Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský úpravář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech pro odběr vzorků nerostných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stručně vysvětlit, co je obsahem technických norem (ČSN, ISO) řešících problematiku odběru štěrku a kameniva Ústní ověření
b Vysvětlit činnost vzorkování štěrků a kameniva a jeho význam Ústní ověření
c Vysvětlit zásady odběru vzorků (příprava, vlastní odběr, transport, protokol) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění odběru vzorků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat techniky vzorkování (statické - ruční, automatické - mechanické) Ústní ověření
b Vysvětlit druhy vzorků (náhodný, reprezentativní, redukovaný, laboratorní, dílčí, souhrnný) Ústní ověření
c Popsat na technické dokumentaci prostředky (pomůcky a zařízení) pro odběr vzorků štěrku nebo kameniva Ústní ověření
d Popsat metodu odběru vzorků z kuželovitých skládek na simulačním programu a předvést aplikaci metody na simulačním programu. Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést odběr vzorku upravovaného štěrku nebo kameniva dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit, co obsahuje plán vzorkování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění odebraných vzorků a jejich příprava k laboratornímu zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody třídění vzorků štěrků nebo kameniva pro laboratorní zkoušení a úpravu dodaných vzorků Ústní ověření
b Provést úpravu odebraných vzorků štěrků nebo kameniva podle stanoveného standardu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat metody zmenšování vzorků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce a provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost bezpečnostních pravidel na pracovišti při odběru vzorků Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat osobní ochranné prostředky vzorkaře Ústní ověření
c Prokázat znalost postupů při poskytování první pomoci na pracovišti dle zadání Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozní a technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumentaci k odběru vzorků (identifikace vzorků, místo odběru, datum odběru, místo odběru) Ústní ověření
b Vyplnit protokol (průvodku) o odběru vzorků Praktické předvedení
c Provést zápis o odběru vzorků do provozního dokumentu Praktické předvedení
d Provést značení, balení a odesílání vzorků štěrků nebo kameniva dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Geotechnika a báňské inženýrství

Těžební unie

VŠB-TU Ostrava

Sokolovská uhelná, a. s.