Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech a technických normách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stručně popsat základní legislativní normy řešící problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti v podzemí (vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., vyhláška č. 26/1989 Sb., vyhláška č. 51/1989 Sb.) Ústní ověření
b Vysvětlit, co určuje technologický postup (TP) pro ražení důlního díla, TP pro dobývání, TP pro hloubení, TP vybavování a likvidace důlního díla Ústní ověření
c Vysvětlit zásady vedení důlních děl (§ 39 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., v aktuálním znění) Ústní ověření
d Vysvětlit havarijní plán (§ 20 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., v aktuálním znění) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhotovování technologických postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii ražení, technologii dobývání uhlí, technologii vybavování a likvidaci důlního díla Ústní ověření
b Navrhnout technologický postup (TP) pro ražení důlního díla, nebo TP pro dobývání, nebo TP pro vybavování a likvidaci důlního díla Praktické předvedení
c Prezentovat a vysvětlit v předložené dokumentaci přílohy k TP pro dobývání, nebo TP pro ražení, nebo TP pro vybavování a likvidaci důlního díla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení hornických činností nebo činností prováděných hornickým způsobem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit technický režim (TR těžby, TR metráže, TR - harmonogram vybavování nebo likvidace důlního díla) podle předložené dokumentace a zadaných parametrů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat a popsat základní parametry plánu výroby pro úsek ražení důlních děl (celková metráž, výkon čelby, úsekový výkon, denní postup čelby) a pro úsek dobývání (celková těžba, výkon rubání, úsekový výkon) a pro úsek vybavování a likvidace (harmonogram prací) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit pojmy "přidělování práce" (§ 14) a "samostatný výkon práce" (§ 15) dle vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., v aktuálním znění Ústní ověření
d Vysvětlit způsoby kontroly plnění plánu výroby (metráže, těžby, harmonogramu vybavování a likvidace důlního díla) Ústní ověření
Je potřeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v ekonomických pojmech a struktuře nákladů v podniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém odměňování pracovníků úseku dle platných zásad hmotné zainteresovanosti v organizaci Ústní ověření
b Provést výpočet výše měsíční mzdy pracovníka dle zadaných podkladů a interních mzdových předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat základní nákladové položky úseku (materiálové náklady, mzdové náklady, odpisy, energie) Ústní ověření
d Vysvětlit způsoby kontroly plnění plánu ekonomiky úseku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna ktritéria.
4

Indikace důlního ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit složení důlního ovzduší a přípustné koncentrace (§ 83 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., v platném znění) Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat detekční a indikační přístroje sloužící k měření důlního ovzduší Ústní ověření
c Předvést postup při simulačním měření metanu, oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého příslušnými přístroji ("sputnik" - zvukový signalizační přístroj pro měření metanu, interferometr, detekční trubičky, stacionární čidla) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zaznamenat do příslušné dokumentace údaje z měření metanu, oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků Ústní ověření
b Objasnit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany Ústní ověření
c Vyjmenovat věcné prostředky požární ochrany (§ 169 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., v platném znění) Ústní ověření
d Vyjmenovat prostředky k zneškodňování uhelného prachu (postřiky, smáčení, protivýbuchové uzávěry) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, co zahrnuje provozní dokumentace a jaké pro ni platí zásady (§ 5 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., v platném znění Ústní ověření
b Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o průběhu činnosti úseku do příslušné dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technicky-dozor-v-podzemi#zdravotni-zpusobilost).

Upřesnění pokynů ke zkoušce:

  • Při ověřování kompetence Orientace v předpisech a technických normách bude mít uchazeč od autorizované osoby k dispozici příslušné technické normy.

  • Při ověřování kompetence Vyhotovování technologických postupů, kritéria b) AOs na začátku zkoušky zvolí, který technologický postup (TP) bude uchazeč zpracovávat - TP pro ražení důlního díla, nebo TP pro dobývání, nebo TP pro vybavování a likvidaci důlního díla. Minimální rozsah: návrh pro vrt, technologie, větrání, trhací práce a protiotřesová opatření.

  • Při ověřování kompetence Vyhotovování technologických postupů, kritéria c) autorizovaná osoba uchazeči zadá technologický postup (TP pro dobývání, nebo TP pro ražení, nebo TP pro vybavování a likvidaci důlního díla), u kterého bude uchazeč prezentovat a vysvětlovat přílohy technologického postupu.

  • Pro ověřování kompetence Řízení hornických činností nebo činností prováděných hornickým způsobem předá autorizovaná osoba na začátku zkoušky uchazeči zadání (kubatura, metráž, počet pracovníků, směnnost) pro výpočty příslušných ukazatelů.

  • Pro ověření kompetence Orientace v ekonomických pojmech a struktuře nákladů v podniku poskytne autorizovaná osoba uchazeči mzdové předpisy a podklady k výpočtu mzdy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Český báňský úřad

OKD, a. s.

Těžební unie