Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký sklenář
Platnost standardu: Od 13.7.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava a zpracování výtvarného návrhu pro výrobu vitráže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat spolupráci s výtvarníkem od zadání až po zhotovení výrobku s využitím výtvarných podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozkreslit dílo podle návrhu výtvarníka z dodaného měřítka na formát 1:1 na šablonovací papír Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vhodný materiál a pomůcky ke zhotovení vitráže dle návrhu výtvarníka Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve výtvarných podkladech a technické dokumentaci při výrobě vitráže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výtvarných podkladech a technické dokumentaci pro výrobu vitráže a provádění sklenářských prací, pracovat s tištěnou předlohou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit základní rozlišení vitráží na tištěné předloze Ústní ověření
c Orientovat se v technických normách a tabulkách pro uměleckořemeslné zpracování skla Ústní ověření
d Orientovat se ve zbožíznalství podle zadání a předloženého výkresu při výrobě vitráží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, nástrojů a materiálu při výrobě vitráže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup práce při zhotovování vitráže podle zadání, popsat organizaci a vybavení pracoviště pro zhotovení vitráže, uvést požadavky na prostor a velikost pracovních stolů Ústní ověření
b Vysvětlit způsob značení dílů a materiálu při zhotovení vitráže, vysvětlit způsob vedení výrobní dokumentace Ústní ověření
c Popsat potřebné nářadí a pomůcky ke zhotovení vitráže včetně manipulačního zařízení Ústní ověření
d Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární prevence při výrobě vitráže Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit nutnost použití osobních ochranných pracovních prostředků; popsat zajištění bezpečnosti práce při manipulaci se skleněným materiálem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování a montáž vitráží z barevných nebo malovaných skel do profilovaných olověných prutů, včetně pájení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště, zvolit vhodný skleněný materiál, profilované olověné pruty, připravit potřebné nářadí a pomůcky ke zhotovení vitráže Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastříhat jednotlivé části vitráže ze šablonovacího papíru šablonovacími nůžkami Praktické předvedení
c Nařezat jednotlivé části z určeného skla řezákem na sklo a uložit nařezané části na odkládací karton Praktické předvedení
d Předvést usazování skleněných tvarů do profilovaných olověných prutů a provést pájení dílů Praktické předvedení
e Upravit povrch olověných profilů, provést začištění a konečnou úpravu výrobku Praktické předvedení
f Předvést a obhájit zrealizovaný výrobek, provést kontrolní přeměření s využitím výtvarných podkladů od výtvarníka Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Opravy a rekonstrukce poškozených částí vitráží prováděné původními technologiemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup demontáže původní vitráže, vysvětlit postup na tištěné předloze nebo vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat rozsah poškození a uvést postup při opravě vitráže Ústní ověření
c Popsat postup čištění vitráže, uvést použité čisticí chemikálie Ústní ověření
d Popsat postup výroby nových dílů poškozené vitráže a uvést vhodný materiál pro výrobu těchto dílů Ústní ověření
e Popsat výrobu olověných profilů, uvést použité nástroje a pomůcky; vysvětlit, jakým způsobem se staré profily recyklují Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uskladnění, manipulace a balení sklenářského materiálu při výrobě vitráže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodné uskladnění sklenářského materiálu při výrobě vitráže Ústní ověření
b Uvést způsob ekologického nakládání se sklenářským odpadem s důrazem na recyklaci, včetně likvidace použitých chemikálií a možný vliv na životní prostředí Ústní ověření
c Popsat a předvést vhodné technické balení, uvést postup při manipulaci s materiálem náchylným na poškození Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/umelecky-sklenar).

Pro účely zkoušky musí minimální rozměr dekorativní skleněné vitráže odpovídat ploše 0,2 m2, tedy například rozměr 40 x 50 cm.

Autorizovaná osoba připraví u odborné způsobilosti Orientace ve výtvarných podkladech a technické dokumentaci při výrobě vitráže ke kritériu a) a b) tištěné předlohy, ke kritériu d) připraví konkrétní zadání a výkres.

Autorizovaná osoba připraví pro ověření odborné způsobilosti Příprava a zpracování výtvarného návrhu pro výrobu vitráže a Sestavování a montáž vitráží z barevných nebo malovaných skel do profilovaných olověných prutů, včetně pájení jedno zadání od výtvarníka, které bude uchazeč podle uvedených kritérií v průběhu zkoušky zpracovávat a celou práci zakončí obhajobou svého výrobku.

Autorizovaná osoba připraví pro ověření odborné způsobilosti Opravy a rekonstrukce poškozených částí vitráží prováděné původními technologiemi jednu tištěnou předlohu nebo vzorek.

Ověřování podle tohoto standardu představuje komplex navazujících činností vedoucích k výrobě vitráže podle zadaného návrhu od výtvarníka. Výtvarný návrh bude rozkreslen z daného měřítka na formát 1:1 na šablonovací papír; jednotlivé části na papíře budou nastříhány a bude zhotovena šablona, podle šablony budou nařezány jednotlivé části ze skla, skleněné části budou usazené do olověných profilů, bude provedeno pájení dílů s povrchovou úpravou a začištěním, zrealizovaný výrobek bude přeměřen podle podkladů od výtvarníka a obhájen před zkoušejícím.

Při hodnocení hotového výrobku je potřeba posuzovat kvalitu a přesnost jeho provedení. Při ústním ověřování je třeba posuzovat samostatnost odpovědí, schopnost odpovídat na návodné a doplňující otázky. V průběhu zkoušky je nutné sledovat dodržování bezpečnosti práce.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Preciosa, a. s.

SUPŠS, Kamenický Šenov