Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Greenkeeper
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Založení trávníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit způsob založení, výběr travních druhů a kultivarů pro daný typ trávníku podle stanoviště Ústní ověření
b Založit trávník výsevem v odpovídajících půdních podmínkách a substrátech včetně následného ošetření Praktické předvedení
c Založit trávník pokládkou travnatého koberce včetně následného ošetření Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výsadba listnatých opadavých keřů včetně ošetření po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit záhon pro výsadbu keřů Praktické předvedení
b Provést výsadbu keřů a jejich ošetření po výsadbě včetně zdůvodnění technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výsadba listnatého opadavého stromu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat správnou manipulaci s rostlinným materiálem a určit možnosti eliminace jeho poškození před výsadbou i po výsadbě Ústní ověření
b Provést výsadbu stromu včetně jeho ukotvení, úpravy misky, namulčování a dalšího ošetření po výsadbě včetně zdůvodnění technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kartáčování a stírání rosy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit odpovídající nářadí a provést kartáčování trávníku a setření rosy Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Sekání rafů, semirafů, fervejí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný stroj, nastavit jej a provést jeho údržbu Praktické předvedení
b Provést posečení rafů, semirafů a fervejí Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sekání odpališť, greenů a okolí greenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný stroj, nastavit jej a provést jeho údržbu Praktické předvedení
b Provést posečení odpališť, greenů a okolí greenů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Skarifikace a vertikutace trávníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit vhodnost opatření, stanovit technologický postup a přípravit stroj k práci Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést skarifikaci a vertikutaci travnaté plochy Praktické předvedení
c Navrhnout možné kombinace ošetření v souvislosti se skarifikací nebo vertikutací trávníku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aerifikace trávníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit vhodnost opatření, stanovit technologický postup a připravit stroj k práci Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést aerifikaci travnaté plochy Praktické předvedení
c Navrhnout možné kombinace ošetření v souvislosti s aerifikací trávníku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikace topdressingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam a vhodnost topdressingu a aplikovat topdressing na určené ploše Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Závlaha trávníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam závlahy na jednotlivých kategoriích travnatých ploch a provést běžnou údržbu závlahového systému včetně výměny trysky Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit výseč postřikovače Praktické předvedení
c Zavlažit trávník Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Hnojení trávníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat hnojiva použitelná pro údržbu trávníku Ústní ověření
b Přihnojit trávník granulovaným hnojivem Praktické předvedení
c Dodržet zásady bezpečné manipulace s hnojivy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava hřiště na hru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a zdůvodnit činnosti nezbytné pro přípravu hřiště Ústní ověření
b Vyvrtat jamku, zdůvodnit její umístění a označit ji vlajkou Praktické předvedení
c Vyznačit hřiště, osadit kameny na odpalištích, ohraničit plochy pomocí barevných kolíků Praktické předvedení
d Upravit pískové překážky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výměna a vrtání jamek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit umístění nové jamky včetně zdůvodnění postupu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyvrtat jamku, osadit jamku vlajkou a přesunout ucpávku staré jamky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/greenkeeper).

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat úkoly tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období, tj. od počátku května do konce října.

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

Při používání hnojiv je nutné pracovat v souladu s ekologickými zásadami a BOZP. Současně je nutné dodržovat veškerá výrobci stanovená pravidla BOZP při obsluze, kontrole a používání všech strojů a zařízení nezbytných pro realizaci zkoušky.

 

U kompetence Založení trávníku v kritériu b) a c) bude uchazeči určena plocha minimálně 10 m2 v nakypřeném stavu. Uchazeč provede přípravu půdy pro výsev trávníku a pro pokládku travnatého koberce s využitím mechanizačních prostředků nebo ručně. Následně založí trávník výsevem a pokládkou travnatého koberce včetně ošetření dokončené plochy.

 

U kompetence Výsadba listnatých opadavých keřů v kritériu a) bude uchazeči pro založení záhonu poskytnuta plocha 8 m2, založení záhonu provede ručně. V kritériu b) budou použity prostokořenné sazenice nebo sazenice s balem podle vegetačního období. Volba technologického postupu je s ohledem na plnění kritérií záležitostí uchazeče. V kritériu c) pro mulčování vysázeného záhonu bude uchazeči dána k dispozici netkaná textilie a středně hrubý mulč.

 

U kompetence Výsadba listnatého opadavého stromu v kritériu b) uchazeč posoudí stav sazenice stromu a na základě toho zvolí optimální technologický postup hloubení jámy a výsadby. K výsadbě bude použita jedna sazenice stromu - prostokořenná nebo s balem podle vegetačního období. Vždy se však musí jednat o standardní školkařský výpěstek se zapěstovanou korunkou, obvod kmínku minimálně 10 -12 cm. K ukotvení dřeviny budou použity dřevěné kůly.

 

U kompetence Kartáčování a stírání rosy v kritériu a) uchazeč zdůvodní technologický postup a nezbytnost této činnosti na golfovém hřišti. Následně setře rosu na ploše 8 m2.

 

U kompetence Sekání rafů, semirafů a fervejí musí být použita sekačka výrobcem určená k sekání rafů, semirafů a fervejí. V kritériu a) uchazeč stanoví výšku sečení na základě výšky trávníku, připraví stroj k činnosti - provede kontrolu provozních kapalin, sekacího ústrojí, chladicí soustavy a hydraulických rozvodů. V kritériu b) uchazeč zvolí optimální sekací a transportní rychlost, provede posekání trávníku na ucelené ploše minimálně 500 m2.

 

U kompetence Sekání odpališť, greenů a okolí greenů musí být použita sekačka výrobcem určená k sekání odpališť, greenů a okolí greenů. V kritériu a) uchazeč stanoví výšku sečení na základě výšky trávníku, připraví stroj k činnosti - provede kontrolu provozních kapalin, sekacího ústrojí, chladicí soustavy a hydraulických rozvodů. V kritériu b) uchazeč zvolí optimální sekací a transportní rychlost, provede posekání trávníku na ucelené ploše 100 m2.

 

U kompetence Skarifikace a vertikutace trávníku v kritériu a) uchazeč připraví vertikutátor k činnosti a na základě výšky trávníku provede kontrolu a nastavení nožů vertikutátoru. V kritériu b) uchazeč provede vertikutaci a skarifikaci na ploše 50 m2 pro každou z operací.

 

U kompetence Aerifikace trávníku v kritériu a) uchazeč připraví aerifikátor k činnosti, provede kontrolu nastavení hrotů aerifikátoru. V kritériu b) provede aerifikaci trávníku na ploše100 m2..

 

U kompetence Aplikace topdressingu v kritériu a) autorizovaná osoba na základě svých možností stanoví způsob provedení na ploše 50 m2.

 

U kompetence Závlaha trávníku v kritériu b) uchazeč provede údržbu okolí postřikovače a kontrolu jeho funkčnosti.

 

U kompetence Hnojení trávníku v kritériu b) přihnojení trávníku provede uchazeč ručně nebo s pomocí mechanizačních prostředků podle dispozic AOs na ploše 50 m2.

 

U kompetence Příprava hřiště na hru v kritériu b) uchazeč vyznačí hřiště pomocí kolíků s barevným odlišením. Uchazeč vyznačí podle pokynů AOs minimálně jednu jamku na normovaném hřišti určeném pro soutěže hrané na úpravu handicapu podle systému EGA. V kritériu d) upraví bunker - pískovou překážku ručně nebo s pomocí mechanizačních prostředků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně

Český svaz greenkeeperů

Engelmann Czech s. r. o.

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace