Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Letecký mechanik pro avioniku
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Sestavení a zapojení systémů avioniky a elektrovybavení letadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Používat technickou dokumentaci k provádění zástaveb a oživení systémů avioniky letadla a systémů elektro Praktické předvedení
b Zvolit postup práce a pracovní prostředky k provádění zástaveb a oživení systémů avioniky a elektro Praktické předvedení
c Provést sestavení a zapojení systémů avioniky a elektrovybavení letadla v souladu se zadanou dokumentací letadla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve výrobní a servisní dokumentaci a technických podkladech leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat práva k vyplnění záznamů leteckých palubních přístrojů a zařízení a systémů avioniky a elektro Ústní ověření
b Popsat pravidla pro práci s technickým manuálem leteckých palubních přístrojů a zařízení a systémů avioniky a elektro Ústní ověření
c Popsat pravidla pro vyplňování dokumentace leteckých palubních přístrojů a zařízení ze systémů avioniky a elektro Ústní ověření
d Určit správný výkres leteckých palubních přístrojů a zařízení systémů avioniky a elektro a přiřadit odpovídající část technického manuálu k zadanému systému letadla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání měřicí a zkušební techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce, měřicí a diagnostickou techniku k měření leteckých palubních přístrojů a zařízení a systémů avioniky a elektro Praktické předvedení
b Připravit a zapojit měřicí a diagnostickou techniku k měření leteckých palubních přístrojů a zařízení a systémů avioniky a elektro v souladu s dokumentací Praktické předvedení
c Provést měření, diagnostiku a konfiguraci systému leteckých palubních přístrojů a zařízení a systémů avioniky a elektro v souladu s dokumentací Praktické předvedení
d Vyhodnotit výsledky provedeného měření a diagnostiky systému leteckých palubních přístrojů, zařízení avioniky a elektro v souladu s dokumentací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrolování stavu a provádění funkčních zkoušek leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup a diagnostickou techniku k provedení funkční zkoušky palubních přístrojů a zařízení a systémů avioniky a elektro v souladu se zadanou technickou dokumentací Praktické předvedení
b Provést funkční zkoušku leteckých palubních přístrojů a zařízení a systémů avioniky a elektro v souladu se zadanou technickou dokumentací Praktické předvedení
c Vyhodnotit výsledky měření a diagnostiky leteckých palubních přístrojů a zařízení ze systémů avioniky a elektro Praktické předvedení
d Zaznamenat do technické dokumentace výsledky diagnostických měření leteckých palubních přístrojů a zařízení a systémů letecké navigace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu práce, potřebného nářadí a pomůcek pro provedení montáže, demontáže, opravy, údržby, seřízení letadlových celků a systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pracovní postup k provedení montáže, demontáže, opravy nebo seřízení leteckých palubních přístrojů a zařízení a systémů letecké navigace v návaznosti na výsledek diagnostických měření Praktické předvedení
b Zvolit nářadí, pomůcky a diagnostickou techniku k provedení montáže, demontáže, opravy, údržby a seřízení leteckých palubních přístrojů a zařízení a systémů letecké navigace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Opravy leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit zdroj závady palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace na základě výsledků diagnostických měření Praktické předvedení
b Odstranit závadu pomocí výměny bloku, přístroje nebo překonfigurováním přístroje letecké navigace Praktické předvedení
c Ověřit správnost funkce leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace po provedené opravě Praktické předvedení
d Zpracovat technický protokol a vyplnit technickou dokumentaci po provedené opravě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola avionických systémů a zařízení ve vybavení letadla, sloužícího k zajištění komfortu letu, bezpečnosti cestujících a posádky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit přístroje a techniku pro kontrolní měření avionických systémů a zařízení ve vybavení letadla Praktické předvedení
b Provést předinstalační ověření funkcí avionických systémů a zařízení letadla Praktické předvedení
c Provést kontrolní měření a konfigurace avionických systémů a zařízení ve vybavení letadla Praktické předvedení
d Vyplnit technickou dokumentaci po provedené kontrole avionických systémů a zařízení ve vybavení letadla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení příslušné technické a provozní dokumentace v oblasti letecké techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pravidla pro vyplňování dokumentace v oblasti letecké techniky pro avioniku, určit práva k vyplnění a ověření záznamů Ústní ověření
b Vybrat technickou a provozní dokumentaci potřebnou k úkonu obnovení letadlové způsobilosti leteckých palubních přístrojů a zařízení a přístrojů a systémů letecké navigace Praktické předvedení
c Zaznamenat do technické a provozní dokumentace letecké techniky pro avioniku údaje o průběhu a výsledcích provedené prohlídky a kontroly palubních přístrojů a zařízení a přístrojů a systémů letecké navigace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/letecky-mechanik-pro-avio#zdravotni-zpusobilost).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

Mezi typická letadla vyráběné v ČR, na kterých je možné zkoušku vykonat, patří zejména L410, EV55, AE270, nebo lehká letadla Z42 nebo Z43, PS -28 nebo na jiných typech letounu, kde je uděleno oprávnění k výrobě v ČR podle Části 21, hlavy G.

 

Specifikace podmínek ověřování některých kompetencí a kritérií:

Používání měřicí a zkušební techniky

b, c - proměření a prozkoušení palubních přístrojů ( rychloměr, umělý horizont, výškoměr, zatáčkoměr, směrový setrvačník, variometr)

Kontrolování stavu a provádění funkčních zkoušek leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace

b - kontrola, přezkoušení a seřízení přístrojů a zařízení (systém pro měření a plnění paliva, systém pro řízení odledňování letounu, systém pro vytápění a vyhřívání a řídící jednotky pro řízení a monitorování agregátů)

Opravy leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace

a, b, c - demontáž a částečné opravy elektrických agregátů, kolektorů vodičů, kabelových ramp, kolektorů elektrických instalací, signalizátorů a vysílačů, cívek a dalších speciálních agregátů elektrických instalací.

Kontrola avionických systémů a zařízení ve vybavení letadla, sloužícího k zajištění komfortu letu, bezpečnosti cestujících a posádky

a,b,c - přezkoušení a seřízení elektrovybavení vybavení letadla slouží cestujícím (individuální osvětlení a stropní polici pro malé příruční zavazadlo)

Vedení příslušné technické a provozní dokumentace v oblasti letecké techniky

a, b - evidence technických dat o průběhu a výsledcích provedené práce v provozní dokumentaci letadla

Autorizovaná osoba může k ověření kompetencí při zkoušce dle tohoto standardu vybrat některou z těchto následujících činností:

  • zkoušení správné funkce jednotlivých přístrojů ze systémů avioniky a elektrosystémů

  • zapojování systémů a instalace přístrojů ze systému avioniky a elektrosystémů

  • nastavení přístrojů a systémů na hodnoty (data) podle k tomu určené dokumentace

  • ověření správnosti funkce komplexního systému avioniky elektro a identifikace zdroje případné poruchy avioniky a elektrosystému

Výběr leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace a rozsah činností ke zkoušce zvolených autorizovanou osobou musí být takový, aby se ověřily všechny kompetence a kritéria ve standardu v celkové době trvání zkoušky. Autorizovaná osoba může typy letadel měnit podle změn letadlového parku. Autorizovaná osoba si na pomoc ke zkoušce může přizvat potřebný počet pomocných pracovníků (např. elektromechanika).

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Aircraft Industries, a. s.

Jihostroj, a. s.