Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Pracovník cenotvorby
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s informačními a komunikačními technologiemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat informačně-technologické vybavení pracoviště - kanceláře Ústní ověření
b Předvést postupy práce na výpočetní technice při spouštění software cenotvorba Praktické předvedení
c Obsluhovat technické a softwarové vybavení určené k cenotvorbě na cenovém oddělení Praktické předvedení
d Přihlásit se do obchodního systému firmy a odeslat zpracované ceny elektronickou poštou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v cenové legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zdroje přístupu k cenové legislativě Ústní ověření
b Vyjmenovat cenové orgány stanovené kompetenčním zákonem Ústní ověření
c Vysvětlit rozdíl mezi zákonem o cenách, cenovým věstníkem a regulovanou cenou Ústní ověření
d Vysvětlit a popsat rozdíly mezi úředně stanovenou cenou, věcně usměrňovanou cenou, časově usměrňovanou cenou a cenovým moratoriem Ústní ověření
e Vyhledat prostřednictvím internetu cenový věstník a vysvětlit v něm obsažené ceny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhledávání v katalogu výrobků a služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zdroje, ve kterých lze nalézt informace o konkrétním výrobku pro stanovení ceny Ústní ověření
b Vyjmenovat zdroje, ve kterých lze nalézt informace o bonusech a poplatcích za realizaci prodejní akce Ústní ověření
c Vyhledat informace o sortimentu prodávaného zboží v katalogu výrobce nebo dodavatele Praktické předvedení
d Vyhledat pět výrobků v katalogu vlastních výrobků Praktické předvedení
e Vyhledat pět výrobků v katalogu dodavatelských výrobků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příjem a kompletace dokladů a podkladů pro tvorbu a aktualizaci ceníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem GDPR (Ochrana osobních údajů) a vyjmenovat druhy osobních údajů Ústní ověření
b Popsat způsob práce s osobními údaji na zpracovávaných dokladech při jejich získávání, zpracování, uložení, archivaci a skartaci v souladu se zásadami GDPR Ústní ověření
c Navrhnout a vysvětlit postup při příjmu dokladů od jednotlivých dodavatelů Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout a vysvětlit postup při příjmu dokladů z vlastní výroby Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést a popsat postup při archivaci prvotních dokladů podle vnitřních předpisů v souladu se zásadami GDPR Praktické předvedení a ústní ověření
f Archivovat vytvořené ceníky podle vnitřních předpisů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování cen poskytovaných služeb či zboží (cenové kalkulace)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit tvorbu cen podle vnitřních předpisů Ústní ověření
b Vysvětlit pojem přirážka, marže a platné sazby DPH a jejich použití při výpočtu ceny Ústní ověření
c Vypočítat prodejní ceny pěti výrobků z dodacího listu na základě vnitřních předpisů Praktické předvedení
d Vypočítat prodejní cenu pěti výrobků na základě kalkulačního listu Praktické předvedení
e Přecenit pět druhů zboží podle vnitřních předpisů Praktické předvedení
f Přepočítat cenu pěti druhů zboží na požadovanou měnu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování rozsáhlých ceníků včetně jejich průběžné aktualizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit členění ceníků podle sortimentu vlastní výroby Ústní ověření
b Popsat způsob tvorby číselných řad základních ceníků, jejich aktualizaci a tvorbu jejich dodatků Ústní ověření
c Sestavit ceník a vysvětlit zásady jeho tvorby Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozčlenit ceníky podle sortimentu a dodavatelů Praktické předvedení
e Navrhnout a vysvětlit způsob průběžné aktualizace ceníků a tvorby dodatků k základnímu ceníku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace s výrobou nebo nákupem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob oběhu prvotních dokladů mezi odděleními nákupu, odbytu, kalkulace a cenovým oddělením Ústní ověření
b Komunikovat s oddělením nákupu a odbytu o tvorbě ceny zadaného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Komunikovat s oddělením kalkulace o tvorbě ceny zadaného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba cenových normativů, kalkulačních vzorců, cenových katalogů a jejich aktualizace při změně podmínek, za nichž byly stanoveny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem cenový normativ a jeho využití při stanovení ceny výrobků Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat strukturu kalkulačního vzorce Ústní ověření
c Vysvětlit účel cenového katalogu Ústní ověření
d Zpracovat a vysvětlit návrh cenového katalogu a popsat způsoby a důvody jeho aktualizace Praktické předvedení a ústní ověření
e Sestavit a popsat cenový normativ jednoho výrobku dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Zpracovat kalkulaci jednoho výrobku dle zadání Praktické předvedení
g Posoudit a vysvětlit možnosti poskytování informací o cenách a cenících obchodním partnerům elektronickou a písemnou formou Praktické předvedení a ústní ověření
h Navrhnout a popsat postup při sledování a vyhodnocování cenového vývoje konkurenčních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
i Stanovit a popsat postup při posuzování kalkulací hotových výrobků ve vztahu k jejich odbytu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Kompetence: Práce s informačními a komunikačními technologiemi - uchazeč při zkoušce předvede postup práce na cenovém softwaru firmy. Zadá údaje o konkrétním výrobku do cenového programu a odeslání získaných informací elektronickou poštou. Autorizovaná osoba je povinna zveřejnit nejpozději 2 týdny před zahájením zkoušky informace o možných cenových softwarech, které budou k dispozici u zkoušky.

Kompetence: Orientace v cenové legislativě, kritérium e), uchazeč před zahájením zkoušky obdrží seznam 5 čísel cenových věstníků z různých časových období a seznam 5 výrobků. Uchazeč dle zadání zkoušejícího vyhledá prostřednictvím internetu konkrétně určené ceny u těchto 5 výrobků z těchto 5 čísel cenových věstníků.

Kompetence: Vyhledávání v katalogu výrobků a služeb - uchazeč před zahájením zkoušky obdrží 5 katalogů výrobků od různých výrobců, dodavatelů a katalog vlastních výrobků, ve kterých vyhledá 5 výrobků dle zadání zkoušejícího včetně informací o těchto výrobcích.

Při ověřování kompetence: Příjem a kompletace dokladů a podkladů pro tvorbu a aktualizaci ceníků - uchazeč obdrží minimálně 5 účetních dokladů v papírové nebo elektronické formě z vlastní výroby a od 2 různých dodavatelů (např. faktury, nabídkové nebo kalkulační listy). Uchazeč při zkoušce předvede postup při jejich archivaci, včetně archivace ceníků. Na účetních dokladech určí, které údaje podléhají ochraně osobních údajů.

Kompetence: Stanovování cen poskytovaných služeb či zboží (cenové kalkulace) - uchazeč před zahájením zkoušky obdrží jednotlivé nákladové položky 5 výrobků. U těchto výrobků zpracuje kalkulaci, stanoví předací nebo prodejní cenu. Předvede přecenění nahoru a dolů a přepočet na předem stanovenou cizí měnu.

Kompetence: Sestavování rozsáhlých ceníků včetně jejich průběžné aktualizace - uchazeč před zahájením zkoušky obdrží seznam 50 druhů výrobků a sestaví ceník dle zásad pro tvorbu ceníků a rozčlení jednotlivé položky pro 2 předem určené odběratele.

Kompetence: Komunikace s výrobou nebo nákupem - uchazeč před zahájením zkoušky obdrží 5 výrobků. U těchto výrobků předvede komunikaci s oddělením nákupu, odbytu o tvorbě ceny zadaného výrobku a s oddělením kalkulace komunikaci o nové kalkulaci zadaného výrobku.

Kompetence: Tvorba cenových normativů, kalkulačních vzorců, cenových katalogů a jejich aktualizace při změně podmínek, za nichž byly stanoveny - uchazeč před zahájením zkoušky obdrží seznam 50 druhů výrobků s údaji pro zpracování cenového normativu, kalkulace ceny a vývoj odbytu těchto výrobků v zadaném časovém úseku. Z těchto údajů sestaví i cenový katalog dle zásad pro tvorbu cenových katalogů a v členění jednotlivých položek pro 2 předem určené odběratele. Dále obdrží údaje o 5 výrobcích konkurence pro zpracování cenového vývoje konkurenčních výrobků. 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Jednota Uherský Ostroh

ČSOB

Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s. r. o.

Kaufland

Lokomotive Lighting