Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výběrech norem, strojnických tabulkách apod. Ústní ověření
b Číst technickou dokumentaci závěsné dráhy v dole Praktické předvedení a ústní ověření
c Získat z technické dokumentace závěsné dráhy údaje potřebné pro provoz a údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
d Používat technologickou dokumentaci (servisní knížka závěsné dráhy např.: Závěsná dráha ZKD - 1000 nebo Závěsná dráha ZKDN - 1000 nebo Závěsná dráha ZD - 14 nebo závěsná lokomotiva ZDH 30D) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení v dole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat proces údržby závěsné dráhy Ústní ověření
b Provést zkoušku brzdného systému závěsné dráhy Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu závěsných mechanizmů závěsné dráhy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba jednoduchých báňských strojů a dopravních tratí v podzemním dole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž dopravní tratě, kotvení, zarážky, vyhýbky Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést montáž nosných jednotek soupravy a brzdicího vozíku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit pojem nosnost a zatížení závěsné dráhy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozních záznamů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o provedených úkonech údržby dopravní tratě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/zamecnik-kolejovych-konst#zdravotni-zpusobilost).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKD, a. s.

ČBÚ Praha

Těžební unie