Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v legislativě související s chemickou výrobou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní evropské a české legislativní předpisy související s chemickou výrobou Písemné a ústní ověření
b Předvést způsoby vyhledávání v elektronických zdrojích / internetu v legislativě související s chemickou výrobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat v elektronických zdrojích / internetu chemickou specifikaci 2 určených chemických látek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v legislativě a technikách ochrany životního prostředí při nakládání s chemickými látkami a odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést evropské a národní předpisy a normy související s ochranou životního prostředí a nakládání s odpady Písemné a ústní ověření
b Uvést techniky ochrany životního prostředí při nakládání s chemickými látkami a odpady Písemné a ústní ověření
c Vyhledat a zdůvodnit nakládání se třemi vybranými chemickými látkami za použití příslušných předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v chemických výrobních technologiích a jejich vývoji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést technologie základních anorganických výrob (minimálně technologie výroby kyseliny sírové, dusičné a amoniaku) Písemné a ústní ověření
b Uvést technologie základních organických (minimálně základ zpracování ropy, výroba kyseliny octové, výroba močoviny) a biotechnologických výrob (minimálně výroba ethanolu) Písemné a ústní ověření
c Vyhledat v dostupných elektronických zdrojích /internetu nejvhodnější technologii výroby pro zadaný chemický produkt / látku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracovávání strategických plánů a marketingových plánů podniku v chemickém průmyslu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup tvorby strategického a marketingového plánu podniku v chemickém průmyslu (se zvolenou výrobní technologií) Písemné a ústní ověření
b Specifikovat metody analýzy vnějšího prostředí firmy v chemickém průmyslu Písemné a ústní ověření
c Popsat východiska tvorby marketingového mixu a sestavit SWOT analýzu pro chemicky orientovaný obor podnikání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zpracovávání analýzy a návrhu financování investičních projektů zaměřených na zavádění chemických technologií a na výzkum

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat následující specifika investic do rozvojových a výzkumných projektů v podnicích chemického průmyslu: provozní bezpečnost a BOZP, časový horizont a rizika spojená s realizací projektů Písemné a ústní ověření
b Specifikovat zdroje financování investičních projektů chemických výrob Písemné a ústní ověření
c Uvést formy transferu technologií v chemickém odvětví Písemné a ústní ověření
d Provést stanovení nákladů přenosu chemické technologie z laboratoře (poloprovozu) do výroby na modelovém případu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zpracovávání studie proveditelnosti a průběžné hodnocení realizujících se projektů v chemickém odvětví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vymezit obsahovou náplň studie proveditelnosti rozvojového projektu v chemické výrobě Písemné a ústní ověření
b Stanovit potencionální efektivnost modelového rozvojového projektu v chemické výrobě prostřednictvím vhodných ukazatelů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit průběh modelového rozvojového projektu v chemické výrobě pomocí harmonogramu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Hodnocení realizovaných investičních projektů chemicko-technologických celků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést, jak určit efektivnost investičního projektu chemicko-technologického celku vzhledem k celkové produktivitě a rentabilitě podniku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vymezit potenciální kvalitativní (nefinanční) efekty z realizovaného investičního projektu v chemické výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Provádění kalkulací nákladů chemických výrob a související logistiky chemických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat kalkulační metody vhodné pro chemické výroby Písemné a ústní ověření
b Provést kalkulaci výrobních nákladů modelové chemické výroby na základě zadání Praktické předvedení
c Vymezit náklady logistiky chemických výrobků (nákup, skladování, prodej) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Hodnocení environmentálních nákladů chemických výrob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vymezit environmentální náklady chemických výrob Praktické předvedení
b Popsat techniky a využití environmentálního účetnictví Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při ověřování odborných kompetencí bude třeba zadávat zejména úkoly a příklady prověřující širší oblast požadovaných znalostí a dovedností.

Modelové případy je třeba zaměřit na:

- teoretické znalosti platné legislativy související s chemickou výrobou a chemickými technologiemi a nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi, přípravky a odpady,

- teoretické znalosti v oblasti plánování a financování chemických projektů, ekonomického řízení chemických výrob,

- praktické aplikace vybraných nástrojů strategické marketingové analýzy (SWOT analýza, analýza rizik),

- praktickou dovednost ekonomických výpočtů:

- propočet nákladů: nákup licence, vlastní výroba, ochrana práv duševního vlastnictví, enviromentální náklady

- uplatnění metod hodnocení investic:

  • NPV – Net Present Value (čistá současná hodnota)
  • IRR – Internal Rate of Return (vnitřní výnosové procento, vnitřní míra návratnosti)
  • doba návratnosti,

- specifikaci milníků a kritických činností projektu pomocí harmonogramu,

- kalkulaci výrobních nákladů (výpočet spotřeby surovin, mzdových nákladů, propočet režijních nákladů)

- kalkulaci nevýrobních nákladů (odbytová, zásobovací a správní režie),

- práci s dokumentací a informačními zdroji v chemické výrobě.

 

U odborné kompetence Orientace v legislativě související s chemickou výrobou, kritéria hodnocení b) a c), autorizovaná osoba zadá 2 chemické látky, na základě kterých uchazeč splní daná kritéria.

U odborné kompetence Orientace v legislativě a technikách ochrany životního prostředí při nakládání s chemickými látkami a odpady, kritérium hodnocení c), autorizovaná osoba vybere chemickou látku, na základě které uchazeč splní dané kritérium.

U odborné kompetence Orientace v chemických výrobních technologiích a jejich vývoji, kritérium hodnocení c), autorizovaná osoba zadá chemickou látku, na základě které uchazeč splní dané kritérium.

U odborné kompetence Zpracovávání analýzy a návrhu financování investičních projektů zaměřených na zavádění chemických technologií a na výzkum, kritérium hodnocení d), autorizovaná osoba připraví konkrétní modelový případ, na základě kterého uchazeč splní dané kritérium hodnocení. Modelový případ bude zacílen na jednu z uvedených technologií výrob (anorganické výroby: výroba kyseliny sírové, kyseliny dusičné, amoniaku; organické výroby: základ zpracování ropy, výroba kyseliny octové, výroba močoviny; biotechnologické výroby: výroba ethanolu). Modelová studie bude specifikovat podmínky investice s vymezením konkrétní technologie, času, rozpočtu, rozsahu.

U odborné kompetence Zpracovávání studie proveditelnosti a průběžné hodnocení realizujících se projektů v chemickém odvětví, kritéria hodnocení b) a c), budou plněny na modelovém investičním projektu, který připraví autorizovaná osoba.

U odborné kompetence Provádění kalkulací nákladů chemických výrob a související logistiky chemických výrobků, kritérium hodnocení b), autorizovaná osoba připraví zadání, na jehož základě uchazeč splní dané kritérium.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "písemné a ústní ověření":

  • ke každému kritériu hodnocení připraví autorizovaná osoba minimálně 1 otevřenou otázku (tj. celkem minimálně 12 otázek v zadání),
  • uchazeč otázku písemně odpoví a ústně dovysvětlí nebo doplní odpovědi.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz chemického průmyslu České republiky, z. s., Praha

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem

Synthesia, a. s., Pardubice

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Pardubice