Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 7.4.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení stavebních výkresů, právních předpisů, technických norem a standardů ve FM

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat normu ČSN EN 15 221 - Facility management Ústní ověření
c Vysvětlit činnosti prováděné při facility managementu Ústní ověření
d Vysvětlit základní požadavky na stavby dle vyhlášky o technických požadavcích na stavby Ústní ověření
e Vysvětlit účel a zásady vedení dokumentace skutečného provedení stavby Ústní ověření
f Prokázat znalost norem a vyhlášek, které stanovují revizi a kontroly technických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování konstrukcí a konstrukčních částí staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní požadavky na stavby Ústní ověření
b Určit reakce a vnitřní síly staticky určitých prutových rovinných konstrukcí Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout a posoudit průřez železobetonového nosníku Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout a posoudit kontaktní a bezkontaktní zateplovací systém Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit využití stavebních a statických tabulek Ústní ověření
f Orientovat se v novinkách na materiálovém a technologickém trhu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využívání dat z BIM modelu a CAFM systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit práci v CAFM systémech Ústní ověření
b Provést obousměrný import dat z BIM modelu do CAFM systému a zpět Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést informace, které jsou využitelné v BIM modelu pro facility management Ústní ověření
d Definovat základní pravidla pro správu dat Ústní ověření
e Uvést způsoby, kterými lze BIM model využít pro naplnění cílů FAME Ústní ověření
f Prokázat základní znalosti o výměnném formátu IFC Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit využití BIM modelu a CAFM systému pro přípravu směrnic BOZP a PO, pasportů majetku, přípravu nájemních smluv, evakuačních plánů apod. Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v činnostech spjatých s provozem a užíváním staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsob evidence majetku s pomocí BIM modelu Ústní ověření
b Uvést způsob pasportizace majetku s pomocí BIM modelu Ústní ověření
c Uvést způsoby řízení aktualizací a validací dat v BIM modelu Ústní ověření
d Aktualizovat záznam v pasportu a evidenci majetku Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést příklady statických a dynamických dat v systému CAFM Ústní ověření
f Prokázat znalost kódování a klasifikace objektů pasportizace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uchovávání a aktualizace dat v BIM a CAFM systému v čase

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip cloudového úložiště Ústní ověření
b Provést aktualizaci zastaralé informace Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit přistup k uchovávání aktuálních informací odpovídajících skutečnosti Ústní ověření
d Vytvořit nový proces v CAFM systému v návaznosti na BIM model Praktické předvedení a ústní ověření
e Definovat úkoly pracovníků při správě informačního modelu BIM při provozu stavby Ústní ověření
f Uvést způsoby koordinace práce s modelem ostatními pracovníky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využívání hardwarových a softwarových požadavků vzhledem k potřebám BIM ve facility managamentu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat písemné zadání klienta s ohledem na současný stav technického a programového vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
b Doporučit vhodné technické a programové vybavení podle velikosti firmy a stavby Ústní ověření
c Navrhnout architekturu, topologii a typ sítě, připojení k internetu Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit rozpočet na zavedeni FAME v návaznosti na BIM model podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Prezentovat navržené řešení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace a spolupráce s facility manažery

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaškolit facility manažery pro používání klientského software přiměřeně k jejich potřebám, znalostem a dovednostem dle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout koncepci vedení dokumentace o HW a SW v souladu s platnými právními předpisy (verze, licence) Praktické předvedení a ústní ověření
c Poskytovat technickou odbornou pomoc a konzultace k provozu systému BIM modelu Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit pro facility manažera informace do konkrétního uceleného reportu v CAFM Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Terminologická poznámka: BIM – Building Information Modeling, Informační model budovy.

Autorizovaná osoba informuje uchazeče o certifikovaném software pro komunikaci ve stavebním průmyslu prostřednictvím IFC datového formátu z nebo do jiných BIM orientovaných projektových software, které budou dostupné při zkoušce.

 

Ústní hodnocení

Autorizovaná osoba (zkoušející) zpracuje soubor otázek tak, aby odpovídal konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit. Je vytvořen soubor 15 otázek pro každé ústně ověřované kritérium a z nich je náhodným výběrem určena jedna otázka pro ústní ověření.

 

Praktické předvedení

Pro praktické předvedení u jednotlivých kompetencí je třeba připravit 5 modelových zadání tak, aby pokrývala jednotlivé kompetence a kritéria jejich praktického předvedení. Autorizovaná osoba pak náhodným výběrem zkoušenému jedno zadá (viz odborné způsobilosti hodnoticího a kvalifikačního standardu). Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedených prací. Hodnocení vychází z ověření znalostí v oblasti informačního modelování staveb s vazbou na facility management, základní orientaci v dokumentacích, terminologii a softwarových nástrojích. Dále také znalosti procesů facility managementu a principy využití CAFM systémů v kooperaci s BIM modelem. Při posuzování kvality je potřeba zohlednit tato kritéria:

 

  • orientace v problematice BIM v návaznosti na facility management

  • vzájemná provázanost dat mezi BIM a CAFM systémy

  • uplatnitelnost dat a procesů v CAFM a BIM systémech

 

Vzhledem k tomu, že hodnoticí standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, autorizovaná osoba (zkoušející) rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT

Svaz podnikatelů ve stavebnictví Praha

VŠB -TU Ostrava, Fakulta stavební

ČVUT v Praze, Fakulta stavební