Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Šička kožešinových a usňových výrobků
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových a usňových výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a vyjmenovat základní materiály používané pro výrobu kožešinových a usňových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a popsat vhodný pracovní postup stanovené pracovní operace při výrobě kožešinových a usňových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a pojmenovat materiál vhodný pro zhotovení určeného kožešinového a usňového výrobku, uvést jeho vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést technologické podmínky pro zadanou pracovní operaci při výrobě kožešinového a usňového výrobku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ztužování kožešinových a usňových polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit účel pracovní operace ztužování, podlepování, nažehlování a fixace kožešinových a usňových polotovarů Ústní ověření
b Vyztužit a podlepit dílce a součásti kožešinového a usňového výrobku podle zadání, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést fixaci kožešinového a usňového polotovaru v místě záložek a švů, provedení zdůvodnit, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Jednoduché spojování součástí strojovým šitím při výrobě kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést spojení podšívkových dílců šitím pro konkrétní kožešinový a usňový výrobek, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést jednoduché spojení dílců kožešinových a usňových výrobků, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat kvalitu vlastního provedení pracovní operace, případné nedostatky vyhodnotit a opravit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční šití kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spojit ručním sešitím dílce kožešinového a usňového výrobku podle zadání, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Ručně přišít ozdobné prvky na kožešinový a usňový výrobek podle zadání, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Zapravit část kožešinového a usňového výrobku ručním došitím dle technologického předpisu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Úpravy hotových kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednoduché pracovní operace používané při konečné úpravě a ošetřování kožešinových a usňových výrobků Ústní ověření
b Provést konečnou úpravu vzhledu vnější části kožešinového a usňového výrobku dle technologického předpisu, provedení zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést celkové ošetření hotového kožešinového a usňového výrobku s přihlédnutím k použitému materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění dokončovacích prací při výrobě kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Začistit šité spoje kožešinového a usňového výrobku Praktické předvedení
b Opatřit kožešinový a usňový výrobek visačkou dle technického popisu Praktické předvedení
c Zabalit hotový kožešinový a usňový výrobek a připravit jej pro expedici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat funkčnost stroje a nářadí, uvést, zda odpovídají předpisům BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit stroj pro vykonání určené pracovní operace, nastavit potřebné parametry Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést čištění, mazání a základní údržbu určeného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-kozesinovych-a-usno#zdravotni-zpusobilost).

Pracovní oděv si zajistí uchazeč sám.

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby.

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí při šití kožešinových a usňových výrobků. Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předevedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k samostatnosti. Dále se sleduje dodržování pracovních postupů, správná volba technologie, kvalita provedení, správná obsluha strojů, nářadí a zařízení. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie, jednoznačnost formulací a využívání teoretických znalostí pro řešení úkolů.

 

Autorizovaná osoba určí před zkouškou u odborných kompetencí Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových a usňových výrobků v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení b), c), d); Ztužování kožešinových a usňových polotovarů pro kritéria hodnocení b), c); Jednoduché spojování součástí strojovým šitím při výrobě kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení a), b); Ruční šití kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení a), b), c; Úpravy hotových kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení a), b), c); Provádění dokončovacích prací při výrobě kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení a), b), c), zda budou kompetence zaměřeny na zhotovení kožešinových nebo usňových výrobků, a to podle konkrétní kožedělné výroby (výroba kožešinových výrobků, výroba usňových výrobků) a místa konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových a usňových výrobků v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), c) počet vzorků (v minimálním počtu 7 - maximálně 10 vzorků), a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (výroba kožešinových výrobků, výroba usňových výrobků) a místa konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c) typ stroje, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (výroba kožešinových výrobků, výroba usňových výrobků) a místa konání zkoušky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na kožešnickou nebo oděvní výrobu a střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru a alespoň 5 let praxe v oblasti kožešnické nebo oděvní výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučováni v oblasti kožešnické nebo oděvní výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na kožešnickou nebo oděvním výrobu a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožešnické nebo oděvní výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožešnické nebo oděvní výroby.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou nebo oděvní technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožešnické nebo oděvní výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožešnické nebo oděvní výroby.
 4. Profesní kvalifikace 32-040-E Dělník při šití kožešinových a usňových výrobků nebo 32-033-H Šička kožešinových a usňových výrobků a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe v oblasti kožešnické nebo oděvní výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožešnické nebo oděvní výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Kožešnická a kožedělná dílna umožňující ověření všech kompetencí (žadatel o autorizaci upřesní podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky typ dílny a její vybavení), vybavená základním výrobním zařízením a nářadím pro zhotovení kožešinových a usňových výrobků s přísunem potřebné energie, odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům
 • Základní výrobní stroje a vybavení: plochý jednojehlový šicí stroj se stehem vázaným, pracovní stůl
 • Zařízení a nářadí: žehlící jednotka, ruční jehly, nůžky, česací kartáč a hřeben, kartáč na nanášení úpravářských prostředků a leštění
 • Výrobní dokumentace (technologická a technická dokumenatce) pro zhotovení kožešinových a usňových výrobků
 • Střihy, šablony pro zhotovení kožešinových a usňových výrobků
 • Materiály a polotovary potřebné ke zhotovení kožešinových a usňových výrobků (kožešiny, usně, podšívkový a ztužovací materiál, nitě, ozdoby, uzavírací prostředky v množství dle potřeb dané technologie)
 • Obalový materiál, visačky
 • Ukázky kožešinových, usňových a pomocných materiálů (v minimálním počtu 7 - maximálně 10 vzorků)
 • Referenční vzorek
 • Vzorky hotových kožešinových a usňových výrobků (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 vzorků)

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie Trnava