Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Osobní trenér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii a fyziologii člověka se zaměřením na sportovní aerobik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat oběhovou soustavu (převodní systém srdce, srdeční a tepovou frekvenci, krevní oběh, krevní tlak) Písemné ověření
b Popsat dýchací systém (dýchací cesty, mechaniku dýchání, dechový objem a dechovou frekvenci, základní funkce dýchacího systému) Písemné ověření
c Popsat centrální nervový systém (míchu, mozkový kmen, mozeček, mezimozek, velký mozek, autonomní nervový systém) a smyslový systém (zrak, sluch, hmat, rovnovážné ústrojí) Písemné ověření
d Popsat trávicí systém (dutinu ústní a jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, játra, ledviny, metabolismus a výživu) Písemné ověření
e Popsat termoregulaci (tvorbu a ztrátu tepla, řízení tělesné teploty) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v anatomii a fyziologii pohybového systému se zaměřením na sportovní aerobik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat, popsat a vysvětlit dělení pohybového systému člověka (pasivní, aktivní, řídicí složka) Písemné ověření
b Popsat strukturu, tvar a funkci jednotlivých kostí a kloubů Písemné ověření
c Popsat druhy svalové tkáně, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat obecné typy svalových kontrakcí Písemné ověření
d Popsat nejdůležitější svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve fyziologii zátěže se zaměřením na specifika sportovního aerobiku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit způsoby získávání energie (aerobní a anaerobní způsob získávání energie, kyslíkový dluh a deficit) Písemné ověření
b Popsat a vysvětlit adaptaci metabolismu na zátěž Písemné ověření
c Popsat a vysvětlit problematiku fyzického i psychického zatížení organismu z hlediska fyziologie Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v pedagogice sportu se zaměřením na sportovním aerobik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit cíle a úkoly pohybové edukace Písemné ověření
b Charakterizovat vývojová období člověka (dělení jednotlivých období; tělesný, sociální a psychický vývoj, konkretizace etap sportovního tréninku) Písemné ověření
c Popsat a vysvětlit jednotlivé fáze motorického učení Písemné ověření
d Popsat a vysvětlit metody, zásady a didaktické styly využívané ve sportovním tréninku Písemné ověření
e Popsat a uvést příklady taktické práce trenéra Písemné ověření
f Popsat strukturu sportovního výkonu ve sportovním aerobiku a způsoby zjišťování talentů v něm Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stimulace pohybových schopností ve sportovním aerobiku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a vysvětlit konkrétní příklady v rozvoji koordinačních schopností (definice, dělení, východiska, pohybové prostředky, metody a diagnostika) Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a vysvětlit konkrétní příklady v rozvoji flexibility (definice, dělení, východiska, pohybové prostředky, metody a diagnostika) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a vysvětlit konkrétní příklady v rozvoji silových schopností (definice, dělení, východiska, pohybové prostředky, metody a diagnostika) Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a vysvětlit konkrétní příklady v rozvoji rychlostních schopností (definice, dělení, východiska, pohybové prostředky, metody a diagnostika) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést a vysvětlit konkrétní příklady v rozvoji vytrvalostních schopností (definice, dělení, východiska, pohybové prostředky, metody a diagnostika) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nácvik prvků obtížnosti a akrobatických prvků ve sportovním aerobiku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a vysvětlit správnou techniku jednotlivých prvků obtížnosti a základních akrobatických prvků (název, popis techniky, biomechanické zákonitosti, nejčastější chyby a způsoby jejich odstraňování) Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a vysvětlit metodiku nácviku jednotlivých prvků obtížnosti a základních akrobatických prvků Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a vysvětlit poskytování dopomoci a záchrany při nácviku prvků obtížnosti a základních akrobatických prvků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba choreografie sestav ve sportovním aerobiku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a vysvětlit na konkrétních příkladech problematiku tvorby choreografie Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a vysvětlit na konkrétních příkladech práci s hudbou a hudebně pohybové vztahy, a to včetně prověření teoretických znalostí z oblasti hudební teorie Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Psychologická příprava ve sportovním aerobiku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit osobnost sportovce Písemné ověření
b Charakterizovat a vysvětlit regulaci aktuálních psychických stavů Písemné ověření
c Charakterizovat a vysvětlit individualizaci sportovní přípravy z psychologického hlediska Písemné ověření
d Popsat modelovaný trénink ve sportovním aerobiku Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování a řízení sportovního tréninku ve sportovním aerobiku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit a vysvětlit jednotlivé druhy tréninkových plánů (od dlouhodobého až po plán tréninkové jednotky, včetně specifikace složek sportovního tréninku) Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit a vysvětlit vhodný tréninkový plán s ohledem na věk a výkonnost ve sportovním aerobiku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vést tréninkový deník jak z hlediska trenéra, tak i závodníka Praktické předvedení a ústní ověření
d Kontrolovat plnění tréninkového plánu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace pravidel sportovního aerobiku a souvisejících předpisů, včetně etických, do tréninku i soutěží sportovního aerobiku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit modelovou část choreografie podle pravidel sportovního aerobiku Praktické předvedení
b Navrhnout řešení modelových situací před, v průběhu a po soutěžích sportovního aerobiku Praktické předvedení
c Navrhnout řešení modelových situací souvisejících s etikou sportu při tréninku i soutěžích sportovního aerobiku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovním tréninku a soutěžích sportovního aerobiku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů při sportovním tréninku a soutěžích Písemné ověření
b Popsat způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví závodníků při trénincích a soutěžích Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Poskytování první pomoci při sportovním tréninku a soutěžích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (poranění kloubů, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést a vysvětlit poskytnutí první pomoci při hyperventilaci Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést a vysvětlit základní obvazovou techniku při úrazu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování základního poradenství v oblasti životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu při sportovním tréninku a soutěžích ve sportovním aerobiku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky Písemné ověření
b Uvést obecné zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku, včetně pitného režimu v průběhu dne a v závislosti na sportovním tréninku či soutěži Písemné ověření
c Uvést základní zásady osobní hygieny a regenerace Písemné ověření
d Uvést základní fakta o problematice dopingu a boje proti němu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/osobni-trener-ve-fitness#zdravotni-zpusobilost).

Bližší pokyny k uskutečnění zkoušky:

1. Ad kompetence Stimulace pohybových schopností ve sportovním aerobiku

a) Uchazeč předvede nebo na demonstrátorech ukáže část tréninkové jednotky pro konkrétní věkovou a výkonnostní kategorii určenou zkoušejícím. Tato vybraná část tréninkové jednotky musí obsahovat pohybové prostředky zaměřené na rozvoj následujících pohybových schopností - flexibility, silových, rychlostních a vytrvalostních schopností, koordinace.

b) Uchazeč musí zdůvodnit použité pohybové prostředky a vybrané metody rozvoje vzhledem k dané věkové i výkonnostní kategorii.

c) Uchazeč musí navrhnout vhodnou diagnostiku úrovně jednotlivých pohybových schopností, včetně standardizovaných motorických testů.

 

2. Ad kompetence Nácvik prvků obtížnosti a akrobatických prvků ve sportovním aerobiku

a) Uchazeč předvede sám nebo na demostrátorech, zkoušejících vybrané prvky obtížnosti a základní akrobatické prvky (alespoň 3 prvky celkem).

b) Uchazeč popíše kritická místa určeného prvku s důrazem na biomechaniku prvku.

c) Uchazeč na demonstrátorech ukáže metodiku nácviku prvku.

d) Uchazeč sám nebo na demonstrátorech ukáže a popíše chyby v provedení a navrhne způsob odstranění této chyby či chyb.

e) Uchazeč prakticky předvede na demonstrátorech dopomoc a záchranu u zadaného prvku.

 

3. Ad kompetence Tvorba choreografie sestav ve sportovním aerobiku

a) Uchazeč přinese ke zkoušce písemnou přípravu choreografie (popis prvků – název prvku, počet dob a prostorovou choreografii) v rozsahu 4 bloků (hudební odstavec 1 – 32 dob). Součástí písemné přípravy je hudební doprovod uložený na přesném médiu (CD nebo flash disk).

b) Uchazeč prakticky předvede modelovou situaci – přechod z a do prvku obtížnosti.

c) Uchazeč prakticky předvede modelovou situaci – aerobní sekvence v délce trvání alespoň 8 dob.

d) Uchazeč prakticky předvede modelovou situaci – rozbor hudebního doprovodu, tzn. vytleskání tempa a rytmu, určení metrické struktury hudebního doprovodu a provede pohybovou ukázku dynamického oblouku (ztvární dynamickou linii hudby).

 

4. Ad kompetence Plánování a řízení sportovního tréninku ve sportovním aerobiku

a) Uchazeč ke zkoušce přinese písemně zpracovaný roční tréninkový plán vybrané věkové a výkonnostní kategorie. Uchazeč zdůvodní obsah návrhu z hlediska adekvátnosti obsahu, zařazení jednotlivých složek sportovního tréninku a z hlediska zvolených organizačních forem.

b) Uchazeč přinese ke zkoušce písemnou přípravu zvolené tréninkové jednotky pro zvolenou věkovou a výkonnostní kategorii. Uchazeč zdůvodní zařazení tréninkové jednotky do mikrocyklu, resp. mezocyklu. Uchazeč zdůvodní zvolenou organizační formu, strukturu tréninkové jednotky, zvolené pohybové prostředky i metody vzhledem k cíli tréninkové jednotky. Při zadání je třeba rozlišovat věkové kategorie: přípravka (5-6 let), mladší školní věk, starší školní věk, 15-18 let a dospělí nad 18 let a výkonnostní kategorii podle vnitřních pravidel konkrétní sportovní federace.

c) Uchazeč přinese ke zkoušce ukázku tréninkové dokumentace, tj. tréninkový deník trenéra i tréninkový deník závodníka. Uchazeč vysvětlí problematiku evidence tréninku ve vztahu k plánování, realizaci a vyhodnocování sportovní přípravy. Objasní obsah a význam pojmu obecný a specifický tréninkový ukazatel, vysvětlí význam tréninkového deníku pro práci trenéra a sportovní participaci závodníka. d) Uchazeč vysvětlí, jaké existují kontrolní mechanizmy plnění tréninkových plánů. Uchazeč prakticky předvede vybrané motorické testy pro zjištění úrovně kondičních a koordinačních schopností pro dětské a mládežnické kategorie.

 

5. Ad kompetence Aplikace pravidel sportovního aerobiku a souvisejících předpisů, včetně etických, do tréninku i soutěží sportovního aerobiku

a) Uchazeč ke zkoušce přinese písemnou přípravu v podobě zápisu prvků obtížnosti sestavy ve sportovním aerobiku tak, aby odpovídala pravidlům zvolené věkové a výkonnostní kategorie.

b) Uchazeč provede rozbor videozáznamu soutěžní sestavy sportovního aerobiku z hlediska naplnění požadavků pravidel sportovního aerobiku.

c) Uchazeč navrhne řešení alespoň tří modelových situací, které se mohou stát před, v průběhu a po soutěžích ve sportovním aerobiku, jako např.

i. Drobný úraz závodníka v rozcvičení před závodem.

ii. Nemoc závodníka z týmu týden před závodem.

iii. Porucha hudebního doprovodu v průběhu sestavy.

iv. Zapomenutí sestavy závodníkem.

v. Poškození cvičebního úboru.

vi. Komunikace trenéra se závodníkem po velmi nevydařeném závodě.

d) Uchazeč navrhne řešení alespoň tří modelových situací souvisejících s etikou sportu při tréninku i v soutěžích ve sportovním aerobiku, jako např.

i Zranění soupeře.

ii. Negativní reakce publika.

iii. Chování závodníka vůči rozhodčím a dalším činovníkům soutěže.

iv. Chování závodníka k soupeřům.

v. Chování závodníka při úvodním a závěrečném ceremoniálu.

vi. Činnost závodníka i trenéra na sociálních sítích.

e) Uchazeč prokáže znalost kritérií dopingové kontroly, dopingových látek a boje proti dopingu.

 

V případě, že autorizovaná osoba využije možnosti formy testu pro písemné ověřování, musí být dodržena následující pravidla.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

1.Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

a)Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

b)Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

I.Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy: Pro každé kritérium existuje několik otázek.

II.Pro jednotlivé vygenerované testy: Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň dvě otázky.

III. Pro úspěšné splnění požadavků testu: Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek. V případě, že ústní ověřování bude probíhat formou losování otázek, je nutné dodržovat následující pravidla:

 

B. Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla: Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

 

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

 

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

C. Pravidla pro praktickou část zkoušky:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu, pro něž je stanoveno ověření formou praktického předvedení, to znamená, že každý uchazeč musí mít v souboru vybraných modelových příkladů alespoň jednu ukázku svých praktických dovedností z každé praktické kompetence - autorizovaná osoba si pro potřeby praktického ověření připraví soubor modelových příkladů

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

PaedDr. Jana Hájková, Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz

Ing. Roman Slavík, Česká gymnastická federace

Andrea Višňová, Česká gymnastická federace

Hana Toufarová, AC Fitness Academie

Mgr. Jana Havrdová, Česká komora fitness