Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s informačními a komunikačními technologiemi v maloobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat informačně-technologické vybavení pracoviště Ústní ověření
b Vyhledat stavy spotřebního materiálu (např. tekuté mýdlo), zařízení (např. nářezový stroj), a vybavení (např. regál parapetní nízký) firmy prostřednictvím skladového informačního systému Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v elektronickém katalogu určený druh spotřebního materiálu, vybavení a zařízení (stejné druhy jako v bodě b) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhledat v internetovém dodavatelském katalogu určený spotřební materiál, vybavení a zařízení (stejné druhy jako v bodě b) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příjem a kompletace podkladů pro tvorbu plánu materiálně-technického zabezpečení provozoven

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit podklady pro tvorbu ročního plánu nákupu spotřebního materiálu, zařízení a vybavení od plánovacího oddělení firmy Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit podklady pro tvorbu ročního plánu nákupu spotřebního materiálu, zařízení a vybavení od provozního oddělení firmy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit návrh plánu materiálně-technického zásobování a jeho členění na spotřební materiál, vybavení a zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v katalogu a bonusovém programu dodavatelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v tištěném katalogu vybraného dodavatele na určený spotřební materiál, zařízení nebo vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat informace o vlastnostech a složení určeného spotřebního materiálu, zařízení a vybavení v předloženém "Rodném listu výrobku" Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít informace o množstevních slevách a bonusech u určeného dodavatele Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace s oddělením marketingu, merchandisingu, provozním a plánovacím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat podklady od oddělení marketingu, na jejichž základě proběhnou nákupy spotřebního materiálu, zařízení a vybavení Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat podklady od oddělení merchandisingu, na jejichž základě budou probíhat vizualizace provozoven Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat podklady od provozního oddělení, na jejichž základě budou zajištěny časové obměny zařízení a vybavení a spotřeba materiálu Písemné a ústní ověření
d Popsat podklad z plánovacího a finančního oddělení, na jehož základě se budou financovat nákupy zařízení, vybavení a spotřebního materiálu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Komunikace s dodavateli a reklamační řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat druhy komunikace s dodavateli Písemné a ústní ověření
b Popsat způsob projednávání a uzavírání smluv s dodavateli Ústní ověření
c Vysvětlit způsob kontroly dodržování smluvních podmínek při dodávce a postup při jejich nedodržení Písemné a ústní ověření
d Popsat a předvést postup při vyřizování nekvalitní dodávky s dodavatelem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování informací o vlastnostech a způsobu používání spotřebního materiálu, zařízení a vybavení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit základní identifikační údaje určeného spotřebního materiálu pro prodejny, včetně jeho technické specifikace Písemné a ústní ověření
b Popsat a předvést značení vybraného spotřebního materiálu určeného pro použití v prodejnách podle vyhlášky č. 38/2001 Sb., v platném znění, a pomocí piktogramů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vlastnosti vybraného spotřebního materiálu z pohledu HACCP a BOZP a PO Písemné a ústní ověření
d Popsat a vysvětlit základní identifikační údaje vybraného zařízení nebo vybavení prodejen, včetně jeho technické specifikace Písemné a ústní ověření
e Popsat a předvést značení vybraného zařízení nebo vybavení prodejen určeného pro použití v prodejnách podle vyhlášky č. 38/2001 Sb., v platném znění, včetně energetických a bezpečnostních tabulek - štítků Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat vlastnosti vybraného zařízení nebo vybavení prodejen z pohledu HACCP a BOZP a PO Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování a vedení skladové evidence

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit objednávku na určený druh spotřebního materiálu, zařízení a vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
b Přijmout dodací list, zlikvidovat fakturu a zajistit její proplacení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaevidovat objednávku a vyhodnotit ji s došlou fakturou Praktické předvedení a ústní ověření
d Zaevidovat určené zařízení nebo vybavení prodejny do účetní evidence při jeho vyskladnění ze skladu materiálně technického zabezpečení na prodejnu Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsob archivace dokladů a vysvětlit na základě kterých předpisů se archivace provádí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v příslušné oborové legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zdroje pro vyhledání potřebných ČSN (Českých norem jakosti, požárních a elektro) (písemné, elektronické, aj.) Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat ČSN (České státní normy) umožňující provoz elektrických, plynových a mechanických zařízení na prodejnách Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat ČSN (České státní normy) umožňující montáž a používání zařízení a vybavení na provozovnách Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat druhy a četnost revizí zařízení a vybavení provozoven Písemné a ústní ověření
e Vyjmenovat kontrolní orgány kontrolující vybavení a zařízení provozoven Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Kritéria je nutno ověřovat v reálném provozu nebo ve cvičných prostorách pod dohledem autorizované osoby.

Při samotné zkoušce se autorizovaná osoba zaměří na teoretické i praktické činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici. Veškeré uvedené úkoly a činnosti budou probíhat na pracovišti, které bude mít dostačující zázemí a prostory k vykonání zkoušky, včetně technického vybavení, které je uvedeno v další části tohoto dokumentu (viz nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky).

Při ověřování znalostí, kde je stanoven způsob ověření písemně, zpracuje uchazeč tyto odpovědi písemnou formou a odpoví na všechny písemné otázky v časovém limitu, který je uveden části "Doba pro vykonání zkoušky" .

Při ověřování znalostí formou ústního ověření zkoušející očekává od uchazeče samostatné odpovědi na všechny otázky s minimálními doplňujícími dotazy. Časový limit pro zkoušejícího i uchazeče je uveden v části "Doba pro vykonání zkoušky".

Při praktickém předvedení uchazeč předvede použití výpočetní techniky a práci s tiskopisy, katalogy a normami.

Součástí hodnocení znalostí je znalost spotřebního materiálu používaného při provozu prodejen, znalost norem pro používání vybavení prodejen, zejména regálovou nosnost, a zařízení prodejen z pohledu energetické náročnosti a potřeby revizí.

Součástí hodnocení je i schopnost uchazeče zpracovat plány, dlouhodové výhledy a schopnost inovace, včetně spolupráce s ostatními odděleními firmy.

U všech kriterií, kde je uvedeno "písemné a ústní ověření" si uchazeč v rámci zkoušky připraví písemně podklady k úkolům, vztahujícím se k těmto kritériím, a ty využije při ústní zkoušce.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zeměřeném na obchod a služby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti obchodního provozu, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti obchodu a služeb.
  2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti obchodu a služeb a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti obchodního provozu, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti obchodu a služeb.
  3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na obchod a služby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti obchodního provozu, nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti obchodu a služeb.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště bylo uspořádáno a vybaveno tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí na pracovišti.

 

Materiálně-technické vybavení musí být minimálně v tomto rozsahu:

- místnost s výpočetní technikou s připojením na internet, tiskárnou a spotřebním materiálem, psací potřeby

- výpočetní technika vybavená objednávkovým a skladovým software

- elektronické, internetové a tištěné dodavatelské katalogy spotřebního materiálu, obchodního zařízení a vybavení

- prostory pro písemnou přípravu

- podkladové materiály o spotřebě spotřebního materiálu za jeden rok z plánovacího a provozního oddělení

- rodný list pěti výrobků

- energetické a bezpečnostní tabulky a štítky k 10-ti výrobkům

- tiskopisy - objednávka, dodací list, faktura, reklamační list

- 10 druhů spotřebního materiálu po jednom kusu

- 10 druhů zařízení a vybavení prodejen po jednom kusu

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

 

Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 120 minut.

Doba trvání ústní části zkoušky jednoho uchazeče je až 240 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Jednota, s. d. UO - Polák František

Škola hotelnictví - Vomáčka Ludvík

Automotive Lighting - Krpálek Vladimír

Kaufland v. o. s. - Hromádková Tereza