Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Autoelektrikář
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP, PO, ochrany zdraví, životního prostředí a právních předpisů při opravách silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a dodržovat pravidla BOZP a PO související s opravami silničních motorových vozidel (zvedací zařízení, ruční, pneumatické, hydraulické a elektrické nářadí) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady práce s nebezpečnými látkami během opravárenské činnosti silničních motorových vozidel (paliva, maziva, provozní kapaliny, servisní chemické přípravky) Ústní ověrení
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace pracovních prostředků, pomůcek a částí vozidel v autoopravárenství Ústní ověrení
d Popsat a dodržovat zásady bezpečnosti práce při diagnostické a opravárenské činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a používat osobní ochranné pracovní prostředky používané při opravách silničních motorových vozidel Praktické předvedení a ústní ověření
f Orientovat se v předpisech souvisejících s odbornou způsobilostí v elektrotechnice a jejich aplikaci Ústní ověrení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílů nebo celků určených autorizovanou osobou v aktuální verzi dílenské příručky Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro vozidlo určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v elektrotechnice a elektronice používané v silničních motorových vozidlech včetně měření jednotlivých veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat základní pojmy elektrotechniky a elektroniky používané v silničních motorových vozidlech Ústní ověření
b Měřit základní elektrické veličiny (napětí, proud a odpor) za použití vhodných měřicích přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže, multiplexních a logických obvodů používaných v silničních motorových vozidlech Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat druhy a vlastnosti snímačů, akčních členů a elektronických systémů používaných v silničních vozidlech, prokázat znalost snímačové techniky a technologie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž a montáž souvisejících mechanických celků silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci základních mechanických celků silničních motorových vozidel (karoserie, podvozek, hnací a převodový agregát) Ústní ověření
b Provést demontáž a montáž krytů a součástí karoserie pro přístup ke komponentům elektrických systémů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v elektrických a elektronických systémech palubní sítě silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat sběrnicový systém palubní sítě silničních motorových vozidel Ústní ověření
b Identifikovat a popsat funkci a součásti zdrojové soustavy silničních motorových vozidel Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat a popsat funkci a součásti spouštěcí soustavy silničních motorových vozidel Praktické předvedení a ústní ověření
d Identifikovat a popsat funkci a součásti světelné a signalizační soustavy silničních motorových vozidel Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat funkci a součásti komfortních systémů silničních motorových vozidel včetně klimatizace a ventilace Ústní ověření
f Identifikovat a popsat funkci a součásti stírací a ostřikovací soustavy silničních motorových vozidel Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat elektrické části s vazbou na podvozek Ústní ověření
h Popsat elektrické části s vazbou na systém řízení motoru Ústní ověření
i Popsat elektrické části s vazbou na převodovou a hnací soustavu Ústní ověření
j Popsat elektrické části (kamery a radary) jízdních asistenčních systémů Ústní ověření
k Popsat elektrické části s vazbou na systémy pro snižování emisí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a ověření správné funkce palubní sítě silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčíst paměť závad všech elektrických systémů vozidla včetně sběrnicového systému sériovou diagnostikou a vyhodnotit jejich stav Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit správnou funkci zdrojové soustavy měřením multimetrem a osciloskopem Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu klidového odběru proudu Praktické předvedení a ústní ověření
d Ověřit správnou funkci spouštěcí soustavy měřením multimetrem, osciloskopem Praktické předvedení a ústní ověření
e Ověřit správnou funkci světelné a signalizační soustavy silničních motorových vozidel, aktivovat světla pomocí sériové diagnostiky nebo ovládacími prvky Praktické předvedení a ústní ověření
f Ověřit správnou funkci elektroniky řízení motoru sériovou diagnostikou včetně měření bloků hodnot Praktické předvedení a ústní ověření
g Zkontrolovat správnou funkci zádržných systémů airbagů a bezpečnostních pásů fyzicky a sériovou diagnostikou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika závad a opravy palubní sítě silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat přerušenou kabeláž, provést opravu spojením vodičů a vyměnit konektory svorkovnice krimpovací metodou Praktické předvedení a ústní ověření
b Diagnostikovat defektní součásti spouštěcí a zdrojové soustavy, provést jejich výměnu Praktické předvedení a ústní ověření
c Opravit demontovaný spouštěč a alternátor výměnou vadných dílů a provést kontrolu funkce na zkušebním stavu Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést výměnu vadných žárovek nebo výbojek a seřídit světlomety regloskopem Praktické předvedení a ústní ověření
e Diagnostikovat funkci stahování oken, určit závadu a provést výměnu stahovačky oken Praktické předvedení a ústní ověření
f Měřit osciloskopem signál snímačů a akčních členů vybraného systému (podvozku, řízení motorů nebo hnacího řetězce), porovnat naměřené oscilogramy se vzorovými, identifikovat vadný díl nebo závadu, provést výměnu snímače nebo akčního členu Praktické předvedení a ústní ověření
g Identifikovat vadný modul airbagu nebo přitahovačů pásů, provést jeho výměnu Praktické předvedení a ústní ověření
h Provést kontrolu multiplexní sběrnice způsobem doporučeným výrobcem vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
i Měřit signál CAN BUS osciloskopem, porovnat se vzorovými oscilogramy, měřit vedení a odpor sběrnice, určit a odstranit závadu Praktické předvedení a ústní ověření
j Orientovat se v pravidlech pro opravy multiplexních sběrnic na motorových vozidlech a používat k tomu určené prostředky a nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a nastavování parametrů řídících jednotek palubní sítě silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměnit určenou řídící jednotku a provést kódování a nastavení pomocí sériové diagnostiky Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést nulování a nastavení servisních intervalů sériovou diagnostikou Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést základní nastavení jednotek po odpojení akumulátoru Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést změnu nastavení centrální elektroniky dle zadání (denní svícení, komfortní blikače, rozsvícení světel při odemknutí atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
e Seřídit kamery a radary asistenčních systémů vozidel Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením. (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/autoelektrikar#zdravotni-zpusobilost).

Vstupním předpokladem je řidičské oprávnění skupiny "B".

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 

V průběhu praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

  • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

  • nakládání s nebezpečnými odpady

  • kvalitu odvedené práce

  • pochopení a dodržování technologických postupů podle dokumentace výrobce vozidla

  • plnění časových norem oprav podle dokumentace výrobce vozidla

Konkretizace podmínek pro praktické ověřování odborných způsobilostí:

U odborných způsobilostí Orientace v elektrotechnice a elektronice používané v silničních motorových vozidlech včetně měření jednotlivých veličin, Demontáž a montáž souvisejících mechanických celků silničních motorových vozidel, Orientace v elektrických a elektronických systémech palubní sítě silničních motorových vozidel, Diagnostika a ověření správné funkce palubní sítě silničních motorových vozidel, Diagnostika závad a opravy palubní sítě silničních motorových vozidel, Kontrola a nastavování parametrů řídících jednotek palubní sítě silničních motorových vozidel se praktické předvedení realizuje minimálně na dvou zkušebních osobních automobilech s libovolnou kombinací následující úrovně výbavy - airbag, elektrické stahování oken, automatická převodovka, pohon všech kol, elektronický brzdový systém, komfortní systém osvětlení, halogenová nebo xenonová světla, zážehový hnací agregát odpovídající emisní normě EURO 5 a výše nebo vznětový hnací agregát odpovídající emisní normě EURO 5 a výše, kamera a radar pro asistenční systémy

Ústní ověřování bude probíhat formou odpovědí na otevřené otázky, uchazeč může využít písemnou přípravu (schémata, nákresy a poznámky připravené v době 45 minutové přípravy na zkoušku). Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění a ke kvalitě montážních a servisních úkonů.

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a pracovní obuv.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR Turnov

ISŠA Brno

Jan Slanina Radostice, OSVČ

Stroje Polák, Rajhrad u Brna