Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Obsluha energetických zařízení
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Bezpečnost práce při obsluze a práci na elektrických zařízeních a poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat práce na zařízení nízkého napětí v blízkosti částí pod napětím z pohledu bezpečnosti práce, popsat postup při zajišťování pracoviště Písemné ověření
b Popsat práce na zařízení nízkého napětí pod napětím z pohledu bezpečnosti práce Písemné ověření
c Popsat práce na zařízení vysokého a velmi vysokého napětí bez napětí a v blízkosti napětí z pohledu bezpečnosti práce, vysvětlit příkaz "B" Písemné ověření
d Demonstrovat poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci a podnikových normách energetiky pro oblast měření elektrické energie (PNE)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit na elektrotechnických výkresech schematické značky systémů měření, včetně jednotlivých přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat podle výkresové dokumentace funkce jednotlivých přístrojů měřicího zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž zapojování a opravy technických prostředků měření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a připravit nářadí a montážní pomůcky, připravit příslušné měřicí zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Prověřit a zkontrolovat energetické zařízení pro připojení měření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž technických prostředků měření pro přímá měření spotřeby a dodávky elektrické energie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést mechanickou montáž prvků měřicích zařízení spotřeby a dodávky elektrické energie Praktické předvedení a ústní ověření
b Zapojit jednosazbové a dvousazbové systémy měření spotřeby a dodávky elektrické energie Praktické předvedení a ústní ověření
c Zapojit systémy pro měření spotřeby a dodávky elektrické energie včetně dálkových odečtů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž přístrojů pro nepřímá měření spotřeby a dodávky elektrické energie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést mechanickou montáž prvků měřicích zařízení spotřeby a dodávky elektrické energie Praktické předvedení a ústní ověření
b Zapojit přístroje a příslušenství měřicího systému pro měření spotřeby a dodávky elektrické energie Praktické předvedení a ústní ověření
c Zapojit přístroje pro měření vyrobené a dodané elektrické energie, maxima, včetně dálkových odečtů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a ověření funkčnosti měřící soupravy spotřeby a dodávky elektrické energie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat správnost zapojení měřící soupravy spotřeby a dodávky elektrické energie Praktické předvedení a ústní ověření
b Prověřit funkčnost měřící soupravy pro měření spotřeby a dodávky elektrické energie Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení dokumentace měřící soupravy spotřeby a dodávky elektrické energie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit záznam o instalaci zařízení pro odběr a dodávku elektrické energie Praktické předvedení a ústní ověření
Kritérium je nutno splnit.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-silno#zdravotni-zpusobilost).

 

Vstupním předpokladem připuštění ke zkoušce a pro výkon povolání/činnosti je předložení platného dokladu o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimálně dle §6 („elektrotechnik“) bez omezení napětí, nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP a PO.

Zkouška může být prováděna na reálném nebo cvičném pracovišti.

 

Uchazeč v rámci činností provede montáž zařízení spotřeby a dodávky elektrické energie pro jednosazbové a dvousazbové systémy, pro přímé a nepřímé měření spotřeby a dodávky elektrické energie, včetně zapojení dálkových odečtů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

Teplárna Otrokovice, a. s.

EON Distribuce, a. s.

Střední odborná škola elektrotechnická, COP Hluboká nad Vltavou