Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Technolog výroby a zpracování kovů a jejich slitin
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava provozu a nastavení 3D tiskárny forem a jader

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převést 3D data forem a jader do formátu, ve kterém pracuje tiskárna slévárenských forem a jader Praktické předvedení
b Uspořádat minimálně 3 typy zadaných tiskových výrobků do pracovního prostoru 3D tiskárny forem a jader Praktické předvedení
c Provést kontrolu a nastavení 3D tiskárny před spuštěním výrobního procesu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava a aplikace pojivových systémů 3D tiskárny forem a jader

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat na konkrétních dvou vzorcích rozdíly v používaných ostřivech pro 3D tiskárny forem a jader Praktické předvedení
b Prokázat na konkrétních dvou vzorcích rozdíly v používaných pojivech pro 3D tiskárny forem a jader Praktické předvedení
c Zadat 3D data do tiskárny a ukázat obsluhu 3D tiskárny forem a jader na konkrétním výrobku Praktické předvedení
d Vysvětlit podstatu fungování pojivového systému, se kterým pracuje 3D tiskárna forem a jader Ústní ověření
e Popsat vliv granulometrie ostřiva, vlhkosti prostředí, teploty ostřiva a prostředí na kvalitu výsledného produktu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola technologických postupů a ověření bezpečnostních předpisů platných pro obsluhu 3D tiskáren forem a jader

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní bezpečnostní předpisy platné ve slévárenské výrobě, které se vztahují k 3D tisku forem a jader Ústní ověření
b Popsat a předvést úkony kontroly konkrétní 3D tiskárny forem a jader Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a vysvětlit na konkrétních příkladech forem a jader technicko-technologické požadavky na materiály, které se použijí pro jejich výrobu (požadavky na jakost, skladování, dávkování) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výroba slévárenských forem a jader technologií 3D tisku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat na konkrétním příkladu 3D tiskárny používané pro výrobu slévárenských forem a jader její jednotlivé konstrukční části a vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat výrobní postup (technologický sled operací) aditivní výroby forem a jader od převzetí zakázky (3D dat) po předání vyrobených výtisků Ústní ověření
c Popsat sled operací od spuštění konkrétní 3D tiskárny forem a jader po ukončení provozu Ústní ověření
d Stanovit výrobní postup formy nebo jádra podle konkrétního zadání a simulovat (popsat jednotlivé fáze) jeho výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení slévárenské technologické dokumentace, archivace, změnové řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metodiku vedení a archivace provozní dokumentace produktů (vstupních datových souborů) a předvést na příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat možné důvody, obvyklé procesy a důsledky změnového řízení a jeho archivaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat metodiku vedení provozní dokumentace a provést několik záznamů (max. 5) u konkrétní 3D tiskárny forem a jader Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení kvality výroby slévárenských forem a jader vyráběných aditivní technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní vady forem a jader vyráběných aditivní technologií Ústní ověření
b Popsat sled činností nutných pro zpracování návrhu k odstranění vady u konkrétního výtisku Ústní ověření
c Navrhnout plán kontrolních činností a zkoušek nutných pro zajištění kvality slévárenských forem a jader vyráběných aditivní technologií Praktické předvedení a ústní ověření
d Analyzovat možné příčiny vady u konkrétního výtisku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zároveň sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči informaci o typu a specifikaci 3D tiskárny slévárenských forem a jader, na které zkouška proběhne.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz sléváren ČR

Vítkovice, a. s.

Třinecké železárny, a. s.

METOS, v. o. s.

Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium