Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem zakázek na opravu a seřízení obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést komunikaci se zákazníkem zadávajícím opravu obuvnického stroje za účelem předběžného zjištění vzniklé závady Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit předběžnou cenu opravy obuvnického stroje s přihlédnutím k ceně náhradních dílů a potřebného času k provedení Praktické předvedení
c Předat opravený a seřízený obuvnický stroj zákazníkovi, odzkoušet nastavené úkony a správnou funkci stroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsah technické dokumentace pro obuvnické stroje Ústní ověření
b Předvést orientaci v technické dokumentaci a návodu pro obsluhu konkrétního obuvnického stroje, popsat podle manuálu schéma pracovního ústrojí Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat v technické dokumentaci názvy a čísla náhradních dílů pro konkrétní obuvnický stroj, systém vyhledávání popsat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikace znalostí konstrukce a funkce obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat složení a funkci konkrétního obuvnického stroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat činnost pracovního ústrojí konkrétního obuvnického stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat bezpečnostní prvky konkrétního obuvnického stroje, zdůvodnit nutnost jejich používání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika poruch obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odzkoušet chod obuvnického stroje a komplexně diagnostikovat poruchu Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozlišit, zda se jedná o mechanickou poruchu obuvnického stroje vlivem vadné součástky nebo zda závada vyžaduje pouze seřízení Praktické předvedení
c Posoudit, zda nastavené parametry a seřízení obuvnického stroje odpovídají dané technologii, zpracovávanému materiálu a požadované kvalitě provedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, nástrojů a náhradních dílů pro opravu obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat vhodný pracovní postup pro opravu konkrétního obuvnického stroje, zdůvodnit zvolenou techniku provedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit nástroje potřebné k opravě a seřízení konkrétního obuvnického stroje s ohledem na bezpečnost práce Praktické předvedení
c Určit náhradní díly vhodné k odstranění závady konkrétního obuvnického stroje, volbu zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržby a seřízení obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní údržbu konkrétního obuvnického stroje podle návodu k obsluze příslušného stroje, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit parametry a seřídit konkrétní obuvnický stroj podle technické dokumentace pro danou pracovní operaci, zpracovávaného materiálu a nároků na požadovanou kvalitu výrobku Praktické předvedení
c Předvést správný chod nově seřízeného obuvnického stroje s možností, aby si pracovník stroj odzkoušel Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést čištění a mazání konkrétního obuvnického stroje, popsat účel provedení těchto operací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění oprav a výměny náhradních dílů obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Opravit závadu na obuvnickém stroji, která nevyžaduje výměnu náhradních dílů, pracovní postup popsat Praktické předvedení a ústní ověření
b Opravit nefunkční obuvnický stroj demontáží vadných dílů a jejich výměnou za náhradní součástky Praktické předvedení
c Vyměnit příslušenství obuvnického stroje za náhradní díly, které odpovídají změněné výrobní technologii podle technického popisu pro danou pracovní operaci Praktické předvedení
d Odzkoušet funkci opraveného obuvnického stroje, v případě potřeby seřídit drobné odchylky od požadovaného výkonu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění servisních prohlídek a generálních oprav obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém provádění servisních prohlídek a generálních oprav obuvnických strojů Ústní ověření
b Zvolit obuvnický stroj, u kterého bude nutná servisní prohlídka případně generální oprava na základě evidence servisních prohlídek a generálních oprav Praktické předvedení
c Posoudit stupeň celkového opotřebení a funkční způsobilost obuvnického stroje s ohledem na jeho optimální a bezpečný provoz Písemné a ústní ověření
d Stanovit opatření pro další provoz obuvnického stroje s ohledem na jeho bezpečný chod, plnění výkonových norem a kvalitu práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení záznamů o výsledcích servisních prohlídek a generálních oprav obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém vedení záznamů o uskutečněných servisních a generálních opravách obuvnických strojů, zdůvodnit nutnost provádění Ústní ověření
b Provést záznam o provedené servisní prohlídce obuvnického stroje (modelová situace) Praktické předvedení
c Provést záznam o provedené generální opravě obuvnického stroje, popsat údaje v záznamu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na příbuzné povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-stroju-a-zarizen#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti při opravách obuvnických strojů.

 

Uchazeč bude veškeré kroky oprav a seřízení obuvnických strojů provádět pouze na mechanických částech strojů, stroje budou odpojeny od zdroje elektrické energie, tj. v souladu s předpisy BOZP. Uvést obuvnický stroj do chodu a spustit jej bude možné pouze pro odzkoušení provedené opravy, seřízení a nastavení požadovaných parametrů.

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat na reálném pracovišti obuvnické dílny při opravách obuvnických strojů. Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému předvádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkonu a k samostatnosti. Dále se sleduje správné určení poruchy obuvnického stroje, volba náhradních dílů, pracovních postupů, nářadí a zařízení pro opravu obuvnického stroje, kvalita provedení pracovní operace, správná obsluha obuvnického stroje a jednání se zákazníkem. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání teoretických znalostí pro řešení úkolů.

 

Autorizovaná osoba určí pro opravu a seřízení typ obuvnického stroje podle zaměření konkrétní obuvnické výroby, výrobního způsobu, technologie výroby obuvi, použitého materiálu, počet a druh náhradních dílů bude odpovídat konkrétní poruše obuvnického stroje. Autorizovaná osoba zajistí pro splnění kritérií hodnocení 1 obuvnický stroj s poruchou funkce části stroje, 1 stroj, u kterého je nutné nové seřízení pro nový vzor a materiál, 1 stroj u kterého je nutná výměna součástek pro nový vzor a materiál, 1 stroj s vadnou součástkou, 1 stroj s mechanickou vadou. Z těchto strojů bude zvolen 1 stroj pro opravu, 1 stroj pro seřízení, 1 stroj pro servisní prohlídku a 1 stroj pro provedení dílčí opravy v rámci generální opravy.

 

Autorizovaná osoba připraví pro odborné kompetence Příjem zakázek na opravu a seřízení obuvnických strojů pro kritéria hodnocení a), c); Provádění údržby a seřízení obuvnických strojů pro kritérium hodnocení c); Vedení záznamů o výsledcích servisních prohlídkách a generálních oprav obuvnických strojů pro kritéria hodnocení b), c) modelové situace (v počtu 1 modelová situace pro každé uvedené kritérium) v návaznosti na ověřované odborné kompetence.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Orientace v technické dokumentaci obuvnických strojů pro kritérium hodnocení c) počet vyhledávaných náhradních dílů (v minimálním počtu 2 - maximálně 3 náhradní díly).

 

Autorizovaná osoba zadá k posouzení u odborné kompetence Provádění servisních prohlídek a generálních oprav obuvnických strojů pro kritérium hodnocení b) počet evidenčních záznamů servisních prohlídek a generálních oprav obuvnických strojů (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 záznamů).

 

Autorizovaná osoba určí u odborných kompetencí Příjem zakázek na opravu a seřízení obuvnických strojů pro kritéria hodnocení a), b), c); Orientace v technické dokumentaci obuvnických strojů pro kritéria hodnocení b), c); Aplikace znalostí konstrukce a funkce obuvnických strojů pro kritéria hodnocení a), b), c); Diagnostika poruch obuvnických strojů pro kritéria hodnocení a), b), c); Volba postupu práce, nástrojů a náhradních dílů pro opravu obuvnických strojů pro kritéria hodnocení a), b), c); Provádění údržby a seřízení obuvnických strojů pro kritéria hodnocení a), b), c), d); Provádění oprav a výměny náhradních dílů obuvnických strojů pro kritéria hodnocení a), b), c), d); Provádění servisních prohlídek a generálních oprav obuvnických strojů pro kritéria hodnocení c), d); Vedení záznamů o výsledcích servisních prohlídek a generálních oprav obuvnických strojů pro kritéria hodnocení b), c) typ obuvnického stroje (v počtu 1 kus), k němuž se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby, výrobního způsobu, technologie výroby obuvi a podle aktuálního výrobního vybavení firmy.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická s. r. o. Zlín

Opravna obuvi a kožedělné galanterie, Trnava