Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Čalouník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro výrobu matracových potahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst nákresy a výkresy matracových potahů, jader a matrací včetně 3D zobrazení a fotodokumentace v listinné nebo elektronické formě, předvést měření v metrické soustavě a vypočítat zadané rozměry Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit šířku a délku různých matracových potahů podle stanoveného matracového jádra Praktické předvedení
c Uvést rozdíly mezi matracovými potahy bez příhraní a s příhraněmi Ústní ověření
d Uvést rozdíly mezi snímatelnými a nesnímatelnými (pevnými) matracovými potahy Ústní ověření
e Popsat a naskicovat způsob střihu příhraní bez zdrhovadla nebo se zdrhovadlem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, strojů, nástrojů a zařízení pro výrobu snímatelných matracových potahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy snímatelných matracových potahů podle druhového a materiálového rozdělení a způsobu odvětrávání, provést vhodný výběr matracových materiálů a polotovarů podle zadaného potahu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit důvody a způsoby odvětrávání matracových potahů, popsat odvětrávací otvory nebo odvětrávací systémy v bočních plochách matracových potahů Ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace postup práce, způsob provedení technologických operací Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit střihový plán neformátovaných proševů nebo matracových textilií podle zadání a stanovit spotřebu materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit podle zadání pomocné spojovací materiály, zdrhovadla, běžce, zdobné prvky, úchytky, značkovky, lemovky a ostatní součásti Praktické předvedení
f Zvolit stroje, nástroje a zařízení k zhotovení zadaného potahu, zdůvodnit výběr Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, strojů, nástrojů a zařízení pro výrobu nesnímatelných (pevných) matracových potahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup práce a výběr hlavních a pomocných materiálů při výrobě jednotlivých typů nesnímatelných matracových potahů Písemné ověření
b Popsat druhy matracových jader vkládaných do nesnímatelných matracových potahů Písemné ověření
c Popsat způsoby zhotovení pevného potahu obalujícího matracové jádro Písemné ověření
d Vybrat podle obrazové dokumentace stroje a zařízení pro výrobu nesnímatelných matracových potahů podle zadání, zdůvodnit výběr Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat finalizaci zadané matrace s nesnímatelným matracovým potahem a matracovým jádrem Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení na výrobu matracových snímatelných potahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit funkci strojů a zařízení na výrobu snímatelných matracových potahů Ústní ověření
b Zvolit, zdůvodnit a připravit pomocné nářadí, nástroje a měřidla pro výrobu a kontrolu snímatelných matracových potahů podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit a provést technologické operace podle daného pracovního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
d Na zvolených strojích a zařízeních na výrobu snímatelných matracových potahů zhotovit potah matrace Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování čalounických materiálů Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení
c Popsat zásady označování výrobků nebo polotovarů podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků, polotovarů, materiálů podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování výrobků a materiálů v procesu čalounické výroby Písemné a ústní ověření
f Popsat zásady expedice a přepravy výrobků a materiálů vzhledem k použitému přepravnímu prostředku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem ze šicí dílny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu ze šicí dílny včetně znehodnocených jehel Ústní ověření
b Naložit s odpadem v souladu s platnými předpisy s dodržením zásad BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat do formuláře technické údaje v čalounické výrobě a dekoratérství Praktické předvedení
b Podle ergonomických zásad vypočítat a upravit celkové a dílčí rozměry výrobku Praktické předvedení
c Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby materiálů, odpadu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce uchazeč zhotoví:

  • snímatelný potah s příhraní, větracím pásem a zdrhovadlem na jedné dlouhé straně a spojitě na 1/3 obou krátkých stran s úchytkami a značkovkami
  • snímatelný potah bez příhraně se zdrhovadlem po celém rozpojitelném obvodu s úchytkami, značkovkami a zdobnými prvky

 

Písemné ověřování kritérií hodnocení bude realizováno formou odpovědí uchazeče na otevřené otázky (vypracovaných na PC nebo na označené listy papíru) týkající se úkolů a zadání vyplývajících z příslušných kritérií hodnocení. Ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění písemně zpracovaných úkolů a zadání.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, zhotovených potahů a k znalosti značení matracových potahů. Měření materiálů a polotovarů musí být v souladu s platnými normami.

 

Na zkoušku si účastník donese vlastní pracovní oděv a obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

Čalounictví Bednář, Jamné nad Orlicí