Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii a fyziologii člověka pro potřeby instruktorů lezení na umělých stěnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strukturu, tvar a funkci vybraných kostí a pohyby ve vybraných kloubech Ústní ověření
b Popsat nejdůležitější svalové skupiny z hlediska funkce a zatížení při lezeckém pohybu Ústní ověření
c Vysvětlit problematiku jednostranné zátěže a navrhnout vhodná kompenzační cvičení při pravidelném tréninku lezení Ústní ověření
d Předvést základní uvolňovací a protahovací cvičení po lezecké činnosti a v návaznosti na fyziologii svalů vysvětlit jejich význam Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést základní mobilizační a protahovací cvičení před začátkem lezecké činnosti a v návaznosti na fyziologii svalů, vysvětlit jejich význam Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit důležitost stabilizačních cvičení (slack line, bosa, gym ball) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavení programu výuky lezení na umělých stěnách s ohledem na klienty a na počet lekcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prezentovat a obhájit sestavený program výuky lezení začátečníků s důrazem na metodickou posloupnost Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit, prezentovat a obhájit program výuky na boulderingové stěně v rozsahu 90 minut Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit, prezentovat a obhájit program výuky na lezecké stěně s lanem při lezení na zkoušku v rozsahu 90 minut Praktické předvedení a ústní ověření
d Sestavit, prezentovat a obhájit program výuky pro lezení s dětmi v rozsahu 90 minut Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit dvě kritéria, kritérium a/ a jedno z b/,c/,d/ dle specifikace autorizované osoby.
5

Prokázání odborných a technických znalostí instruktora lezení na umělých stěnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit označování cest podle obtížnostních tabulek (UIAA a Francouzská stupnice) Ústní ověření
b Vyjmenovat používané pomůcky a lezecký materiál, druhy jištění, vysvětlit styly přelezů a běžně užívané zkratky v oblasti sportovního lezení Ústní ověření
c Vysvětlit druhy a použití různých druhů lan, smyček a pomocných šňůr, orientace v jejich značení a nosnosti Ústní ověření
d Vysvětlit druhy a použití karabin, jejich značení a nosnosti Ústní ověření
e Popsat správné používání, skladování, evidenci, kontrolu a vyřazování lezeckého materiálu v souladu s normou EN a pokyny výrobce Ústní ověření
f Vysvětlit a předvést výpočet pádového faktoru a rázové síly, vysvětlit souvislost s různými druhy jištění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace technik lezení na umělých stěnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést kineziologicky správný pohyb na rovném a převislém profilu včetně správného využívání chytů a stupů Praktické předvedení
b Vylézt cestu na umělé stěně minimální obtížnosti 5 UIAA stylem RP Praktické předvedení
c Uvázat a vysvětlit vhodné použití uzlů: osmičkový i protisměrný, vůdcovský, protisměrný vůdcovský (UIAA), poloviční lodní uzel, lodní uzel, Prusíkův uzel Praktické předvedení
d Správně nasadit a použít sedací úvaz, celotělový úvaz, správně navázat úvazek na lano, provázat sedací a prsní úvazek Praktické předvedení
e Správně jistit druholezce pomocí ATC (kyblík), HMS, poloautomaty Praktické předvedení
f Správně spustit druholezce pomocí ATC (kyblík), HMS, poloautomaty Praktické předvedení
g Správně jistit prvolezce pomocí ATC (kyblík), HMS, poloautomaty Praktické předvedení
h Zachytit pád prvolezce s pomocí druhé osoby v pozici lezce a jističe Praktické předvedení
i Předvést a vysvětlit správné vedení lana a procvakávání jisticích bodů při lezení prvolezce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Analýza lezeckého pohybu a technických dovedností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle videoukázky zhodnotit předvedenou techniku jištění, odhalit chyby a doporučit postupy vedoucí k jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
b Podle videoukázky zhodnotit techniku lezeckého pohybu a odhalit základní chyby, doporučit lezecká cvičení vedoucí k jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výuka technických dovedností a lezeckého pohybu na umělých stěnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést výuku technických dovedností na umělých stěnách Praktické předvedení
b Vést výuku lezeckého pohybu na umělých stěnách Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria
4

Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů při výuce lezení na umělých stěnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vhodné aktivity a cvičení pro zahřátí organismu Praktické předvedení
b Vysvětlit správné používání úvazků v různých věkových kategoriích Ústní ověření
c Předvést správný postup využití jištění záložním lanem při lezení TR a jištění záložním (druhým) jističem Praktické předvedení
d Vysvětlit a předvést postup poskytování první pomoci (úrazy způsobené pádem z výšky, bezvědomí, dušení, oběhová zástava, šok, zlomeniny, křeče, bolest), vysvětlit správný postup při volání na záchranný systém Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit základní pravidla bezpečného pohybu a chování v prostorách umělé stěny, předvést seznámení s provozním řádem, upozornit na nebezpečné předměty, které mohou způsobit zranění, nevhodnou úpravu zevnějšku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktora lezení na umělých stěnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní skladbu cvičební jednotky a význam jednotlivých částí Ústní ověření
b Popsat specifika různých věkových skupin pro volbu organizace a metod výuky na lezecké stěně Ústní ověření
c Popsat základní didaktické zásady a vysvětlit jejich využití při výuce Ústní ověření
d Určit vhodný počet osob ve skupině při vedení různých druhů výcviku (kolik lidí na instruktora při boulderingu, výuce lezení s horním jištěním a při postupovém jištění) a navrhnout vhodnou organizaci skupiny Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést a charakterizovat nezbytnou dokumentaci pro vedení klienta (základní zdravotní deklarace, dohoda o pravidlech a zodpovědnosti klienta a instruktora) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením.

Zkouška se skládá z teoretické části – ústní obhajoby písemných příprav výuky, ústního zkoušení, praktické části ověření dovedností a praktického předvedení vedení výuky skupiny (metodického výstupu). Skupinou rozumíme 6 dospělých klientů.

 

Uchazeč si s sebou přinese ke zkoušce sedací úvazek, lano délky alespoň 20 m, alespoň jednu jisticí pomůcku typu ATC (jisticí pomůcky na základě Štichtovy brzdy, "kyblík"), alespoň jednu karabinu HMS, jeden poloautomatický jisticí prostředek (např. Grigri, Matic, Click Up, Alpine Up), alespoň 3 karabiny se šroubovací pojistkou, alespoň 5 ks expres setů, plochou sešitou smyčku minimální délky 60 cm, Rep šňůru 6-7 mm v délce asi 1 m.

 

Kompetence Sestavení programu výuky na umělých stěnách s ohledem na klienty a na počet lekcí, kritéria a/ Sestavit program výuky lezení začátečníků s důrazem na metodickou posloupnost s ohledem na věk klientů

- Uchazeč sestaví a přinese ke zkoušce rámcový plán pro výuku lezení na umělé stěně v délce trvání nejméně 6 hodin. Tento rámcový plán u zkoušky ústně obhájí. Autorizovaná osoba specifikuje elektronicky - e-mailem minimálně 21 dní před zkouškou: délku kurzu, věk klientů, specifika klientů a velikost skupiny.

- Plán bude obsahovat: hlavní cíl lezecké výuky pro celý kurz; postupné cíle výuky (je-li to vhodné); stručný obsah jednotlivých lekcí; rozdělené na úvodní, hlavní částí a závěrečnou část + poznámky k realizaci včetně organizace + volba a využití metod + volba a využití pomůcek + zajištění bezpečnosti; kontrolní cvičení pro sledování postupu v pohybovém učení.

Kompetence Sestavení programu výuky na umělých stěnách s ohledem na klienty a na počet lekcí, kritéria b/, c/, d/ Uchazeč sestaví na místě, kdy si vylosuje jednu z možností (kritérium b/,c/,d) Autorizovaná osoba blíže specifikuje zadání (velikost skupiny, věk, omezení, pokročilost účastníků) - Plán bude obsahovat: cíl této jednotky, stručný obsah rozdělený na úvodní, hlavní částí a závěrečnou část + poznámky k realizaci včetně organizace + volba a využití metod + volba a využití pomůcek + zajištění bezpečnosti.

 

Kompetence Aplikace technik lezení na umělých stěnách, kritéria e/, f/, g/ - pro každé kritérium bude použitý jiný druh jisticí pomůcky v pořadí podle výběru autorizované osoby.

 

Kompetence Analýza lezeckého pohybu a technických dovedností, kritéria a/, b/

- Autorizovaná osoba připraví 2 videozáznamy k analýze, kterou při, po shlédnutí bude provádět uchazeč. Každý uchazeč bude hodnotit dvě části, analýzu lezeckého pohybu a analýzu technických dovedností. Uchazeč na záznamu odhalí chyby a doporučí nápravu. (Videem rozumíme video ukázku, která obsahuje manipulaci s lanem při jištění nebo ukázku osoby při lezení v délce 5 minut).

 

Kompetence Výuka technických dovedností a lezeckého pohybu na umělých stěnách

autorizovaná osoba při zkoušce vybere pro každého uchazeče jednu z nabízených možností technické výuky skupiny. Tuto výuku uchazeč prakticky předvede se skupinou klientů. Uchazeč povede výuku nejméně 15 minut.

kritérium a)

 

a) Předvést výuku uzlů - osmičkový i protisměrný, vůdcovský, protisměrný vůdcovský (UIAA), poloviční lodní uzel, lodní uzel, Prusíkův uzel

b) Předvést výuku oblékání sedacího úvazu, celotělového a kombinovaného úvazu, navázání, partnercheck

c) Předvést výuku jištění s horním lanem včetně spuštění lezce s využitím různých jistících pomůcek, jejich zablokování

d) Předvést výuku jištění, výstup prvolezce s využitím různých jisticích pomůcek, jejich zablokování

e) Předvést výuku slaňování se sebezajištěním

f) Předvést výuku jištění prvolezce a druholezce na jisticím stanovišti

g) Předvést výuku postupu rušení vratného bodu – spuštění a slanění

h) Předvést výuku a nácvik jištění pádů

i) Předvést komunikaci lezce a jističe, včetně partnerské kontroly při lezení

 

Kritérium b)

autorizovaná osoba při zkoušce vybere pro každého uchazeče jednu z nabízených možností technické výuky skupiny. Tuto výuku uchazeč prakticky předvede se skupinou klientů. Uchazeč povede výuku nejméně 15 minut.

 

a) Předvést výuku základního pohybu na ukloněných a kolmých stěnách

b) Předvést výuku lezení: hrany, kouty, spáry, převislé profily

c) Popsat a předvést zdokonalovací cvičení lezecké techniky, pohyb nohou, rukou, práce s pomůckami

d) Popsat a uvést 4 lezecké hry a herní cvičení pro zlepšení techniky lezení

e) Předvést správný způsob používání povolených chytů a stupů, vysvětlení nebezpečnosti použití nýtů a děr

 

Skupinou rozumíme 6 dospělých klientů

Kompetence Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů při výuce lezení na umělých stěnách kritérium d/ autorizovaná osoba vybere 2 situace vyžadující poskytnutí první pomoci, z nichž nejméně jedna je život ohrožující. Způsob ověření - praktické předvedení na figuríně nebo figurantovi.

 

Kompetence Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktora lezení na umělých stěnách kritérium b/

při zkoušce se ověřují následující cílové skupiny: předškolní děti, děti 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, 15-18 let, dospělí 18 – 50 let, starší 50 let.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci. Všichni členové zkušební komise musí být přitominí u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu MŠMT Instruktor lezení na skalách dle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů nebo zařízením akreditovaným MŠMT (např. úspěšné absolvování odborného speciálního vzdělání u školicího centra ČHS Instruktor skalního lezení nebo Instruktor horolezectví) a alespoň 5 let odborné instruktorské praxe v oblasti lezení na umělých stěnách nebo skalách a zároveň úspěšné absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.
  2. Vyšší odborné vzdělání zaměřené na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a alespoň 5 let odborné instruktorské praxe v oblasti lezení na umělých stěnách nebo skalách.
  3. Vysokoškolské vzdělání bakalářského nebo magisterského stupně se zaměřením na tělovýchovu a sport a alespoň 5 let odborné instruktorské praxe v oblasti lezení na umělých stěnách nebo skalách.
  4. Profesní kvalifikace 74-034-M Instruktor/instruktorka lezení na skalách a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné instruktorské praxe v oblasti lezení na umělých stěnách nebo skalách.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

- zkušební místnost,

- figurína určená k předvedení resuscitace,

- zdravotnický materiál pro poskytnutí první pomoci (obvyklé vybavení lékárničky na umělé stěně),

- lezecká stěna o minimální výšce 6 metrů, s fixním postupovým jištěním a vratnými body, s nejméně 10 různými cestami s obtížností v rozmezí III-VII UIAA, odpovídající platné legislativě,

- skupina minimálně šesti účastníků - figurantů. Tuto skupinu můžou tvořit další uchazeči, jinak zajistí autorizovaná osoba,

lezecký materiál pro potřeby zkoušky - prsní a celotělový úvazek, nesešitá plochá smyčka, sedací úvazky, jisticí pomůcky, lana pro figuranty,

počítač, projekční techniku pro videoukázky, připravené 2 videoukázky (manipulace s lanem při jištění, ukázka lezení)

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obec sokolská

Český horolezecký svaz

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

Česká asociace horských vůdců

Zástupci provozovatelů umělých stěn