Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních předpisech pro ochranu ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní právní normy ČR řešící problematiku prašnosti v dole a na povrchu Ústní ověření
b Popsat vlastnosti důlního prachu Ústní ověření
c Vysvětlit § 152 (Zařazení dolů) vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. Ústní ověření
d Vysvětlit § 153 (Opatření proti vzniku a pronikání uhelného prachu) vyhlášky ČBÚ č.22/1989 Sb. Ústní ověření
e Určit na modelové situaci místa se zvýšeným rizikem vzniku prašnosti, včetně navržení opatření k jejich eliminaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola protipožární a protivýbuchové prevence objektů a technologických zařízení v báňském provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit § 155 odst. 2 (Poprašování, odběry a rozbory vzorků směsi inertního a uhelného prachu, kontrola) vyhlášky ČBÚ č.22/1989 Sb. Ústní ověření
b Provést kontrolu proti přenosu výbuchu uhelného prachu (protivýbuchové uzávěry, jejich rozmístění a funkci) Praktické předvedení
c Navrhnout technická opatření na zajištění zneškodňování uhelného prachu (poprašování inertním prachem, smáčení vodou a další způsoby) Praktické předvedení
d Vysvětlit vlastnosti inertního prachu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření prašnosti, hlučnosti a jiných škodlivin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat přístroje k měření důlního prachu Ústní ověření
b Vysvětlit podstatu a účel měření prašnosti v dole Ústní ověření
c Vysvětlit pojem prašná expozice a vedení záznamu v kartě prašné expozice pracovníka Ústní ověření
d Předvést na modelové situaci postup při měření prašnosti (uhelného prachu) v dole Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést a popsat měření hlučnosti na důlních produktivních kontech (pracovištích) Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést a popsat měření škodlivin vznikajících při provozu dieselových motorů v dole Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Indikace důlního ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přenosný přístroj pro měření důlního ovzduší Ústní ověření
b Předvést postup při simulačním měření metanu, nebo oxidu uhelnatého, nebo oxidu uhličitého Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat do příslušné dokumentace údaje z měření metanu, oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití při práci v dole Ústní ověření
b Navrhnout způsob kontroly dodržování hygienických předpisů, norem a stanovených opatření v oblasti prašnosti, hlučnosti a jiných škodlivin Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést příklady zdravotních rizik z hlediska prašnosti na pracovišti a čím mohou být způsobeny Ústní ověření
d Popsat kontrolu pracovníků, kteří provádějí odběry prachových vzorků a kteří provádějí stavbu protivýbuchových uzávěr Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zapsat do provozní knihy záznam z kontroly protivýbuchových uzávěr podle předložené modelového dokumentu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zapsat s využitím modelového dokumentu náležitosti evidence zařazení pracovišť a pracovníků do skupin ohrožení zaprášením plic do knihy expozice Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/technicky-dozor-v-podzemi#zdravotni-zpusobilost).

Kritéria, u nichž je předepsáno praktické předvedení, budou ověřována na modelových zadáních. Modelová zadání musí mít autorizovaná osoba připraveny předem - buď si je uchazeč vylosuje, nebo mu je autorizovaná osoba přidělí. Musí být k dispozici sada modelových zadání, z nichž každá obsáhne všechny relevantní kritéria, která se ověřují praktickým předvedením.

 

Zkouška se provádí na pracovišti v dole, případně na simulovaném důlním pracovišti na povrchu.

 

U kritérií hodnocení, kde je jako způsob ověření uvedeno praktické předvedení nebo ústní ověření, uchazeč předvádí daný úkol podle zadání a zároveň svoji činnost komentuje, v případě potřeby následně zodpoví doplňující otázky autorizované osoby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Český báňský úřad

OKD, a. s.

Těžební unie