Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik motocyklů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami motocyklů (zvedací zařízení, ruční, pneumatické, hydraulické a elektrické nářadí) Ústní ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách motocyklů Ústní ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace pracovních prostředků, pomůcek, provozních kapalin a částí motocyklů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy motocyklů v elektronické nebo tištěné podobě, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílů nebo celků určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému technické dokumentace poslední platnou verzi pro zadanou oblast a typ motocyklu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření základních elektrotechnických a elektronických součástí motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky, měřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivé druhy základních elektrických a elektronických obvodů Ústní ověření
c Číst elektrická schémata motocyklů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci a principu činnosti hnacích agregátů motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v jednotlivých druzích a principech činnosti zážehových motorů používaných u motocyklů Ústní ověření
b Popsat konstrukci a jednotlivé části zážehových motorů používaných u motocyklů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v konstrukci a principu činnosti spojek a převodů motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v druzích a konstrukci primárních převodů motocyklů Ústní ověření
b Popsat konstrukci a princip činnosti jednotlivých druhů motocyklových spojek včetně jejich ovládání Ústní ověření
c Orientovat se v typech, principech činnosti a konstrukci převodovek motocyklů včetně řadicích mechanismů Ústní ověření
d Orientovat se v druzích, konstrukci a principech činnosti sekundárních převodů motocyklů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, údržba a oprava hnacího agregátu motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu těsnosti spalovacího prostoru kompresiometrem Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést nastavení ventilového rozvodu včetně seřízení vůle ventilů (rozvod D-OHC se zdvihátky) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu pevných částí motoru podle servisní dokumentace výrobce (změření rozhodujících hodnot) Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu pohyblivých částí motoru podle servisní dokumentace výrobce (změření rozhodujících hodnot) Praktické předvedení a ústní ověření
e Přiřadit kluzná ložiska k čepům klikové hřídele Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést opravu motoru formou výměny rozvodového mechanismu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a údržba primárních převodů a spojek motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu jednotlivých typů primárních převodů Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést demontáž, kontrolu a montáž vícelamelové mokré spojky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu a výměnu kapaliny hydraulického ovládání spojky Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést seřízení vůle ovládání spojky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola převodovek a řadicích mechanismů motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu jednotlivých částí převodovky Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést montáž a demontáž hřídelí převodovky včetně ozubených kol Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu řadicího mechanismu a jeho funkčnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, údržba a seřízení sekundárních převodů motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu, údržbu a seřízení sekundárního převodu řetězem Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu a seřízení sekundárního převodu řemenem Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu sekundárního převodu kloubovou hřídelí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-motocyklu#zdravotni-zpusobilost).

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „A“.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

- dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

- nakládání s nebezpečnými odpady

- kvalitu odvedené práce

- pochopení a dodržování technologických postupů podle dokumentace výrobce vozidla

- plnění časových norem oprav podle dokumentace výrobce vozidla

 

Specifikace podmínek ověřování některých kompetencí:

Kontrola, údržba a oprava hnacího agregátu motocyklů

a) měření minimálně dvouválcového motoru

b) motor umístěn ve stojanu - připraví AOs

c) až e) motor demontován z motocyklu a rozložen - připraví AOs

Kontrola a údržba primárních převodů a spojek motocyklů

a) až d) úkony jsou prováděny přímo na motocyklu

Kontrola převodovek a řadicích mechanismů motocyklů

a) až c) převodovka demontována z motocyklu- připraví AOs

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

ISŠa Brno

AČR, 2W sport klub Brno

Miroslav Rolinger /f. o./