Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Greenkeeper
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Založení trávníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit způsob založení, výběr travních druhů a kultivarů pro daný typ trávníku podle stanoviště Ústní ověření
b Založit trávník výsevem v odpovídajících půdních podmínkách a substrátech včetně následného ošetření Praktické předvedení
c Založit trávník pokládkou travnatého koberce včetně následného ošetření Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výsadba listnatých opadavých keřů včetně ošetření po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit záhon pro výsadbu keřů Praktické předvedení
b Provést výsadbu keřů a jejich ošetření po výsadbě včetně zdůvodnění technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Namulčovat vysázenou plochu záhonu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výsadba listnatého opadavého stromu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat správnou manipulaci s rostlinným materiálem a určit možnosti eliminace jeho poškození před výsadbou i po výsadbě Ústní ověření
b Provést výsadbu stromu včetně jeho ukotvení, úpravy misky, namulčování a dalšího ošetření po výsadbě včetně zdůvodnění technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kartáčování a stírání rosy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit odpovídající nářadí a provést kartáčování trávníku a setření rosy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Sekání rafů, semirafů, fervejí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný stroj, nastavit jej a provést jeho údržbu Praktické předvedení
b Provést posečení rafů, semirafů a fervejí Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sekání odpališť, greenů a okolí greenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný stroj, nastavit jej a provést jeho údržbu Praktické předvedení
b Provést posečení odpališť, greenů a okolí greenů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Skarifikace a vertikutace trávníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit vhodnost opatření, stanovit technologický postup a přípravit stroj k práci Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést skarifikaci nebo vertikutaci travnaté plochy Praktické předvedení
c Určit možné kombinace ošetření v souvislosti se skarifikací nebo vertikutací trávníku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aerifikace trávníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit vhodnost opatření, stanovit technologický postup a připravit stroj k práci Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést aerifikaci travnaté plochy Praktické předvedení
c Navrhnout možné kombinace ošetření v souvislosti s aerifikací trávníku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikace topdressingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam a vhodnost topdressingu a aplikovat topdressing na určené ploše Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Závlaha trávníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam závlahy na jednotlivých kategoriích travnatých ploch a provést běžnou údržbu závlahového systému včetně výměny trysky Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit výseč postřikovače Praktické předvedení
c Zavlažit trávník Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Hnojení trávníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat hnojiva použitelná pro údržbu trávníku Ústní ověření
b Přihnojit trávník granulovaným hnojivem, případně formou postřiku na list Praktické předvedení
c Dodržet zásady bezpečné manipulace s hnojivy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava hřiště na hru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a zdůvodnit činnosti nezbytné pro přípravu hřiště Ústní ověření
b Vyvrtat jamku, zdůvodnit její umístění a označit ji vlajkou Praktické předvedení
c Vyznačit hřiště, osadit kameny na odpalištích, ohraničit plochy pomocí barevných kolíků Praktické předvedení
d Upravit pískové překážky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výměna a vrtání jamek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit umístění nové jamky včetně zdůvodnění postupu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyvrtat jamku, osadit jamku vlajkou a přesunout ucpávku staré jamky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat úkoly tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období, tj. od počátku května do konce října.

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

Při používání hnojiv a jiných chemických či biologických ochranných prostředků je nutné pracovat v souladu s ekologickými zásadami a BOZP. Současně je nutno dodržovat veškerá výrobci stanovená pravidla BOZP při obsluze, kontrole a používání všech strojů a zařízení nezbytných pro realizaci zkoušky.

 

U kompetence Založení trávníku v kritériu b) a c) bude uchazeči určena plocha minimálně 10 m2 v nakypřeném stavu. Uchazeč provede přípravu půdy pro výsev trávníku a pro pokládku travnatého koberce s využitím mechanizačních prostředků nebo ručně. Následně založí trávník výsevem a pokládkou travnatého koberce včetně ošetření dokončené plochy.

 

U kompetence Výsadba listnatých opadavých keřů v kritériu a) bude uchazeči pro založení záhonu poskytnuta plocha 8 m2, založení záhonu provede ručně nebo pomocí mechanizačních prostředků. V kritériu b) budou použity prostokořenné sazenice nebo sazenice s balem dle vegetačního období. Volba technologického postupu je s ohledem na plnění kritérií záležitostí uchazeče. V kritériu c) pro mulčování vysázeného záhonu bude uchazeči dána k dispozici netkaná textilie a středně hrubý mulč.

 

U kompetence Výsadba listnatého opadavého stromu v kritériu b) uchazeč posoudí stav sazenice stromu a na základě toho zvolí optimální technologický postup hloubení jámy a výsadby. K výsadbě bude použita jedna sazenice stromu - prostokořenná nebo s balem dle vegetačního období. Vždy se však musí jednat o standardní školkařský výpěstek se zapěstovanou korunkou, obvod kmínku minimálně 10 -12 cm. K ukotvení dřeviny budou použity dřevěné kůly.

 

U kompetence Kartáčování a stírání rosy v kritériu a) uchazeč zdůvodní technologický postup a nezbytnost této činnosti na golfovém hřišti. Následně setře rosu na ploše minimálně 10 m2.

 

U kompetence Sekání rafů, semirafů a fervejí musí být použita sekačka výrobcem určená k sekání rafů, semirafů a fervejí.

V kritériu a) uchazeč stanoví výšku sečení na základě výšky trávníku, připraví stroj k činnosti - provede kontrolu provozních kapalin, sekacího ústrojí, chladicí soustavy a hydraulických rozvodů. V kritériu b) uchazeč zvolí optimální sekací a transportní rychlost, provede posekání trávníku na ucelené ploše minimálně 500 m2..

 

U kompetence Sekání odpališť, greenů a okolí greenů musí být použita sekačka výrobcem určená k sekání odpališť, greenů a okolí greenů. V kritériu a) uchazeč stanoví výšku sečení na základě výšky trávníku, připraví stroj k činnosti - provede kontrolu provozních kapalin, sekacího ústrojí, chladicí soustavy a hydraulických rozvodů. V kritériu b) uchazeč zvolí optimální sekací a transportní rychlost, provede posekání trávníku na ucelené ploše minimálně 100 m2.

 

U kompetence Skarifikace a vertikutace trávníku v kritériu a) uchazeč připraví vertikutátor k činnosti a na základě výšky trávníku provede kontrolu a nastavení nožů vertikutátoru. V kritériu b) uchazeč provede vertikutaci nebo skarifikaci na ploše minimálně 100 m2.

 

U kompetence Aerifikace trávníku v kritériu a) uchazeč připraví aerifikátor k činnosti, provede kontrolu nastavení hrotů aerifikátoru. V kritériu b) provede aerifikaci trávníku na ploše minimálně 100 m2..

 

U kompetence Aplikace topdressingu v kritériu a) autorizovaná osoba na základě svých možností stanoví způsob provedení na ploše minimálně 10 m2.

 

U kompetence Závlaha trávníku v kritériu b) uchazeč provede údržbu okolí postřikovače a kontrolu jeho funkčnosti.

 

U kompetence Hnojení trávníku v kritériu b) přihnojení trávníku provede uchazeč ručně nebo s pomocí mechanizačních prostředků na ploše minimálně 100 m2.

 

U kompetence Příprava hřiště na hru v kritériu b) uchazeč vyznačí hřiště pomocí kolíků s barevným odlišením. Uchazeč vyznačí dle pokynů AOs minimálně 1 jamku na normovaném hřišti určeném pro soutěže hrané na úpravu handicapu dle systému EGA. V kritériu d) upraví bunker - pískovou překážku ručně nebo s pomocí mechanizačních prostředků.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zahradník a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v greenkeeperství, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v zahradnictví nebo zemědělství a alespoň 5 let odborné praxe v greenkeeperství, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
  3. Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zahradnictví nebo zemědělství a alespoň 5 let odborné praxe v greenkeeperství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru vzdělání zaměřeném na greenkeeperství, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
  4. Profesní kvalifikace 41-131-H Provozní greenkeeper a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v greenkeeperství, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované ososby musí mít dále oprávnění odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin 3. stupně - podle zákona č.199/2012 Sb., o rostlinolékařské péči.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Golfové hřiště s následujícím specializovaným vybavením:

 

  • Profesionální golfové sekačky výrobcem přímo určené pro sekání jednotlivých ploch hřiště.
  • Aerifikátory, vertikutátory, skarifikátory, válce, vibrační válce, dožehlovací stroje pro greeny, bič na rosu, koště na rosu, koště na dokončení topdressingu, stroje pro topdressing, postřikovače, rozmetadla hnojiv, hrabače písku.
  • Stroje na zpracování půdy, vrták na jamky, ruční zahradnické nářadí, secí stroje s mechanickou i motorovou jednotkou, křovinořezy, fukary, slupovačka drnů, stroje pro zapískování trávníků, hnojiva a chemické přípravky pro ošetření trávníků, travní osivo pro jednotlivé typy hracích ploch.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Český svaz greenkeeperů

Golf Brno, a. s.

Golf Resort Kunětická Hora

Mendelova univerzita Brno Zahradnická fakulta

Střední zahradnická škola Ostrava