Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Technik likvidace pojistných událostí
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních předpisech souvisejících s likvidací pojistných událostí na vozidlech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v zákoně o pojistné smlouvě Ústní ověření
b Orientovat se v zákoně o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Ústní ověření
c Orientovat se v zákoně o provozu na pozemních komunikacích Ústní ověření
d Orientovat se v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základních pojmech z oblasti neživotního pojištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy pojištění vozidel Ústní ověření
b Vyhledat v pojistných podmínkách výluky z pojištění Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní parametry jednotlivých druhů havarijního pojištění Ústní ověření
d Vysvětlit pojem spoluúčast u havarijního pojištění Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v konstrukci vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci jednotlivých částí podvozku vozidla Ústní ověření
b Popsat konstrukci jednotlivých druhů karosérií a rámů vozidel včetně bezpečnostních prvků Ústní ověření
c Popsat konstrukci hnacího ústrojí včetně příslušenství Ústní ověření
d Orientace v druzích a činnosti bezpečnostních a asistenčních systémů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v diagnostice a technologiích oprav vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientace ve způsobech diagnostiky jednotlivých částí a systémů vozidel, interpretace jejich výsledků Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientace v základních technologických postupech mechanických oprav Ústní ověření
c Popsat jednotlivé druhy a technologické postupy oprav kompletních karosérií Ústní ověření
d Popsat jednotlivé druhy a technologické postupy oprav laků karosérií Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhodnocování dat v dokumentaci potřebné k likvidaci pojistné události

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit záznam o dopravní nehodě v souvislosti s uplatněným poškozením vozidel Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit rozsah uplatněné škody v souvislosti s oznámením vzniku škody Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Určování příčiny vzniku škody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit havárii jako příčinu vzniku škody Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit živel jako příčinu vzniku škody Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit opotřebení jako příčinu vzniku škody Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit funkční namáhání jako příčinu vzniku škody Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Realizace prohlídek poškozených vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit rozsah poškození vozidla v souvislosti s pojistnou událostí Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyloučit poškození vozidla nesouvisející s pojistnou událostí Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout technologii opravy poškozeného vozidla s respektováním hospodárnosti a účelnosti vynaložených prostředků v souvislosti s pojistným plněním Praktické předvedení a ústní ověření
d Zapsat rozsah poškození vozidla v souvislosti s pořízenou fotodokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
e Sestavit kompletní protokol o prohlídce poškozeného vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
f Posoudit možné účelové jednání klienta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Systematická fotodokumentace rozsahu poškození vozidel s popisem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kompletní systematickou kvalitní fotodokumentaci poškozeného vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Podrobně popsat pořízené fotografie Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést základní úkony a úpravy digitální fotografie (stažení, úprava velikosti, vkládání, atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění kalkulace opravy dle rozsahu poškození a stanovení obvyklé ceny vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kalkulaci nákladů na opravu poškozeného vozidla pomocí expertního výpočtového systému Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit časovou cenu vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit obvyklou cenu vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
d Porovnat obvyklou cenu vozidla s předpokládanými náklady na opravu s ohledem na možnost totální škody Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola rozsahu a kvality provedené opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat kvalitu provedené opravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu opravené karosérie pomocí zařízení pro měření tloušťky laku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit naměřené hodnoty tloušťky laku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-likvidace-pojistn#zdravotni-zpusobilost).

Specifikace podmínek ověřování některých odborných kompetencí a kritérií:

Odborná kompetence Vyhodnocování dat v dokumentaci potřebné k likvidaci pojistné události

- uchazeč o zkoušku předvede formou modelové situace vyhodnocení záznamu o dopravní nehodě a stanoví rozsah uplatněné škody, konkrétní instrukce dá při zkoušce autorizovaná osoba, která připraví minimálně dvě zadání pro každého uchazeče pro ověření kompetence

Odborná kompetence Realizace prohlídek poškozených vozidel

- uchazeč o zkoušku předvede formou modelové situace kompletní prohlídku poškozeného vozidla s důrazem na zpracování protokolu o prohlídce poškozeného vozidla, konkrétní instrukce dá při zkoušce autorizovaná osoba

Odborná kompetence Systematická fotodokumentace rozsahu poškození vozidel s popisem

- uchazeč o zkoušku předvede celý proces od provedení fotodokumentace, přes popis až po vložení do příslušné části protokolu o prohlídce poškozeného vozidla

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla: 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla: 

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence a kritéria kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek: Každé kritérium a kompetence je zohledněno minimálně ve 3 otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče: Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit). Uchazeč musí zodpovědět všechny vylosované otázky, tzn. minimálně jednu otázku ke každému kritériu.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení (praktického předvedení a ústní ověření) je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Allianz pojišťovna, a. s.

Global Expert, s. r. o.

SAČR

ISŠ automobilní Brno