji pro zpracování cenového normativu, kalkulace ceny a vývoj odbytu těchto výrobků v zadaném časovém úseku. Z těchto údajů sestaví i cenový katalog dle zásad pro tvorbu cenových katalogů a v členění jednotlivých položek pro 2 předem určené odběratele. Dále obdrží údaje o 5 výrobcích konkurence pro zpracování cenového vývoje konkurenčních výrobků. 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na ekonomiku a obchod a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti tvorby ceny, ekonomiky nebo obchodu, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti ekonomiky a obchodu.

 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti ekonomiky a obchodu a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti tvorby ceny, ekonomiky nebo obchodu, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti ekonomiky a obchodu.

 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na ekonomiku a obchod a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti tvorby ceny, ekonomiky nebo obchodu, nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti ekonomiky a obchodu.

 4. Profesní kvalifikace 66-038-H Pracovník/pracovnice cenotvorby a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti tvorby ceny, ekonomiky nebo obchodu.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Materiálně-technické vybavení musí být minimálně v tomto rozsahu:

 • zkušební místnost vybavená výpočetní technikou  s  operačním systémem, textovým editorem, tabulkovým procesorem, programem pro práci s cenami a s připojením k internetu a k elektronickému katalogu zboží

 • seznam minimálně 5 čísel cenových věstníků z různých časových období

 • seznam minimálně 5 výrobků

 • minimálně 5 katalogů výrobků od různých výrobců, dodavatelů a katalog vlastních výrobků

 • minimálně 5 účetních dokladů v listinné nebo elektronické formě (např. faktury, nabídkové nebo kalkulační listy)

 • nákladové položky 5 výrobků

 • seznam 50 druhů výrobků

 • minimálně 5 výrobků

 • údaje o 5 výrobcích konkurence pro zpracování cenového vývoje konkurenčních výrobků

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Jednota Uherský Ostroh

ČSOB

Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s. r. o.

Kaufland

Lokomotive Lighting