Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Šička kožešinových a usňových výrobků
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových a usňových výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a vyjmenovat základní materiály používané pro výrobu kožešinových a usňových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a popsat vhodný pracovní postup stanovené pracovní operace při výrobě kožešinových a usňových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a pojmenovat materiál vhodný pro zhotovení určeného kožešinového a usňového výrobku, uvést jeho vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést technologické podmínky pro zadanou pracovní operaci při výrobě kožešinového a usňového výrobku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ztužování kožešinových a usňových polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit účel pracovní operace ztužování, podlepování, nažehlování a fixace kožešinových a usňových polotovarů Ústní ověření
b Vyztužit a podlepit dílce a součásti kožešinového a usňového výrobku podle zadání, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést fixaci kožešinového a usňového polotovaru v místě záložek a švů, provedení zdůvodnit, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Jednoduché spojování součástí strojovým šitím při výrobě kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést spojení podšívkových dílců šitím pro konkrétní kožešinový a usňový výrobek, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést jednoduché spojení dílců kožešinových a usňových výrobků, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat kvalitu vlastního provedení pracovní operace, případné nedostatky vyhodnotit a opravit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční šití kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spojit ručním sešitím dílce kožešinového a usňového výrobku podle zadání, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Ručně přišít ozdobné prvky na kožešinový a usňový výrobek podle zadání, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Zapravit část kožešinového a usňového výrobku ručním došitím dle technologického předpisu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Úpravy hotových kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednoduché pracovní operace používané při konečné úpravě a ošetřování kožešinových a usňových výrobků Ústní ověření
b Provést konečnou úpravu vzhledu vnější části kožešinového a usňového výrobku dle technologického předpisu, provedení zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést celkové ošetření hotového kožešinového a usňového výrobku s přihlédnutím k použitému materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění dokončovacích prací při výrobě kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Začistit šité spoje kožešinového a usňového výrobku Praktické předvedení
b Opatřit kožešinový a usňový výrobek visačkou dle technického popisu Praktické předvedení
c Zabalit hotový kožešinový a usňový výrobek a připravit jej pro expedici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat funkčnost stroje a nářadí, uvést, zda odpovídají předpisům BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit stroj pro vykonání určené pracovní operace, nastavit potřebné parametry Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést čištění, mazání a základní údržbu určeného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-kozesinovych-a-usno#zdravotni-zpusobilost).

Pracovní oděv si zajistí uchazeč sám.

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby.

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí při šití kožešinových a usňových výrobků. Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předevedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k samostatnosti. Dále se sleduje dodržování pracovních postupů, správná volba technologie, kvalita provedení, správná obsluha strojů, nářadí a zařízení. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie, jednoznačnost formulací a využívání teoretických znalostí pro řešení úkolů.

 

Autorizovaná osoba určí před zkouškou u odborných kompetencí Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových a usňových výrobků v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení b), c), d); Ztužování kožešinových a usňových polotovarů pro kritéria hodnocení b), c); Jednoduché spojování součástí strojovým šitím při výrobě kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení a), b); Ruční šití kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení a), b), c; Úpravy hotových kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení a), b), c); Provádění dokončovacích prací při výrobě kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení a), b), c), zda budou kompetence zaměřeny na zhotovení kožešinových nebo usňových výrobků, a to podle konkrétní kožedělné výroby (výroba kožešinových výrobků, výroba usňových výrobků) a místa konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových a usňových výrobků v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), c) počet vzorků (v minimálním počtu 7 - maximálně 10 vzorků), a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (výroba kožešinových výrobků, výroba usňových výrobků) a místa konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c) typ stroje, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (výroba kožešinových výrobků, výroba usňových výrobků) a místa konání zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie Trnava