Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik seřizovač obráběcích strojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce u tvářecích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a dodržovat bezpečnostní pravidla při provozu tvářecích strojů dle ČSN EN ISO 16092 Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést a dodržovat bezpečnostní pravidla pro obsluhu tvářecích strojů, správné používání osobních ochranných pracovních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést bezpečnostní prvky tvářecích strojů a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
d Popsat bezpečnost práce před vlastní prací na tvářecím stroji Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéra.
4

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci tvářecích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy technické dokumentace tvářecích strojů Ústní ověření
b Orientovat se v technických normách a strojnických tabulkách Ústní ověření
c Vyčíst z technické dokumentace materiál, tvar, rozměry, přesnost výroby a jakosti a úpravy povrchu zadané součásti, její tepelné zpracování a další požadavky na její výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
d Pracovat v CAD systémech – vytvořit model zadaného dílu a jeho technický výkres Praktické předvedení
e Vyčíst z technologické dokumentace postup tváření, technologické podmínky pro jednotlivé druhy tváření, předepsané nástroje, nářadí a výrobní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
f Pracovat se servisními příručkami pro obsluhu a seřizování tvářecích strojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve funkcích tvářecích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci a funkci tvářecích strojů pro plošné tváření (ohraňovací lisy, stáčečky plechů, rovnačky plechů, signovačky, stáčečky trubek a profilů) Ústní ověření
b Popsat konstrukci a funkci tvářecích strojů pro objemové tváření (zápustkové kování, lisování plastů) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Volba postupu práce a technologických podmínek pro montáž a seřizování tvářecích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup práce a technologických podmínek pro demontáž a montáž konstrukčního celku tvářecího stroje dle předpisů v servisních příručkách Praktické předvedení
b Stanovit nástroje, nářadí a pracovní pomůcky pro demontáž a montáž konstrukčního celku tvářecího stroje dle servisních příruček Praktické předvedení
c Ustavit zadaný nástroj na tvářecím stroji Praktické předvedení
d Provést značení a evidenci nástrojů a zvolit systém skladování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
4

Kontrola seřízení tvářecího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat rozměry funkčních částí tvářecího stroje Praktické předvedení
b Navrhnout vhodný způsob zkoušek zadaného tvářecího stroje dle předpisů v servisních příručkách Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést funkční zkoušku tvářecího stroje dle technologické dokumentace Praktické předvedení
d Analyzovat a vyhodnotit výsledky funkční zkoušky tvářecího stroje dle technologické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Údržba a opravy tvářecích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém plánovaných preventivních oprav tvářecích strojů Ústní ověření
b Zvolit způsob péče o zadaný tvářecí stroj dle předpisu v servisní příručce Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést práce v rámci běžné údržby zadaného tvářecího stroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-serizovac-obrabe#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv dle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se na proces a výsledek. Autorizovaná osoba rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétně zadaných úkolů.

Specifikace podmínek pro praktické ověření odborných kompetencí a kritérií:

U odborné kompetence Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci tvářecích strojů, kritérium a) až f) pro potřeby zkoušky připraví autorizovaná osoba konkrétní servisní příručku tvářecího stroje (tvářecí stroj vhodný pro lisování, kování, ohýbání, střihání, prostřihování) a uchazeč vyčte z poskytnuté dokumentace technické parametry výroby zadané jedné součásti včetně technologického postupu, podmínek tváření a nástrojů a nářadí, vytvoří model zadaného jednoho dílu a jeho technický výkres.

U odborné kompetence Volba postupu práce a technologických podmínek pro montáž a seřizování tvářecích strojů, kritérium a), b), c) uchazeč vyhotoví postup demontážních a montážních prací jednoho stanoveného konstrukčního celku tvářecího stroje do určeného formuláře a provede jeho ustavení na tvářecím stroji.

U odborné kompetence Kontrola seřízení tvářecího stroje, kritérium a) a c) uchazeč provede kontrolu všech rozměrů funkční části tvářecího stroje a funkční zkoušku podle technologické dokumentace.

U odborné kompetence Údržba a opravy tvářecího stroje, kritérium c) uchazeč provede práce běžné údržby jednoho zadaného tvářecího stroje.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vítkovice, a. s.

SV metal, s. r. o., Divec

SŠ-PVC, Dobruška

Trelleborg Bohemia, a. s., Hradec Králové