Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech pro výrobu kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam a obsah norem a technických podkladů pro výrobu kožešinových a usňových výrobků Ústní ověření
b Předvést orientaci v normách pro výrobu kožešinových a usňových výrobků a dohledat zadaný údaj pomocí informačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat složení předloženého kožešinového a usňového výrobku, pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit na základě technické dokumentace pracovní postup výroby konkrétního kožešinového a usňového výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v sortimentu kožešin a usní pro výrobu kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat sortiment kožešin a usní používaný pro výrobu kožešinových a usňových výrobků, určit jejich základní parametry Ústní ověření
b Roztřídit a pojmenovat vzorky kožešin podle původu, posoudit jejich kvalitu podle hustoty, délky a lesku vlasu Praktické předvedení a ústní ověření
c Porovnat a popsat rozdíl mezi přírodními a umělými kožešinami, vymezit jejich použití při výrobě kožešinových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit na předložených vzorcích usní jejich původ podle zvířat, ze kterých pochází, popsat povrchovou úpravu předložených vzorků usní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v módních trendech pro výrobu kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti získání informací o nových módních trendech pro výrobu kožešinových a usňových výrobků Ústní ověření
b Vyhledat nové módní trendy pro výrobu kožešinových a usňových výrobků pomocí informačních technologií, porovnat rozdíly nových módních vzorů se znaky stávajících kožešinových a usňových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Posuzování kvality kožešin, usní, polotovarů, pomocných materiálů a hotových kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu předložených kožešinových a usňových materiálů, vyhodnotit případné vady a navrhnout způsob jejich zpracování s ohledem na kvalitu výsledného kožešinového a usňového výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu polotovarů a pomocných materiálů pro výrobu kožešinových a usňových výrobků, v případě zjištění nedostatků určit způsob jejich dalšího použití při výrobě kožešinového a usňového výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit kvalitu hotového kožešinového a usňového výrobku, v případě zjištěných nedostatků určit technologický postup opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhu a množství materiálů a polotovarů pro výrobu kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit kožešinové a usňové materiály pro výrobu konkrétního kožešinového a usňového výrobku, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit pomocné materiály a polotovary pro výrobu konkrétního kožešinového a usňového výrobku, zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypočítat spotřebu materiálů a polotovarů potřebných pro zhotovení konkrétního kožešinového a usňového výrobku Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických a pracovních postupů a technických podmínek pro výrobu kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit technologický postup pro zhotovení konkrétního kožešinového a usňového výrobku, charakterizovat kritická místa ve výrobním procesu Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit technologické a technické podmínky pro výrobu konkrétního kožešinového a usňového výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit pracovní postup pro konkrétní pracovní operaci používanou při výrobě kožešinového a usňového výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat standardní technologický postup ekologické likvidace kožešinového a usňového odpadu při výrobě kožešinových a usňových výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování strojů a zařízení pro výrobu kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout sestavu strojů potřebných ke zhotovení konkrétního kožešinového a usňového výrobku Praktické předvedení a písemné ověření
b Stanovit na základě technické a technologické dokumentace výrobní zařízení pro konkrétní kožešinový a usňový výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit technické a technologické parametry u určených strojů a zařízení používaných při výrobě konkrétního kožešinového a usňového výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů ve výrobě kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody kontroly dodržování technologických postupů ve výrobě kožešinových a usňových výrobků Ústní ověření
b Provést kontrolu dodržování technologického postupu ve výrobě kožešinových a usňových výrobků, zjištěný stav vyhodnotit (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést prosazení odborných argumentů vedoucích k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole dodržování technologického postupu ve výrobě kožešinových a usňových výrobků (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat dodržování pracovního postupu u určené pracovní operace ve výrobě kožešinových a usňových výrobků, výsledek kontroly vyhodnotit, v případě zjištění nedostatků zajistit nápravu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracování a vedení technologické a technické dokumentace pro výrobu kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit nutnost vedení a používání technologické a technické dokumentace v sériové výrobě kožešinových a usňových výrobků Ústní ověření
b Vyhotovit technický popis pro konkrétní kožešinový a usňový výrobek Praktické předvedení a písemné ověření
c Zaznamenat sestavený technologický postup pro výrobu kožešinového a usňového výrobku do formuláře Praktické předvedení a písemné ověření
d Zkompletovat technologickou a technickou dokumentaci pro konkrétní kožešinový a usňový výrobek a navrhnout způsob přehledné evidence Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování příčin snížené kvality kožešinových a usňových výrobků a navrhování opatření k zajištění nápravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prověřit příčiny kvalitativních nedostatků zjištěných v průběhu výroby kožešinových a usňových výrobků, stanovit řešení pro odstranění zjištěné závady, prosadit nápravu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu reklamovaného kožešinového a usňového výrobku a navrhnout způsob řešení reklamace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky materiálů, polotovarů a kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat základní zkoušky kvality materiálů a polotovarů používaných při výrobě kožešinových a usňových výrobků Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat základní zkoušky kvality u hotových kožešinových a usňových výrobků Ústní ověření
c Předvést vytypovanou kvalitativní zkoušku hotového kožešinového a usňového výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-technolo-a0d0#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti technologického charakteru ve výrobě kožešinových a usňových výrobků.

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí ve výrobě kožešinových a usňových výrobků. Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k samostatnosti. Dále se sleduje vyhodnocení dané situace, správná volba technologie a správnost rozhodnutí. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie, jednoznačnost formulací a využívání teoretických znalostí pro řešení praktických úkolů.

 

Autorizovaná osoba určí před zkouškou u odborných kompetencí Orientace v normách a v technických podkladech pro výrobu kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení c), d); Posuzování kvality kožešin, usní, polotovarů, pomocných materiálů a hotových kožešinových a usňových výrobků pro kritérium hodnocení c); Stanovování druhu a množství materiálů a polotovarů pro výrobu kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení a), b), c); Stanovování standardních technologických a pracovních postupů a technických podmínek pro výrobu kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení a), b), c); Stanovování strojů a zařízení pro výrobu kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení a), b), c); Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů ve výrobě kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení b), c), d); Vypracování a vedení technologické a technické dokumentace pro výrobu kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení b), c), d); Zjišťování příčin snížené kvality kožešinových a usňových výrobků a navrhování opatření k dosažení nápravy pro kritéria hodnocení a), b); Kvalitativní zkoušky materiálů, polotovarů a kožešinových a usňových výrobků pro kritérium hodnocení c), druhy výrobků podle konkrétní technologie výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá k posouzení u odborných kompetencí Orientace v normách a v technických podkladech pro výrobu kožešinových a usňových výrobků pro kritérium hodnocení c); Posuzování kvality kožešin, usní, polotovarů, pomocných materiálů a hotových kožešinových a usňových výrobků pro kritérium hodnocení c); Zjišťování příčin snížené kvality kožešinových a usňových výrobků a navrhování opatření k zajištění nápravy pro kritérium hodnocení b) vzorek hotového výrobku v počtu 1 kus podle zaměření konkrétní technologie výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá k posouzení u odborných kompetencí Orientace v sortimentu kožešin a usní pro výrobu kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení b), d); Posuzování kvality kožešin, usní, pomocných materiálů a hotových kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení a), b) vzorky materiálů a polotovarů v minimálním počtu 5 - maximálně 7 vzorků, ke kterým se budou vztahovat zadané úkoly podle konkrétní výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví u odborných kompetencí Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů ve výrobě kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení b), c), d); Zjišťování příčin snížené kvality kožešinových a usňových výrobků a navrhování opatření k zajištění nápravy pro kritéria hodnocení a), b) jednu modelovou situaci pro každé ověřované kritérium hodnocení.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Stanovování strojů a zařízení pro výrobu kožešinových a usňových výrobků pro kritérium hodnocení c) typ stroje nebo zařízení v počtu minimálně 1 kus - maximálně 3 kusy podle technologie výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Stanovování druhu a množství materiálů a polotovarů pro výrobu kožešinových a usňových výrobků pro kritérium hodnocení c), u kterých materiálů nebo polotovarů potřebných pro výrobu konkrétního výrobku bude vypočítána jejich spotřeba, a to v rozsahu minimálně 1 - maximálně 3 základní materiály nebo polotovary.

 

Autorizovaná osoba bude u odborné kompetence Kvalitativní zkoušky materiálů, polotovarů a kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení a), b) požadovat vyjmenování minimálně 3 typů zkoušek v návaznosti na dané úkoly; pro kritérium hodnocení c) autorizovaná osoba určí typ kvalitativní zkoušky hotového výrobku podle zaměření konkrétní výroby v místě konání zkoušky.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se zkouška probíhá.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie, Trnava