Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Horník v ostatních důlních činnostech
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zajišťování měření prašnosti, hlučnosti a jiných škodlivin a škodlivých vlivů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vznik a složení důlního prachu Ústní ověření
b Popsat postup při měření prašnosti (důlního prachu) Ústní ověření
c Popsat přístroje k měření důlního prachu (koniometry, prachoměry a jejich druhy) Ústní ověření
d Provést měření prašnosti na určeném pracovišti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola protipožární a protivýbuchové prevence objektů a technologických zařízení v báňském provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metodiku měření prašnosti Ústní ověření
b Uvést hlediska třídění pracovišť z hlediska prašnosti Ústní ověření
c Vyjmenovat pomůcky potřebné pro odběr vzorků prachu Ústní ověření
d Odebrat vzorek důlního prachu na určeném místě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola realizace protivýbuchové a protizáparové prevence

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel staveb protivýbuchových uzávěr Ústní ověření
b Získat z dokumentace nebo technologického postupu údaje potřebné pro stavbu a údržbu konkrétní protivýbuchové uzávěry (vodní resp. prachové) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění kontrol stavu provozní a požární bezpečnosti a hasebních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost jednotlivých druhů hasebních prostředků schválených do důlního prostředí k likvidaci požáru, způsobeného především důlním prachem Ústní ověření
b Provést kontrolu rozmístění prostředků protiprašné prevence v důlních dílech podle předpisů (hadicové skříně, balený vápenec, inertní prach apod.) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení provozních záznamů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost vedení záznamů o protivýbuchových uzávěrách Ústní ověření
b Vést evidenci o odběru vzorků prachů v jednotlivých oblastech Praktické předvedení
c Provést vyhodnocení výsledků odebraných vzorků - rozborů důlních prachů (včetně zavedení následných bezpečnostních opatření), včetně vedení záznamů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/hornik-v-ostatnich-cinnos#zdravotni-zpusobilost).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKD, a. s.

ČBÚ Praha

Těžební unie