Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve zdrojích alternativní energie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat využití energie slunečního záření Ústní ověření
b Charakterizovat využití energie větru Ústní ověření
c Charakterizovat využití energie vody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základní terminologii bateriových článků pro skladování energie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat pojem energetická hustota Písemné ověření
b Charakterizovat pojem počet cyklů Písemné ověření
c Charakterizovat pojem nominální kapacita Písemné ověření
d Charakterizovat pojem hloubka vybití Písemné ověření
e Charakterizovat pojem článek baterie Písemné ověření
f Charakterizovat pojem stav nabití Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v druzích baterií pro skladování energie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat olověné baterie Písemné ověření
b Charakterizovat NiCd baterie Písemné ověření
c Charakterizovat NaS baterie Písemné ověření
d Charakterizovat NaNiCl baterie Písemné ověření
e Charakterizovat lithium baterie Písemné ověření
f Charakterizovat NI-MH baterie Písemné ověření
g Charakterizovat metal air baterie Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní orientace ve složení bateriového úložiště energie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat funkci střídačů Písemné ověření
b Charakterizovat způsob zapojení baterií úložiště Písemné ověření
c Charakterizovat funkci nabíjení baterií úložiště Písemné ověření
d Charakterizovat funkci vybíjení baterií úložiště Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v komunikaci mezi uložišti energie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní typy komunikačních rozhraní Písemné ověření
b Charakterizovat základní typy komunikačních protokolů Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba a kontrola řídící sítě a provádění servisních činností skladování energie pomocí bateriových článků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat vizuálně prvky řídící sítě z hlediska volby správného zdroje energie dle aktuálního zatížení sítě Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat vizuálně prvky řídící sítě z hlediska volby správného zdroje energie dle aktuálního omezení sítě Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat vizuálně prvky řídící sítě z hlediska volby správného zdroje energie dle dostupnosti energie z obnovitelného zdroje Praktické předvedení a ústní ověření
d Specifikovat poskytovanou technickou podporu a servis pro rozvodné závody provozující distribuční sítě Ústní ověření
e Specifikovat poskytovanou technickou podporu a servis pro průmyslové a velké komerční zákazníky Ústní ověření
f Provést údržbu řídicí sítě dle předpisu (manuálu) výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést předepsané úkony servisní činnosti úložiště dle předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení předepsané dokumentace skladování energie pomocí bateriových článků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést záznam do provozní dokumentace o provedené kontrole Praktické předvedení
b Zaznamenat změnu technického stavu do provozní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením.

Absolvování zkoušky je omezeno těmito onemocněními: kožní prekancerozy, závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy, poruchy vidění, závrať jakékoliv etiologie, duševní poruchy, poruchy chování.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice - záchvatovité a kolapsové stavy.

 

Činnost obsluhy se sestává z:

-monitorování a úprav nastavení řídících prvků sítě na základě aktuálního zatížení sítě, omezení sítě a dostupnosti energie z obnovitelných zdrojů,

-technické podpory a servisu pro rozvodné závody provozující distribuční sítě a pro průmyslové a velké komerční zákazníky,

-údržby řídící sítě a provádění servisní činnosti úložiště dle předpisu

 

Uchazeč musí splňovat kvalifikaci vyhlášky 50/1978 Sb., §6, v platném znění.

 

Zkouška musí probíhat na úložišti pro výkony do 100 kW.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Pražská energetika, a. s.

Skupina ČEZ