Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci, technických normách a právních předpisech, definujících posuzovaný výrobek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést relevantní právní předpisy k určené výrobkové komoditě Ústní ověření
b Popsat obecně účel norem Ústní ověření
c Vyjmenovat jednotlivé druhy norem v předmětné výrobkové komoditě Ústní ověření
d Vyhledat příslušné normy pro konkrétní výrobek odpovídající určené výrobkové komoditě Praktické předvedení
e Pracovat s elektronickým systémem distribuce norem (přihlášení do systému, vyhledávání příslušných norem podle zadaných kritérií, určení typu takto vyhledaných norem a jejich platnosti) Praktické předvedení
f Číst v předložené technické dokumentaci vztahující se k určené výrobkové komoditě (výkresová i textová část) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba analýzy rizik výrobku s cílem určení požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní části dokumentu „analýza rizik“ Ústní ověření
b Vypracovat koncept „analýzy rizik“ k zadanému typu výrobku Praktické předvedení
c Vysvětlit pojem „zbytková rizika“ a uvést způsoby jejich vhodné prezentace Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Tvorba Prohlášení o shodě/vlastnostech odpovídající platnému právnímu předpisu dle příslušné výrobkové komodity

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat právně určené části „prohlášení o shodě / stálosti vlastností"
pro zadaný typ výrobku
Ústní ověření
b Vytvořit návrh „prohlášení o shodě / stálosti vlastností" pro určený typ výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Ověření správnosti a úplnosti obsahu návodu k používání, případně alternativních dokumentů, vymezených platným právním předpisem podle příslušné výrobkové komodity

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit správnost a kompletnost předloženého „návodu k používání“ a jeho případné uvedení do souladu s platným právním předpisem podle příslušné výrobkové komodity Praktické předvedení včetně ústní obhajoby
Je třeba splnit toto kritérium.
6

Umístění označení CE na stanovené výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v právních předpisech upravujících označení CE (uvést relevantní právní předpisy, shrnout stěžejní části právních předpisů potřebných pro správné umístění označení CE na stanovených výrobcích) Ústní ověření
b Popsat grafickou podobu označení CE Ústní ověření
c Určit vhodné umístění označení CE dle zadaného typu stanoveného výrobku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zkontrolovat správnosti a úplnosti údajů na předloženém štítku CE Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Použití dostupných metod v procesech ověřování a posuzování shody/ stálosti vlastností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé metody používané v procesech posuzování a prohlašování shody / stálosti vlastností Ústní ověření
b Ověřit shodu vybrané části procesu posuzování a prohlašování shody / stálosti vlastností zadaného typu stanoveného výrobku Praktické předvedení
c Popsat používané postupy posuzování shody (moduly) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v ustanoveních právních předpisů upravujících uchovávání technických dokumentů pro oblast posuzování a prohlašování shody v platném znění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a popsat příslušná ustanovení právních předpisů upravujících povinnosti výrobců pro řádné uchování technických dokumentů
ke stanoveným výrobkům (určit relevantní právní předpisy a shrnout stěžejní části předpisů)
Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba s vyhlášením zkoušky určí výrobkovou komoditu, na kterou bude zkouška zaměřena, na základě čehož dojde ke konkretizaci jednotlivých kompetencí, včetně kritérií hodnocení.

Na základě určení výrobkové komodity autorizovanou osobou je uchazeč zkoušky schopen vymezit právní předpisy vztahujících se k posuzování

a prohlašování shody dané výrobkové komodity a tím pak určit konkrétní dokumenty jednotlivých kritérií hodnocení.

 

Týká se kompetencí: 1) Orientace v právních předpisech, normách a technické dokumentaci, 2) Tvorba „analýzy rizik“, 3) Tvorba „prohlášení o shodě / vlastnostech“ odpovídající platnému právnímu předpisu podle příslušné výrobkové komodity, 4) Ověření správnosti a úplnosti obsahu „návodu k používání“ případně alternativních dokumentů vymezených platným právním předpisem, podle příslušné výrobkové komodity, 5) Umístění označení CE na stanovené výrobky, 6) Použití dostupných metod ověřování shody v procesech posuzování shody.

 

Termíny uvedené v kritériích hodnocení v uvozovkách („“) jsou popisné a jejich konkrétní (legislativně určený) název vyplývá z legislativních předpisů podle příslušné výrobkové komodity.

 

Poznámka k textu kritérií – Termíny „posuzování“ a/nebo „prohlašování shody“ se zároveň rozumí i „posuzování“ a/nebo „prohlašování stálosti vlastností výrobků“, pokud příslušný právní předpis, vztahující se ke konkrétní výrobkové komoditě, vyžaduje tyto typy posuzování a/nebo prohlašování.

 

Pro splnění kritérií hodnocení, která jsou složena z několika požadavků, je zapotřebí, aby uchazeč splnil veškeré požadavky tohoto kritéria.

 

Autorizovaná osoba během zkoušky předloží uchazeči obrázek stanoveného výrobku minimálně ve formátu A3, na jehož základě bude uchazeč schopen splnit kritérium hodnocení „Určení vhodného umístění označení CE podle typu stanoveného výrobku“ vztahující se ke kompetenci „Umístění označení CE na stanovené výrobky“.

 

Poznámka ke kritériu hodnocení „Práce s elektronickým systémem distribuce norem (přihlášení do systému, vyhledávání příslušných norem podle zadaných kritérií, určení typu takto vyhledaných norem a jejich platnosti“ vztahující se ke kompetenci „Orientace v právních předpisech, normách

a technické dokumentaci “: „typem“ normy se rozumí norma harmonizovaná, určená nebo národní.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 

Vysokoškolské vzdělání a 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti hodnocení výrobků.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování
  • a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces, včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • PC s připojením k internetu
  • Legislativní a normativní předpisy v aktuálním znění vztahující se k oblastem posuzování a prohlašování shody/ stálosti vlastností v elektronické podobě
  • Přístup k systému databáze norem ÚNMZ
  • Technická dokumentace vztahující se k výrobkové komoditě, která je předmětem zkoušky
  • Alternativní provedení „štítků CE“
  • 8 alternativních „návodů k používání" vztahujících se k určené výrobkové komoditě (za „návod...“ je považován jakýkoliv legislativně určený dokument splňující podmínky příslušné Směrnice Evropského parlamentu a Rady, resp. nařízení vlády ČR)
  • 8 alternativních obrázků stanovených výrobků určené výrobkové komodity

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

 

 

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Technický a zkušební ústav stavební, Praha - TZÚS Praha, s. p.

Český institut pro akreditaci

SELEX PROmotion GROUP, a. s.

Okresní hopodářská komora Most

KOMORA s. r. o.