Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Veterinářství a veterinární prevence
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii pohybového aparátu malých zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat anatomické roviny a směry na těle, regiony těla, stavbu kostí, kloubů, vazů a svalů obecně u malých zvířat Písemné a ústní ověření
b Popsat a ukázat anatomické struktury hrudní končetiny (kosti, klouby, vazy, svaly) malých zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a ukázat anatomické struktury pánevní končetiny (kosti, klouby, vazy, svaly) malých zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a ukázat anatomické struktury páteře (kosti, vazy, svaly) malých zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace ve fyziologii pohybového aparátu a pohybu malých zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základy funkční neuroanatomie (mozek, mícha, periferní nervy, neuron) malých zvířat Písemné a ústní ověření
b Popsat motorický systém, senzorický systém, propriocepci a vestibulární aparát malých zvířat Písemné ověření
c Popsat fyziologii nervového vzruchu a svalové kontrakce Písemné ověření
d Popsat základy pohybové fyziologie malých zvířat a pohybové fyziologie nesportujících a sportujících malých zvířat Písemné ověření
e Popsat biomechaniku pohybu malých zvířat Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Popis patofyziologických procesů hojení tkání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obecné principy hojení Písemné ověření
b Popsat zvláštností hojení kůže, šlach, ligament, kostí a chrupavky a svalů Písemné ověření
c Popsat proces hojení nervové tkáně Písemné ověření
d Popsat proces (patofyziologie, vyšetření) bolesti a jeho ovlivnění (terapie) Písemné ověření
e Popsat rehabilitaci při hojení kůže, šlach, ligament, kostí, chrupavky, svalů a nervové tkáně Písemné ověření
f Popsat změny tkání při nepoužívání a remobilizaci Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vyšetřování malého zvířete

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost získání anamnézy malého zvířete Písemné ověření
b Popsat a ukázat základy klinické propedeutiky malých zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a provést ortopedické vyšetření malého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a provést neurologické vyšetření malého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a provést rehabilitační vyšetření malého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat a provést analýzu pohybu malého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Plánování rehabilitace a fyzioterapie u malých zvířat s ortopedickými onemocněními

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podle předložených materiálů ortopedická onemocnění hrudní končetiny malých zvířat Praktické předvedení a písemné ověření
b Popsat podle předložených materiálů ortopedická onemocnění pánevní končetiny malých zvířat Praktické předvedení a písemné ověření
c Navrhnout rehabilitaci a fyzioterapii u vybraného malého zvířete s ortopedickým onemocněním Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit rehabilitační plán u vybraného malého zvířete s ortopedickým onemocněním Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Plánování rehabilitace a fyzioterapie u malých zvířat s neurologickými onemocněními

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podle předložených materiálů neurologická onemocnění mozku a míchy malých zvířat Praktické předvedení a písemné ověření
b Popsat podle předložených materiálů neurologická onemocnění periferní nervové soustavy malých zvířat Praktické předvedení a písemné ověření
c Navrhnout rehabilitaci a fyzioterapii u vybraného malého zvířete s neurologickým onemocněním Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit rehabilitační plán u vybraného malého zvířete s neurologickým onemocněním Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Provádění pasivní fyzioterapie malých zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základy a principy pasivní fyzioterapie malých zvířat Písemné a ústní ověření
b Popsat a předvést pasivní pohyby, strečink a měření rozsahu pohybu kloubů malých zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést mobilizaci kloubů malých zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést masáže malých zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Provádění pohybové terapie malých zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základy a principy pohybové fyzioterapie malých zvířat Písemné a ústní ověření
b Popsat a předvést asistovanou pohybovou terapii a trénink propriocepce a rovnováhy malých zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést trénink indukovaný spinálními reflexy malých zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést aktivní pohybovou terapii malých zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v uplatňování fyzikálních metod ve fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základy termoterapie u malých zvířat Písemné ověření
b Popsat základy pulzní magnetoterapie u malých zvířat Písemné ověření
c Popsat základy terapeutického ultrazvuku u malých zvířat Písemné ověření
d Popsat základy elektroterapie (TENS, NMES, FMS) u malých zvířat Písemné ověření
e Popsat základy terapeutického laseru u malých zvířat Písemné ověření
f Popsat základy rázové vlny u malých zvířat Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Popis hydroterapie ve fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základy hydroterapie malých zvířat Písemné ověření
b Popsat manipulaci s pacientem při hydroterapii malých zvířat Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Používání podpůrné terapie ve fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a provést kontrolu vylučování u imobilních malých zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést využití pomůcek a pomocných zařízení ve fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat principy aplikace orthotiky, protetiky a bandáží ve fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat Písemné a ústní ověření
d Popsat principy výživy při rehabilitaci a použití chondroprotektiv u malých zvířat Písemné ověření
e Popsat principy paliativní terapie malých zvířat Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování řešení rehabilitace a fyzioterapie u konkrétního malého zvířecího pacienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vyšetření zvířecího pacienta, analýzu klinických nálezů Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést interpretaci lékařské zprávy zvířecího pacienta Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit a popsat rehabilitační protokol pro zvířecího pacienta Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést edukaci majitele malého zvířete o rehabilitaci v domácím prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Využití fyzioterapie a rehabilitace ve zvláštních případech u malých zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést rehabilitaci u obézního malého zvířete a u malého zvířete s osteoartrózou Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést rehabilitaci a fyzioterapii geriatrických malých zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat rehabilitaci malých zvířat v kritických stavech Písemné a ústní ověření
d Popsat rehabilitaci malých zvířat s kardiologickým onemocněním Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Pro samostatný výkon povolání je třeba splňovat podmínky zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, stanovené v § 59 k odborné způsobilosti, v aktuálním znění. Autorizovaná osoba je povinna v pozvánce ke zkoušce na toto uchazeče upozornit.

Při zkoušce bude dodržováno welfare pro zacházení se zvířaty podle zákona č. 246/1992 Sb.

Kompetence budou ověřovány nejen v učebně, ale také na veterinární klinice s pracovištěm pro rehabilitaci zvířat. V průběhu zkoušky je potřeba dodržovat požadavky veterinární kliniky. V průběhu zkoušky je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování zásad pohody zvířat. Malými zvířaty se pro potřeby této PK rozumí psi a kočky.

Všechna kritéria, u kterých je uvedeno písemné ověření, jsou ověřována testem.

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

U kompetence „Orientace v anatomii pohybového aparátu malých zvířat“ v kriteriu a) bude mít uchazeč k dispozici anatomický obraz malého zvířete (bez popisků), trvalý preparát kostry psa nebo model kostry psa a nebo živý pes. V kriteriích b) c) d) bude uchazeč označovat anatomické struktury na anatomickém obrazu a následně předvádět na živém zvířeti i modelu kostry.

 

Pro ověřování kompetence „Orientace ve fyziologii pohybového aparátu a pohybu malých zvířat“ bude mít uchazeč ke kriteriím a) a b) k dispozici anatomický obraz nervové soustavy malých zvířat. Pro kritéria d), e) bude mít uchazeč k dispozici videozáznam pohybu malého zvířete.

 

Kompetence „Popis patofyziologických procesů hojení tkání“ bude ověřena pouze písemným testem.

 

Pro ověřování kompetence „Vyšetřování malého zvířete“ kritérium a) bude ověřeno písemným testem, pro ověření kritérií c), d), e) bude mít uchazeč k dispozici živého psa, neurologické kladívko, goniometr, zdroj světla, vodítko, pean. Kritérium f) bude ověřeno pomocí videozáznamu. Kompetence bude ověřena kompletním vyšetřeními (ortopedické, neurologické, rehabilitační) psa.

 

U kompetence „Plánování rehabilitace a fyzioterapie u malých zvířat s ortopedickými onemocněními“ budou kritéria a), b) ověřena písemným testem a prakticky pomocí rentgenových snímků ortopedických pacientů a zdravotních karet pacientů malých zvířat a videozáznamů. U kritérií c) a d) uchazeč navrhne rehabilitaci, fyzioterapii a rehabilitační plán u konkrétní vybrané ortopedické diagnózy.

 

U kompetence „Plánování rehabilitace a fyzioterapie u malých zvířat s neurologickými onemocněními“ budou kritéria a) a b) ověřena písemným testem a prakticky s pomocí videozáznamů. V kritériích c) a d) uchazeč navrhne rehabilitaci, fyzioterapii a rehabilitační plán u konkrétně vybrané neurologické diagnózy.

 

U kompetence „Provádění pasivní fyzioterapie u malých zvířat“ bude kritérium a) ověřeno písemným testem a ústně a kritéria b), c) a d) budou předvedena na malém zvířeti, pro splnění těchto kritérií bude uchazeč potřebovat podložku, goniometr a páskový metr. V rámci této kompetence budou předvedeny metody pasivní fyzioterapie na psovi.

 

U kompetence „Provádění pohybové terapie u malých zvířat“ budou kritéria b), c) a d) předvedena na malém zvířeti, pro splnění těchto kritérií bude uchazeč potřebovat podložku, pomůcky pro podporu, balanční pomůcky (rehabilitační míče a matrace) a kavalety. V rámci této kompetence budou předvedeny metody pohybové fyzioterapie na psovi.

 

Pro ověřování kompetence „Orientace v uplatňování fyzikálních metod ve fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat“ budou pro ověření kritérií a) až f) součástí testu fotografie přístrojů (pomůcky pro termoterapii, přístroj pro pulzní magnetoterapii, terapeutický ultrazvuk, elektroterapeutické přístroje, terapeutický laser, přístroj pro rázovou vlnu). V písemném testu budou vysvětleny zkratky TENS - transkutánní elektrická stimulace nervů, NMES – neuromuskulární elektrická stimulace, EMS – elektrická muskulární stimulace, FES – funkční elektrická stimulace.

 

Kompetence „Popis hydroterapie ve fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat“ bude ověřena pouze písemným testem.

 

Pro ověřování kompetence „Používání podpůrné terapie ve fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat“ budou k dispozici pes, obvaz, závěs, bandáže. V rámci kompetence bude předvedena kontrola vylučování a využití pomůcek a pomocných zařízení pro fyzioterapii a rehabilitaci na zdravém psovi.

Pro ověřování kompetence „Navrhování řešení rehabilitace a fyzioterapie u konkrétního zvířecího pacienta“ budou k dispozici pes a lékařské zprávy. Kompetence bude ověřena prakticky na vybraném zvířeti s určitou diagnózou danou na základě lékařské zprávy a bude navržena a předvedena edukace majitele zvířete.

 

Pro ověřování kompetence „Využití fyzioterapie a rehabilitace ve zvláštních případech malých zvířat“ bude pro ověření kritérií a) a b) k dispozici zdravý pes. V rámci kompetence bude popsána a předvedena rehabilitace obézního psa a geriatrického psa na zdravém psovi.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Veterinární klinika, spol. s r. o, Poděbradská 63 a/1079, Praha 9

Veterinární klinika Vyvet, Dědická 608/27 A, Vyškov

Klinika Jaggy, s. r. o. Komárovská 5, Brno