Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii, fyziologii a fyziologii zátěže, kineziologii a biomechanice pro potřeby instruktora snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost struktury pohybového systému lidského těla a jeho funkčních možností Písemné ověření
b Prokázat znalost tvaru a funkcí jednotlivých kostí, kloubů, částí páteře, kloubních rozsahů s důrazem na klouby hlezenní, kolenní, kyčelní, páteř a pánev s ohledem na jejich využití ve snowboardingu Písemné ověření
c Prokázat znalost nejdůležitějších svalů, svalových skupin a jejich řetězení z hlediska funkce při snowboardingu Písemné ověření
d Prokázat znalosti obecné fyziologie svalové činnosti i fyziologie zátěže, krevního zásobení svalů při pohybu, energetických zdrojů svalové činnosti, projevů únavy a možnosti regenerace s důrazem na využití ve snowboardingu Písemné ověření
e Prokázat znalosti biomechanických zákonitostí a vlivu sil působících na snowboardistu při snowboardingu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v pedagogice, psychologii, didaktice pro potřeby instruktora snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní zásady průběhu výukové lekce snowboardingu a vysvětlit význam jednotlivých částí výukové lekce Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat základní didaktické zásady a vysvětlit jejich využití při výuce snowboardingu Písemné ověření
c Vyjmenovat metody využívané při výuce snowboardingu a jednu z nich, dle výběru zkušební komise, popsat Písemné ověření
d Popsat fáze motorického učení v kontextu výuky snowboardingu Písemné ověření
e Vyjmenovat komunikační kanály a druhy zpětné vazby využívané při výuce snowboardingu, popsat možnosti ovlivnění motivace klienta Ústní ověření
f Uplatňovat pedagogické a didaktické zásady při vedení lekce snowboardingu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právních aspektech profese instruktora snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní orientaci v právních aspektech podnikání se zaměřením na činnost instruktora snowboardingu a provoz snowboardové školy Písemné ověření
b Prokázat znalosti z oblasti právní odpovědnosti při výkonu profese instruktora snowboardingu a při provozování snowboardové školy Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Analýza pohybu snowboardisty pro potřeby instruktora snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip analýzy pohybu snowboardisty Ústní ověření
b Provést okamžitou verbální analýzu pohybu snowboardisty (figuranta) v terénu a navrhnout postup následné výuky Praktické předvedení a ústní ověření
c Natočit videosekvenci jízdy snowboardisty (figuranta) na vhodně zvoleném místě a ve vhodném terénu, ve zkušební místnosti provést videoanalýzu pohybu snowboardisty (figuranta) a navrhnout postup následné výuky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Jízda na snowboardu pro potřeby instruktora snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést správnou techniku jízdy v základním smýkaném oblouku a jízdu na switch (pozpátku) na modré sjezdové trati. Hodnoceno bude minimálně 6 oblouků vpřed a 6 oblouků na switch při jízdě s plynulým přechodem z jízdy vpřed do jízdy na switch o stejném rozsahu a stejné rychlosti Praktické předvedení
b Předvést správnou techniku jízdy ve smýkaném oblouku s odlehčením nahoru na červené sjezdové trati. Hodnoceno bude minimálně 12 oblouků Praktické předvedení
c Předvést správnou techniku jízdy v základním řezaném oblouku a jízdu na switch (jízda pozpátku) na modré nebo mírné červené sjezdové trati. Hodnoceno bude minimálně 6 oblouků vpřed a 6 oblouků na switch při jízdě s plynulým přechodem z jízdy vpřed do jízdy na switch o stejném rozsahu a stejné rychlosti Praktické předvedení
d Předvést správnou techniku jízdy v řezaném oblouku s odlehčením nahoru při jízdě na červené sjezdové trati. Hodnoceno bude minimálně 12 oblouků Praktické předvedení
e Předvést správnou techniku freestyle jízdy na mírné modré sjezdové trati na úseku přibližně 200–300 m s povinnými triky: Ollie, Nollie, obrat 180° frontside, obrat 180° backside, Tailpress, Nosepress, Tailpress slide, Noseroll Praktické předvedení
f Předvést správnou techniku kontrolovaného skoku s letovou fází minimálně 3–5 m s grabem (chycení za prkno) na malé terénní překážce Praktické předvedení
g Předvést správnou techniku přejezdu širokého boxu po ploše skluznice snowboardu (grind) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vedení výukové lekce ve snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zahájit výukovou lekci snowboardingu v rozsahu 25–30 minut, pro modelovou cílovou skupinu dle zadání zkušební komise s využitím figurantů Praktické předvedení
b Vést výuku s ohledem na bezpečnost, používat vhodnou úroveň komunikace s ohledem na věk a dosavadní dovednosti klienta s důrazem na vhodný způsob vysvětlení vyučovaného prvku a správné provedení ukázky Praktické předvedení
c Diagnostikovat případné chyby klientů, vhodným způsobem je opravovat Praktické předvedení a ústní ověření
d Vhodně motivovat klienty, udržovat při lekci pozitivní atmosféru a správným způsobem výuku zakončit Praktické předvedení
e Prokázat teoretické znalosti v problematice výběru odpovídajícího terénu v souvislosti s obtížností jednotlivých prvků jízdy na snowboardu na sjezdové trati nebo ve snowparku Ústní ověření
f Vysvětlit specifika postupu výuky snowboardisty se zrakovým, sluchovým a mentálním handicapem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence nehod při výuce snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost ČSN 01 8027 (Značení a zabezpečení v zimním středisku) s ohledem na činnost instruktora snowboardingu Písemné ověření
b Vyjmenovat a vysvětlit zásady bezpečnosti při snowboardingu a vedení výuky snowboardingu na sjezdových tratích s přihlédnutím k výcviku ve družstvech Ústní ověření
c Vyjmenovat a vysvětlit zásady bezpečného pohybu snowboardisty ve volném terénu mimo vyznačené sjezdové tratě uvnitř nebo v bezprostřední blízkosti
lyžařského areálu (okolí sjezdových tratí, spojovací trasy, přesuny mezi
areály apod.)
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování první pomoci při výuce lyžování/snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést s využitím figuranta základní úkony první pomoci při úrazu: zajištění místa nehody, zajištění bezpečí zraněného i zachránce, diagnostika stavu z hlediska ohrožujícího krvácení, vědomí či bezvědomí, přivolání zdravotnické první pomoci při dodržení pravidel telefonické komunikace se záchranáři Praktické předvedení
b Předvést s použitím figuranta postup resuscitace dospělého či dítěte v bezvědomí Praktické předvedení
c Předvést s použitím figuranta postup první pomoci dospělému či dítěti při vědomí u úrazu či náhlém stavu vzniklém působením vnějšího prostředí dle výběru zkušební komise Praktické předvedení
Kritérium a) musí být splněno vždy, z kritérií b) a c) zkušební komise zadá uchazeči jedno dle svého výběru.
4

Poskytování poradenských služeb instruktora snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Poskytnout poradenství při výběru snowboardové výzbroje a jejích dalších
součástí s ohledem na věkovou kategorii, pohlaví, technickou vyspělost a terén dle zadání zkušební komise
Praktické předvedení
b Poskytnout klientovi poradenství při ošetřování skluznice a hran snowboardu; provést instruktáž základního způsobu ošetření skluznice a ošetření hran snowboardu brouskem s možným úhlováním Praktické předvedení
c Poskytnout poradenství při nastavení úhlů snowboardového vázání a náklonu patní opěrky pro freestyle a freeride Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na příbuzné povolání v NSP -
https://www.nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-horske-sluzby).

Profesní kvalifikace instruktor/instruktorka snowboardingu ověřuje kompetence instruktora snowboardingu na sjezdových tratích a v lyžařských areálech, nikoliv instruktora snowboardingu ve volném terénu.

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní snowboardovou výzbroj a výstroj (vhodné oblečení, snowboard, ochranná přilba). Doporučeny jsou chránič páteře a chrániče zápěstí.

 

Uchazeč může využívat v rámci přípravy na zkoušku i v průběhu zkoušky právní předpisy.

Zkušební komise hodnotí v rámci ověřování všech kompetencí:

 • dodržování pravidel bezpečnosti dle FIS pravidel a ČSN 01 8027

 • správné používání snowboardové terminologie

 • využívání bezpečnostních ochranných prvků snowboardové výstroje/výzbroje (zvl. přilba)

Specifikace pokynů pro vybraná kritéria

 

Kompetence Orientace v anatomii, fyziologii a fyziologii zátěže, kineziologii a biomechanice pro potřeby instruktora snowboardingu

 • Kritéria a)–e) jsou ověřována testem. Ke každému z kritérií jsou v testu minimálně dvě otázky s výběrovou odpovědí zvolenou ze 3–4 variant, přičemž správná je vždy právě jedna varianta odpovědi.

Kompetence Orientace v právních aspektech profese instruktora snowboardingu:

 • Kritérium a) je ověřováno testem. Ke každému z následujících témat jsou v testu minimálně dvě otázky s výběrovou odpovědí volenou ze 3–4 variant, přičemž správná je vždy právě jedna varianta odpovědi:

  1. živnostenské oprávnění

  2. daně a odvody

  3. pracovní vztahy a typy smluv

  4. obchodní podmínky

 •  Kritérium b) je ověřováno testem. Ke každému z následujících témat jsou v testu minimálně dvě otázky s výběrovou odpovědí volenou ze 3–4 variant, přičemž správná je vždy právě jedna varianta odpovědi. Cílem je ověření znalostí zásad a povinností při výkonu profese se zvláštním akcentem na bezpečnost a prevenci vzniku újmy. Každá otázka se specificky vztahuje k výkonu profese instruktora snowboardingu, resp. k provozování snowboardové školy:

  1. kategorizace odpovědnosti – smluvní/mimosmluvní (deliktní), občanskoprávní/trestněprávní, subjektivní/objektivní

  2. odpovědnost za újmu – újma majetková a nemajetková (na zdraví), povinnost náhrady újmy

  3. profesní odpovědnost instruktora snowboardingu

  4. profesní odpovědnost provozovatele snowboardové školy

  5. odpovědnost při organizaci závodů, tréninků a sportovních akcí

  6. odpovědnost snowboardisty

 

Kompetence Jízda na snowboardu pro potřeby instruktora snowboardingu:

 • Autorizovaná osoba hodnotí u kritéria a):

  • předozadní pohyb těžiště těla, těžiště těla při zahájení oblouku na přední noze

  • správnou rotaci ramen

  • kontrolu rychlosti a poloměru oblouků

  • postavení těla

 

 • Autorizovaná osoba hodnotí u kritéria b):

  • tvar oblouků „S“ a plynulost jízdy

  • kontrolu rychlosti a poloměru oblouků (kratší poloměr)

  • efektivní a názorné využití vertikálního pohybu těžiště těla

  • dynamickou sportovní jízdu

  • rytmus navazování oblouků

 • Autorizovaná osoba hodnotí u kritéria c):

  • tvar oblouků „S“ a plynulost jízdy

  • kontrolu rychlosti a poloměru oblouků

  • postavení těla

  • jízdu po hraně snowboardu

 • Autorizovaná osoba hodnotí u kritéria d):

  • tvar oblouků „S“ a plynulost jízdy

  • kontrolu rychlosti

  • provedení dynamické až závodní jízdy

  • efektivní a názorné využití vertikálního pohybu

  • jízdu po hraně snowboardu

 • Autorizovaná osoba hodnotí u kritéria e):

  • splnění všech povinných triků

  • celkové provedení a dojem

  • názornost ukázky

 

 • Autorizovaná osoba hodnotí u kritéria f):

  • nájezd a odrazovou techniku Ollie z plochy snowboardu (nikoliv z hrany)

  • letovou fázi, kontrolu letu

  • provedení grabu (chycení za snowboard)

  • dopad a odjezd

 

 • Autorizovaná osoba hodnotí u kritéria g):

  • provedení nájezdu a odrazu

  • přejezd po ploše skluznice snowboardu

  • opuštění boxu, dopad a odjezd

 

Hodnotí se s ohledem na tzv. „školní provedení“ jízdy, tj. vzorová jízda instruktora, který demonstruje korektně provedenou jízdu klientovi.

Kompetence Vedení výukové lekce ve snowboardingu:

 • Kritérium a) Cílovou skupinu namodeluje autorizovaná osoba pomocí tabulky č. 1 kombinací čtyř charakteristik: velikost skupiny, věk, struktura skupiny, další specifika. Po zadání úkolu uchazeč reaguje bez přípravy na zadané parametry a další faktory.

Tabulka č. 1

Velikost skupinyVěkStruktura skupinyDalší specifika
1 osobaDěti do 6 letHomogenníZačátečník až pokročilý
2 osobyDěti 6–10 letRodinaRozdílná úroveň dovedností
Skupina 3–4 osDěti 10–13 letSkupina přátelStrach, soutěživost
Skupina 5 a více osobDospělýLidé, kteří se neznajíS instruktorem se vidí
poprvé nebo již pokračují
Starší klientZdravotní omezení
Nedisciplinovanost, malý zájem

Kompetence Dodržování zásad bezpečnosti a prevence nehod při výuce snowboardingu:

 • Kritérium a) je ověřováno testem. Ke každému z následujících témat jsou v testu minimálně dvě otázky s výběrovou odpovědí volenou ze 3–4 variant, přičemž správná je vždy právě jedna varianta odpovědi. Součástí otázek jsou v relevantních případech i obrázky:

  1. základní orientace v oblasti značení sjezdových tratí

  2. zdroje nebezpečí – rozlišení typické / atypické nebezpečí (bezpečnostní prvky při snowboardingu)

  3. pravidla pro další činnosti v lyžařském areálu

  4. pravidla pro pořádání závodů a snowboardových akcí v lyžařském areálu

  5. 10 FIS pravidel chování při lyžování

  6. pravidla pro chování ve snowparku

Kompetence Poskytování první pomoci při výuce lyžování/snowboardingu:

 • Kritérium c) Témata možného úrazu: řezná rána, distorze, zlomenina, otřes mozku, omrzliny

 

Kompetence Poskytování poradenských služeb instruktora snowboardingu:

 • Kritérium a) Modelového klienta namodeluje autorizovaná osoba pomocí tabulky č. 2 kombinací 4 charakteristik (věk a pohlaví, zdatnost, terén a další specifika).

 • Kritérium b) Klienta předvádí člen zkušební komise, včetně typických dotazů.

Tabulka č. 2

VěkPohybová úroveňTerénDalší specifika
Děti do 6 letZačátečníkSjezdová traťNižší hmotnost, štíhlý(á)
Děti 6–10 letPokročilýSjezdová trať i volný terénNadváha
Děti 10–13 letExpertVolný terénSportovní postava
Dospělá ženaZávodníkSnowparkStrach z rychlosti
Dospělý mužBývalý závodníkPreference rychlé jízdy
Klient senior(ka)Zdravotní omezení

Pravidla pro aplikaci písemného testu jako způsobu ověřování:

 • Písemným testem jsou ověřována všechna kritéria, u kterých je tento způsob ověření výslovně předepsán, přičemž každý uchazeč má ve svém testu ke každému kritériu minimálně dvě otázky.  

 • Testové otázky jsou uzavřené s výběrem ze 3–4 možností, přičemž vždy právě jedna je správná.

 • Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 • Celkový soubor otázek, z něhož autorizovaná osoba generuje testy pro jednotlivé uchazeče, obsahuje pro každé takto ověřované kritérium minimálně 4 otázky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu MŠMT Instruktor snowboardingu dle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v minimální časové dotaci 250 hodin, nebo jiný adekvátní doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů nebo zařízením akreditovaným MŠMT a alespoň 5 let aktivní sezonní odborné instruktorské praxe v oblasti snowboardingu v minimálním rozsahu 500 dnů a zároveň úspěšné absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin;

 2. Alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou kvalifikaci učitel snowboardingu (nebo diplomovaný učitel snowboardingu), kterou udělují fakulty vysokých škol s akreditací oboru tělesná výchova a sport ve spolupráci se Svazem lyžařů ČR nebo odbornou kvalifikaci instruktor snowboardingu APUL A, kterou uděluje Asociace profesionálních učitelů lyžování a alespoň 5 let aktivní sezónní instruktorské praxe v oblasti snowboardingu v minimálním rozsahu 500 dnů;

 3. Vyšší odborné vzdělání zaměřené na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a alespoň 5 let aktivní sezonní odborné instruktorské praxe v oblasti snowboardingu v minimálním rozsahu 500 dnů;

 4. Vysokoškolské vzdělání bakalářského nebo magisterského stupně tělovýchovného směru a alespoň 5 let aktivní sezonní odborné instruktorské praxe v oblasti snowboardingu v minimálním rozsahu 500 dnů;

 5. Profesní kvalifikace 73-039-M Instruktor/instruktorka snowboardingu + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let aktivní sezonní odborné instruktorské praxe v oblasti snowboardingu v minimálním rozsahu 500 dnů.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, www.msmt.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • zkušební místnost pro realizaci písemného testu, ústního zkoušení a pro videoanalýzu pohybu lyžaře

 • vymezená, zabezpečená sjezdová trať (část sjezdové tratě s různým sklonem): délka tratě 350–450 m

 • videotechnika (kamera, notebook, promítací zařízení)

 • papír

 • tužka

 • mobilní telefon

 • verze písemných testů a odpovědní archy

 • pomůcky k dětské výuce

 • vosky

 • mazací stolice či stůl se svěráky

 • žehlička

 • škrabka

 • čistič vosků

 • brousek s úhlováním

 • lopata

 • široký box

 • minimálně 2 figuranti

 • snowboardová výzbroj a výstroj (pro pohyb na svahu): snowboard, ochranná přilba, chrániče zápěstí)

 • přenosná lékárnička pro PP v horském prostředí

 • databáze platných právních předpisů

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je od 6 až do 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Celková doba trvání všech písemných částí zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Svaz lyžařů ČR

Český svaz lyžařských škol

EDUSKI Česká republika

Asociace profesionálních učitelů lyžování

Association of Czech Snowsports Instructors