Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Obsluha strojů a zařízení při povrchové a hlubinné těžbě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Ošetřování a údržba strojů a zařízení v dole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii důlní degazace Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat strojní zařízení k vyvolání podtlaku potřebného k degazaci plynové směsi (vývěvy, kompresory, dmychadla) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat přístroje zajišťující kontrolu provozu důlní degazace (měřicí, registrační přístroje, bezpečnostní uzávěry) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat proces úpravy degazovaného plynu (sušení, filtrace, ředění) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Proměřování veličin degazace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat náplň práce (úkony) obsluhy degazační stanice Ústní ověření
b Provést odběr vzorku odsávané plynové směsi v degazační stanici na metan, oxid uhličitý, kyslík a oxid uhelnatý Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést měření objemového průtoku a tlaku plynové směsi Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit, jaké údaje jsou sledovány v „Provozní knize degazace“ (čas, objemový průtok, tlak (sání, výtlak), koncentrace, teplota plynu) Ústní ověření
e Popsat složení ovzduší v dole, včetně maximálně povolených koncentrací plynů v dole (báňský předpis) a vysvětlení nebezpečných vlastnosti těchto plynů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Informování o závadách a nebezpečných situacích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup hlášení při závadách v degazační stanici Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit postup při přerušení procesu degazace plynové směsi Ústní ověření
c Popsat postup řešení situace v případě naměření vyšších koncentrací měřených veličin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozních záznamů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat do „Provozní knihy degazace“ předepsaným způsobem údaje o průtoku, tlaku, koncentraci, teploty plynové směsi Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Dodržování bezpečnosti práce a provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních ustanovení právních a interních předpisů přímo souvisejících s vykonávanou činností Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek potřebných při vykonávané činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-stroju-a-zarizeni#zdravotni-zpusobilost).

Další podmínky stanoví vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, a odborná způsobilost podle vyhlášky č. 72/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČBÚ

OKD, a. s.

OBÚ Kladno

TU Brno