Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik motocyklů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami motocyklů (zvedací zařízení, ruční, pneumatické, hydraulické a elektrické nářadí) Ústní ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách motocyklů Ústní ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace pracovních prostředků, pomůcek, provozních kapalin a částí motocyklů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy motocyklů v elektronické nebo tištěné podobě, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílů nebo celků určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému technické dokumentace poslední platnou verzi pro zadanou oblast a typ motocyklu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření základních elektrotechnických a elektronických součástí motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky, měřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivé druhy základních elektrických a elektronických obvodů Ústní ověření
c Číst elektrická schémata motocyklů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci a značení ráfků a pneumatik motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v druzích, konstrukci a značení ráfků včetně jejich předepsané kontroly Ústní ověření
b Popsat konstrukci a značení pneumatik včetně jejich předepsané kontroly Ústní ověření
c Orientovat se v konstrukci a kontrole náboje kola Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci rámů, jejich částí, řízení a geometrii motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy a konstrukci rámů a rámových částí motocyklů Ústní ověření
b Orientovat se v typech řízení, jejich konstrukci, předepsané kontrole a údržbě Ústní ověření
c Orientovat se ve funkci a nastavení geometrie motocyklů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci a principu činnosti odpružení a tlumení motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v jednotlivých druzích předních tlumičů a jejich konstrukci Ústní ověření
b Popsat princip činnosti jednotlivých druhů předních tlumičů Ústní ověření
c Orientovat se v jednotlivých druzích zadních tlumičů a jejich konstrukci Ústní ověření
d Popsat princip činnosti jednotlivých druhů zadních tlumičů Ústní ověření
e Orientovat se v principu činnosti přepákování kyvné vidlice Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v brzdových systémech motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v konstrukci a principu činnosti mechanických brzdových systémů Ústní ověření
b Popsat konstrukci a princip činnosti hydraulických brzdových systémů Ústní ověření
c Orientovat se v brzdových systémech s ABS a systémech s rozdělením brzdného účinku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní nastavení podvozků motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v možnostech nastavení podvozků Ústní ověření
b Provést základní nastavení předních tlumičů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést základní nastavení zadního tlumiče nebo zadních tlumičů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola kol motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu ráfku kola Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést komplexní kontrolu pneumatiky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu náboje kola Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu a vycentrování kola s výpletem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika rámů a řízení, oprava a seřízení řízení motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku geometrie rámu a souososti kol motocyklu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu stavu a seřízení ložiska řízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést výměnu ložiska řízení a jeho seřízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a oprava odpružení a tlumení motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést demontáž a montáž předního tlumiče Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat jednotlivé části předního tlumiče a navrhnout výměnu poškozených částí Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést demontáž a montáž zadního tlumiče Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu jednotlivých částí zadního tlumiče a navrhnout výměnu poškozených částí Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést demontáž a montáž přepákování zadní kyvné vidlice Praktické předvedení a ústní ověření
f Zkontrolovat jednotlivé části přepákování a zadní kyvné vidlice, navrhnout výměnu poškozených částí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava brzdových systémů motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kompletní kontrolu mechanicky ovládané bubnové brzdy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu všech částí systému hydraulicky ovládané kotoučové brzdy včetně výměny brzdové kapaliny Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku brzdového systému s ABS Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-motocyklu#zdravotni-zpusobilost).

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „A“.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

- dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

- nakládání s nebezpečnými odpady

- kvalitu odvedené práce

- pochopení a dodržování technologických postupů podle dokumentace výrobce vozidla

- plnění časových norem oprav podle dokumentace výrobce vozidla

 

Specifikace podmínek ověřování některých kompetencí:

 

Pod pojmem přední nebo zadní tlumič se rozumí komponent obsahující prvky tlumení i pružení.

Základní nastavení podvozků motocyklů

b) až c) úkony jsou prováděny přímo na motocyklu

Kontrola kol motocyklů

d) kontrola a vycentrování kola je prováděno na povoleném výpletu kola

Diagnostika rámů a řízení, oprava a seřízení řízení motocyklů

a) diagnostika rámů se provádí pomocí specializovaného diagnostického přístroje

Kontrola a oprava odpružení a tlumení motocyklů

a) až f) úkony se provádí demontáží a montáží z motocyklu

c) úkonem se rozumí kompletní demontáž a montáž všech součástí zadního tlumiče, včetně jeho plnohodnotného zprovoznění včetně naplnění oleje a plynu

Diagnostika a oprava brzdových systémů motocyklů

b) úkonem se rozumí demontáž a montáž všech částí a součástí brzdového systému

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

ISŠa Brno

AČR, 2W sport klub Brno

Miroslav Rolinger /f. o./