Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních a technických normách upravujících oblast chlazení, klimatizace a chladiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém technologie důlní klimatizace (zařízení pro úpravu teploty, vlhkosti, čistoty a proudění vzduchu) Ústní ověření
b Vysvětlit § 287 (Chladicí zařízení důlních větrů), § 288 (Nestacionární chladicí zařízení důlních větrů) a § 289 (Stacionární chladicí zařízení důlních větrů) vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. Ústní ověření
c Vysvětlit nařízení vlády č. 361/2007 Sb., (podmínky ochrany zdraví při práci teploty, vlhkosti, rychlosti proudění, koncentrace, dávky čerstvého vzduchu) ve vazbě na klimatické podmínky důlního provozu Ústní ověření
d Popsat na provozní dokumentaci zařízení důlní klimatizace a její funkce (chladicí agregáty, kompresory, chladicí potrubí, chladící medium, chladiče větrů) Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování provozu důlní klimatizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit na provozní dokumentaci systém a funkci důlní centrální klimatizaci Ústní ověření
b Popsat a ukázat na projektové dokumentaci zařízení důlní klimatizace a její funkce (chladicí agregáty, kompresory, chladicí potrubí, chladící medium, chladiče větrů) Praktické předvedení a ústní vysvětlení
c Navrhnout řešení chlazení důlních větrů pomocí důlní úsekové klimatizace Praktické předvedení a ústní vysvětlení
d Popsat činnosti vedoucího důlní klimatizace při řízení provozu a údržby zařízení důlní klimatizace Ústní ověření
e Vysvětlit ukazatele a jejich limity sledující systém důlní klimatizace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění indikace a detekce důlního ovzduší na důlních pracovištích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přenosný přístroj pro měření výbušných plynů, radonu a dalších plynů Praktické předvedení
b Provést měření metanu, radonu a dalších plynů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení údržby, oprav klimatizačních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků potřebných při montáži, provozu a údržby sítě a zařízení klimatizace Ústní ověření
b Objasnit principy dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany Ústní ověření
c Vysvětlit obsah provozního řádu chladicího zařízení (lhůty a způsob kontroly zařízení klimatizace) Ústní ověření
d V rámci modelové situace řídit údržbu nebo opravu klimatizačního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o průběhu provozu a údržby chladicího zařízení podle § 23, vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. Praktické předvedení
b Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o průběhu montáže a opravy chladicího zařízení do provozní a technické dokumentace. Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-dulni-klimatizace#zdravotni-zpusobilost).

Pro ověření kompetence Řízení údržby, oprav klimatizačních zařízení, kritérium d) zadá autorizovaná osoba modelovou situaci, kterou uchazeč vyřeší a zodpoví doplňující otázky zkoušejícího.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČBÚ Praha

OKD, a. s.

TU Brno