Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Brašnář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry, provést základní seřízení a kontrolu funkčnosti stroje Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání vybraného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Kontrola kvality materiálů používaných v sedlářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, podšívkových materiálů, základních a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro sedlářskou výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu konkrétních dílců Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit z předložených materiálů odpovídající druh usně a vhodný podšívkový materiál pro zhotovení stanoveného typu sedlářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat kvalitu a přednosti třísločiněných usní pro sedlářskou výrobu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění jednoduchých pracovních operací při výrobě sedlářských dílců a součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady pro provedení lepeného spoje a provést lepený spoj na předloženém vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vhodně umístit šablonu na materiál, provést přesné obkreslení šablony včetně pomocných značek na materiál Praktické předvedení
c Vykrojit dílce podle krájecí šablony či podle zakreslení u konkrétního sedlářského výrobku s použitím výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Uvést zásady zapravení řezu okraje usně a provést tuto operaci na předloženém vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Spojování dílců a součástí ručním a strojním šitím v sedlářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu předložených vzorků ke strojovému šití, zdůvodnit vlastnosti a výhody strojně šitého spoje, předvést správné navlečení jehly na zvoleném šicím stroji Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat a předvést práci ručního šití, předvést minimálně čtyři různé ruční stehy a popsat jejich přednosti a možnosti využití Praktické předvedení a ústní ověření
c Prošít, sešít, našít a lemovat díly na šicích strojích u předložených vzorků různými technikami podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění jednoduchých úprav součástí a hotových výrobků v sedlářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat možnosti tvarování a popsat přípravu součástí a dílců před tvarováním, provést ukázku jednoduchého tvarování na vzorku předložené usně Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a zdůvodnit úpravy součástí a dílců před vlastním spojováním Ústní ověření
c Připevnit funkční i ozdobné kování podle výrobní dokumentace u konkrétního výrobku tak, aby byly splněny požadavky estetiky i pevnost provedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Konečná úprava vzhledu sedlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní operace při dokončování vzhledu sedlářských výrobků Ústní ověření
b Provést konečnou úpravu vzhledu vnější části hotového sedlářského výrobku s přihlédnutím k upravovanému materiálu a dané provedení zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu konečného vzhledu zadaného sedlářského výrobku a uvést zásady údržby výrobku s ohledem na použitý hlavní vrchový materiál Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/brasnar#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby.

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném procesu kožedělné (sedlářské) výroby.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení výrobklu, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií hodnocení.

 

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na sedlářskopu výrobu nebo výrobu kožedělného zboží a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zpracování usní, plastů a pryže a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.

 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.

 4. Profesní kvalifikace 32-002-H Sedlář/sedlářka + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v kožedělné výrobě nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Provozní dílna odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům s přísunem potřebné energie, vybavená šicími a tvarovacími stroji, zařízením pro zhotovení sedlářských / kožedělných výrobků
 • Ochranné pracovní pomůcky
 • Usňové materiály pro sedlářskou výrobu (v minimálním počtu 3-5 kusů)
 • Kování a ozdoby (v minimálním počtu 3-10 kusů) a další komponenty potřebné k sedlářské výrobě (v minimálním počtu 3-5 kusů)
 • Vzorky hotových sedlářských výrobků (v minimálním počtu 3-5 kusů)
 • Výkresová dokumentace a šablony pro sedlářskou výrobu (v minimálním počtu 2-4 kusy)
 • Výrobní dokumentace (technologická a technická dokumentace) pro sedlářskou výrobu
 • Ruční nářadí pro sedlářskou výrobu

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu připravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Střední škola obchodně technická, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Columna, s. r. o., Brno