Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Herní vývojář
Platnost standardu: Od 12.10.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vývoji her z pohledu 3D animace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit funkce a kompetence jednotlivých členů týmu v herním studiu a role animátora v herním týmu Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit v celé šíři a časové posloupnosti
- výrobu 3D animace pro hru od návrhu po realizaci
- možné styly animace a způsoby výroby
- rozdíl v přístupu k herní a filmové animaci
- použité technologie při výrobě a implementaci animace
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Nastavení workflow 3D animace ve vývoji videoher

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít, nastudovat a otestovat podklady cinematiku pro vytvoření layoutu; analyzovat storyboard (obrazový scénář) a zkontrolovat funkčnost všech animovaných a vizuálních objektů a zvukových stop nutných k realizaci zadání Praktické předvedení
b Převzít, nastudovat zadání technického designu pro animaci ve hře (in-game animation) a posoudit příležitosti a problémy spojené s funkčností výsledného díla v rámci různých platforem Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodné nastavení projektu ve vybraném 3D programu, vytvořit adresářovou strukturu pro jednotlivé soubory scény, správně pojmenovat a uložit scény, objekty, textury, výstupy Praktické předvedení
d V cinematiku provést v příslušném animačním programu základní pózy, časování a kompozici do kamery podle zadání Praktické předvedení
e Komunikovat s vedoucím animátorem (animačním režisérem) zadání animace, stanovit termíny, kvalitativní požadavky a definovat finanční rozpočet Praktické předvedení a ústní ověření
f Aplikovat herní pózy, upravit časování, vytvořit loopované animace a navazující animace v animaci ve hře (in-game animation) Praktické předvedení
g Připravit následný export a import připravených animací do hry a přehrání animace v herním enginu v režimu preview Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Výroba 3D layoutu pro vývoj videoher

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit program dle zadaných kritérií, výstupní formát, délky záběru, kamery, zvukové stopy, FPS Praktické předvedení
b Zpracovat zadané animace o maximální délce 200 frames (oken) a navrhnout vhodnou formu prezentace (skicu, video), pohybové řešení záběrů na základě obrazového scénáře Praktické předvedení
c Provést v příslušném animačním programu základní pózy, časování a kompozici do kamery nebo dle herního designu podle zadání zajistit, aby animace začínaly a končily v herních pózách, přizpůsobit rychlost animace požadované feature (funkci) Praktické předvedení
d Připravit animaci pro export a následný import do herního enginu a uložit zdrojová data pro další zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Výroba klíčových póz 3D animace pro vývoj videoher

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat tři animace dle zhotoveného layoutu nebo herního designu do hlavních póz (key poses) a zvolit vhodnou metodu tvorby póz v čase (Pose-to-Pose [od pózy k póze], Straight Ahead [přímo vpřed] nebo kombinací) na základě charakteru záběru a odůvodnit takové řešení Praktické předvedení
b Zpracovat hrubou animaci za využití vhodných animačních principů Praktické předvedení
c Zkompletovat hrubou animaci (blocking) jednotlivých záběrů a připravit pro export a následný import do herního enginu. Uložit novou verzi pro další zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Kompletace finální podoby 3D animace pro vývoj videoher

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat tři scény dle hrubé animace (blocking) do plynulé fáze pohybu (spline, polish) a přidat do animace detaily a kvalitativní elementy v kontextu základních principů squash and stretch (zploštění, natahování), arcs (pohyb v křivce), secondary action (sekundární animace) Praktické předvedení
b Zkontrolovat a vyčistit animační křivky v křivkovém editoru (graph, curve editor), vytvořit archiv projektu a finalizovat animaci s ohledem na použití ve hře Praktické předvedení
c Zkompletovat finální podobu tří animací a připravit na reimport do herního enginu Praktické předvedení
d Zapracovat požadavky programátorů a testerů při finalizaci výsledného díla Praktické předvedení
e Odevzdat kompletní výstupy animací dle zadaných kritérií k posouzení (reference, layout, blocking, polish) s archivem projektu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zahájení vlastního ověřování uchazeč obdrží od autorizované osoby zadání v podobě technického designu, dle kterého připraví animační sadu v rozsahu 3 animací pro počítačovou hru. Zadání obsahuje:

  • loopované animace jednoho charakteru (figura), každá v délce min. 2 s

  • popis charakteristiky figury

  • popis herní implementace pro požadovanou herní mechaniku

  • technická omezení pro danou animaci

  • jeden animovatelný model figury v adresářové struktuře projektu

 

Výsledkem zkoušky je animace postavy a její přehrání (preview) v herním enginu.

Při hodnocení práce zkoušeného je kladen důraz zejména na:

  • dodržení technického designu animace dle zadání

  • dodržení stylu, charakteru a kvality animace

  • dodržení technických limitací a přípravy animace pro implementaci do herního enginu

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Viktor Kostík, Bohemia Interactive

Petr Janeček, Warhorse

David Toušek, ANOMALIA

Marek Toušek, Bohemian Multimedia