Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Platnost standardu: Od 12.10.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech při 3D tisku keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výrobních, technických a designových podkladech pro zadaný výrobek Ústní ověření
b Uvést, jaké normy se týkají 3D tisku keramiky Ústní ověření
c Popsat způsoby převedení výkresu zadaného výrobku do podkladu pro 3D tisk, včetně uvedení principů a způsobů programování 3 D tiskárny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Nastavení a obsluha zařízení pro tisk keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady obsluhy 3D tiskáren keramiky Ústní ověření
b Předvést základní nastavení a přípravu 3D tiskárny pro tisk zadaného keramického výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést způsoby čištění a údržby 3D tiskárny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Volba postupu práce a technologických podmínek pro 3D tisk keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup a vhodnou metodu 3D tisku pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit nástroje, pomůcky a materiály pro 3D tisk keramického výrobku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat technologii 3D tisku keramiky u předloženého výrobku, uvést specifika této technologie; vysvětlit vliv smrštění při sušení a výpalu, uvést možnosti vzniku případných deformací Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Předvedení 3D tisku keramiky a dohotovení keramického výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit materiál pro 3D tisk podle zadaného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit a seřídit 3D tiskárnu vložením příslušného SW pro výrobu zadaného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést ovládání a obsluhu 3D tiskárny při výrobě zadaného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést ruční dohotovení výrobku podle zadání Praktické předvedení
e Uvést příklady strojního obrábění polotovarů z 3D tisku, uvést, u jakých typů keramických výrobků se toto strojní obrábění používá Ústní předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Posuzování kvality při 3D tisku keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit, zda keramický výrobek odpovídá výrobní dokumentaci a technologickým podkladům Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu vytvořeného nebo předloženého keramického výrobku, případně navrhnout způsob další úpravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhodnotit, zda předložený výrobek je vhodný pro další pracovní operace, případně provést opravy výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Dodržování zásad bezpečnosti práce při výrobě keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit nutnost dodržování zásad bezpečnosti práce při výrobě keramiky, uvést, o jaká rizika se jedná při 3 D tisku keramických výrobků (např. exhalace, teplota, elektrický proud) Ústní ověření
b Popsat použití konkrétních osobních ochranných pracovních pomůcek při 3D tisku keramiky Ústní ověření
c Předvést dodržování zásad bezpečnosti práce při úpravě keramického výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoli v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-technik-serizov).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku keramické výroby.

Autorizovaná osoba určí druh výrobku, ke kterému budou vztaženy zadané úkoly a jeho parametry, podle zaměření konkrétní keramické výroby a místa konání zkoušky. Autorizovaná osoba připraví k tomu účelu jeden až dva keramické výrobky.

Při ověřování kritérií hodnocení je možné, v rámci hospodárného využití času určeného na zkoušku, použít připravený výrobek nebo polotovar. V případě použití hotového výrobku se bude posuzovat kvalita a soulad s technickou a výrobní dokumentací, případně nedodržení jednotlivých parametrů pro zadaný výrobek.

Připravený výrobek nebo polotovar je možné použít zejména u odborné kompetence Volba postupu práce a technologických podmínek pro 3D tisk keramiky, kritérium c); a u odborné kompetence Posuzování kvality při 3D tisku keramických výrobků, kritérium a), b), c).

V odborné kompetenci Posuzování kvality při 3D tisku keramických výrobků se jedná o ověření znalostí vad keramiky způsobených nedodržením technologického postupu.

U kompetence Nastavení a obsluha zařízení pro 3D tisk keramických výrobků uchazeč prokáže znalost ovládání 3D tiskárny od prvotního nastavení po provedení 3D tisku v souladu s technickou dokumentací.

Při ověřování kritérií hodnocení, která jsou založena na praktickém předvedení, se klade důraz na dodržování zásad bezpečnosti práce a hygienických a bezpečnostních zásad. Posuzuje se také hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů. Předmětem hodnocení je i manuální zručnost uchazeče.

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Silikátový svaz

G Benedikt, a. s.

STEATIT s. r. o.