Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce při 3D skenování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a dodržovat zásady bezpečnosti práce při manipulaci se 3D skenery, ochraně zařízení a komponent Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit dané kritérium.
4

Volba 3D skeneru a postupu skenování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést typy 3D skenerů a principy jejich fungování Ústní ověření
b Zvolit typ 3D skeneru v závislosti na velikosti a členitosti dílu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit typ 3D skeneru v závislosti na požadované přesnosti naskenovaného dílu Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit přesnost 3D skenování pomocí vzorce objemové přesnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Úprava dílu pro 3D skenování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsoby úpravy povrchu dílu vhodného pro skenování Ústní ověření
b Upravit povrch skenovaného dílu Praktické předvedení
c Uvést funkci a význam pozičních bodů a správného rozmisťování na díle Ústní ověření
d Vytvořit správné rozmístění pozičních bodů na díle Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

3D skenování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ustavit zadaný skenovaný díl Praktické předvedení
b Nastavit parametry skeneru a kalibrace Praktické předvedení
c Nastavit parametry sítě Praktické předvedení
d Naskenovat zadaný díl Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Úprava naskenovaného modelu a uložení pro výrobu a kontrolu dílu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit a čistit naskenovaná data Praktické předvedení
b Spojit více skenů a vytvořit kompletní síť Praktické předvedení
c Uložit výslednou síť a exportovat do podporovaných formátů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využití skenovaných dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést využití naskenovaných dat pro kontrolu s CAD modelem a výkresem Praktické předvedení
b Vytvořit protokol pro srovnávání skenovaného dílu s daty z plošného modeláře Praktické předvedení
c Ukázat tvorbu nového CAD modelu z naskenovaných dat Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba po obdržení přihlášky ke zkoušce, bude dotyčného uchazeče do 14 dnů informovat, na kterém skeneru/skenerech a s kterým typem/typy CAD systémů je možné zkoušku vykonat.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se na proces a výsledek. Autorizovaná osoba rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétně zadaných úkolů.

Specifikace podmínek pro praktické ověření odborných kompetencí a kritérií:

U odborné kompetence Úprava dílu pro 3D skenování, kritéria b) a c), uchazeč upraví povrch jednoho zadaného dílu určeného ke skenování a vytvoří poziční značky.

U odborné kompetence 3D skenování, kritéria a) až d), uchazeč ustaví jeden zadaný díl, nastaví parametry na skeneru a oskenuje jej.

U odborné kompetence Úprava naskenovaného modelu a uložení pro výrobu a kontrolu dílu, kritéria a) až c), uchazeč upraví a vyčistí naskenovaná data, spojí více skenů, vytvoří kompletní síť, uloží ji a exportuje v podporovaném formátu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SolidVision, s. r. o.

SŠ-PVC Dobruška

VŠB technická univerzita Ostrava