Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Autotronik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami osobních automobilů (zvedací zařízení, ruční, pneumatické, hydraulické a elektrické nářadí) a tato pravidla dodržovat Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami během opravárenské činnosti osobních automobilů Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace pracovních prostředků, pomůcek a částí vozidel v autoopravárenství Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Práce s technickou dokumentací a elektronickými dílenskými příručkami pro osobní automobily

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy automobilů v elektronické nebo tištěné podobě, včetně zachování jejich aktuálnosti, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílu nebo celků, určených autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro zadanou oblast a typ vozidla, určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v elektrotechnice a elektronice automobilů a způsobech měření elektrických veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky a elektroniky Písemné a ústní ověření
b Popsat základní způsoby přenosu dat v síti vozidla (sběrnice CAN, MOST, kovové a optické kabely, zakončovací odpory, bluetooth, wifi, GMS, GPS ) Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v druzích a vlastnostech čidel a akčních členů elektronických systémů Písemné a ústní ověření
d Měřit základní elektrické veličiny, napětí, proud, odpor, za použití vhodných měřicích přístrojů (multimetr, osciloskop) Praktické předvedení a ústní ověření
e Číst elektrická schémata multiplexních a logických obvodů včetně schémat kabeláže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v mechanických celcích automobilů a způsobech jejich měření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v principech funkce a vzájemné interakce mechanických celků Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v postupech montáže a demontáže běžných mechanických částí automobilů Ústní ověření
c Popsat vliv opotřebení na funkce vybraných částí automobilu Písemné a ústní ověření
d Popsat základní způsoby měření a diagnostiky mechanických dílů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ovládání systémů automobilu z pohledu uživatele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit funkce a předvést služby WLAN, Hotspot a CarStick Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit funkce a předvést další systémy včetně jejich nastavení – parkovací systémy včetně automatických, adaptivní tempomaty, systémy jízdních asistentů, nezávislé vytápění, klimatizace, multimediální a informační systémy, personifikace nastavení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Instalace a použití online služeb automobilů a jejich aplikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit funkce a využití online služeb ve vozidlech Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby registrace a instalace online služeb ve vozidlech Písemné a ústní ověření
c Popsat smluvní podmínky online služeb ve vozidlech Písemné a ústní ověření
d Orientovat se ve službách zákaznické podpory při převodu vlastnictví vozidla včetně zásad ochrany osobních údajů Písemné a ústní ověření
e Předvést funkce online služeb vybraného výrobce automobilů Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést procesy přihlášení a odhlášení online služeb na příslušném portálu a ve vozidle Praktické předvedení a ústní ověření
g Konfigurovat služby přes online portál Praktické předvedení a ústní ověření
h Instalovat související aplikace do externích zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v koncových mobilních zařízeních, mobilních telekomunikačních standardech a informačních systémech a jejich ovládání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připojit smartphone ke konkrétnímu vozidlu pomocí Bluetooth včetně konfigurace Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést připojení smartphonů ke konkrétnímu vozidlu pomocí MirrorLink, Apple CarPlay a AndroidAuto, včetně konfigurace služeb a aplikací Praktické předvedení a ústní ověření
c Doporučit vhodné HW řešení propojení a zvolit případné příslušenství Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění servisních úkonů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat a analyzovat chyby a závady v systémech automobilů (parkovací systémy včetně automatických, adaptivní tempomaty, systémy jízdních asistentů, nezávislé vytápění, klimatizace, multimediální a informační systémy, personifikace nastavení) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat informace o chybách a připravit podklady pro importéra Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat a vysvětlit jednotlivé části záznamu o stavu vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientace v postupech a prostředcích aktualizace SW v řídicích jednotkách Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vzdálená diagnostika systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat komunikační strukturu diagnostiky mimo vozidlo Písemné a ústní ověření
b Navázat vzdálenou komunikaci s vozidlem Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat a interpretovat získané informace Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout další postup řešení závady nebo chyby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/autotronik#zdravotni-zpusobilost).

Hodnocení musí být zaměřené na dodržování technologických postupů servisních prací, na zručnosti provádění úkonů a celkovou výslednou kvalitu práce. Zadávání činností se bude provádět podle jednotlivých kritérií uvedených v tomto standardu.

V průběhu praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

  • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

  • dodržování technologických postupů

  • plnění časového limitu zkoušky

Konkretizace podmínek pro praktické ověřování odborných způsobilostí:

U odborných způsobilostí Ovládání systémů automobilu z pohledu uživatele, Provádění servisních úkonů, Vzdálená diagnostika systémů se praktické předvedení provádí:

  • minimálně na jednom vozidle (zkušební automobil) vybaveném - online službami, parkovacím systémem, automatickým parkovacím systémem, adaptivním tempomatem, systémem jízdních asistentů, nezávislým vytápěním, klimatizací

U odborných způsobilostí Instalace a použití online služeb automobilů a jejich aplikací, Orientace v koncových mobilních zařízeních, mobilních telekomunikačních standardech a informačních systémech a jejich ovládání se praktické předvedení provádí:

  • minimálně na jednom vozidle vybaveném - online službami, parkovacím systémem, automatickým parkovacím systémem, adaptivním tempomatem, systémem jízdních asistentů, nezávislým vytápěním, klimatizací

  • minimálně na dvou externích zařízení připojitelných k vozidlu - mobilní telefon, tablet, notebook atd.

  • minimálně na dvou smartphonech využívajících Bluetooth, MirrorLink, Apple CarPlay a AndroidAuto k propojení s vozidlem

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné části může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí.

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Porsche ČR, Praha

SAČR, Turnov

doc. Jan Jetmar, Brno, OSVČ

ISŠA Brno