Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 5.2.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení ve stavebních výkresech a zpracování dokumentace návrhu stavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést přehled dokumentací staveb, které nejsou vybranou činností ve výstavbě Písemné a ústní ověření
b Číst a orientovat se ve stavebních výkresech a v dokumentaci staveb Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady zobrazování stavebních konstrukcí v dokumentaci staveb Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit obsah a účel technické zprávy Písemné a ústní ověření
e Vypracovat jednoduchý technický popis a příslušné výkresy pro územní souhlas Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení rozsahu a obsahu dokumentace, nevyžadující autorizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozsah a obsah dokumentace pro územní rozhodnutí o ochranném pásmu Písemné a ústní ověření
b Uvést rozsah a obsah dokumentace pro zjednodušené územní řízení o dělení a scelování pozemků Písemné a ústní ověření
c Uvést rozsah a obsah zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce Písemné a ústní ověření
d Uvést rozsah a obsah dodavatelské (realizační) dokumentace stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb Písemné a ústní ověření
e Uvést rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby a jejího zjednodušeného provedení dokumentace jako pasportu stavby Písemné a ústní ověření
f Uvést rozsah a obsah dokumentace změny účelu užívání stavby nebo její části Písemné a ústní ověření
g Uvést rozsah a obsah provozní dokumentace Písemné a ústní ověření
h Uvést náležitost plánu udržovacích prací na jednotlivých částech stavby a na technologickém či jiném zařízení Písemné a ústní ověření
i Posoudit typ předložené dokumentace stavby Praktické předvedení a ústní ověření
j Stanovit rozsah a obsah dokumentace konkrétní stavby na základě zadaného úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování dokumentace pro provádění staveb budov nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zákonná omezení na budovy nevyžadující stavební povolení ani ohlášení Písemné a ústní ověření
b Navrhnout a popsat postup výstavby budov – zděných, železobetonových a dřevěných Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout a popsat postup výstavby budov skeletových – ocelových, železobetonových a dřevěných Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout a popsat postup výstavby budov konstrukčních systémů kombinovaných Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a vysvětlit zajištění prostorové tuhosti konstrukčních systémů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění terénních úprav a navrhování zařízení malého rozsahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení základových půd Písemné a ústní ověření
b Uvést metody zpevňování základových půd a navrhnout postup provádění terénních úprav pro zadaný úkol Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout a popsat postup provádění výkopových prací a pažení Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat požadavky na bezpečnost při provádění zemních prací, provést záznam do knihy úrazů Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést omezující zákonné požadavky na rozsah úprav a zařízení malého rozsahu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění vodorovných nosných konstrukcí a stropů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní požadavky na vodorovné nosné konstrukce Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit zásady návrhu vodorovných nosných konstrukcí Písemné a ústní ověření
c Provést návrh a popsat způsob provedení monolitických a montovaných železobetonových stropních konstrukcí Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést návrh a popsat způsob provedení stropních konstrukcí dřevěných, stropů s ocelovými prvky, stropů vložkových a keramických Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit provedení otvorů a prostupů ve vodorovných nosných konstrukcích Písemné a ústní ověření
f Popsat vady a poruchy vodorovných nosných konstrukcí a stropů budov Písemné a ústní ověření
g Navrhnout a popsat způsob odstranění poruch vodorovných nosných konstrukcí a stropů těchto budov Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění svislých nosných konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést klasické a novodobé materiály pro svislé nosné konstrukce Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit provedení otvorů a prostupů ve svislých nosných konstrukcích Písemné a ústní ověření
c Popsat vady a poruchy svislých nosných konstrukcí Písemné a ústní ověření
d Navrhnout a popsat způsob odstranění poruch svislých nosných konstrukcí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování dokumentace pro provádění podzemních částí budov, které mohou mít podle stavebního zákona jedno podzemní podlaží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit zásady konstrukčního návrhu podzemního podlaží Písemné a ústní ověření
b Uvést druhy budov nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení, které mohou mít jedno podzemní podlaží Písemné a ústní ověření
c Uvést druhy podzemních vod a způsoby ochrany proti podzemní vodě a zemní vlhkosti Písemné a ústní ověření
d Uvést materiály vhodné na ochranu podzemních částí budov Písemné a ústní ověření
e Navrhnout řešení podzemního podlaží zadané budovy, včetně ochrany proti podzemní vodě a zemní vlhkosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění zastřešení budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy střešních konstrukcí Písemné a ústní ověření
b Navrhnout skladbu šikmých střech, plochých střech jednoplášťových, dvouplášťových a víceplášťových, pochůzných, zelených, s obráceným pořadím vrstev, volbu zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést materiály a navrhnout technologický postup provádění pokrývačských a klempířských prací Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést způsoby odvodnění střechy Písemné a ústní ověření
e Uvést způsoby zastřešení budov s velkým rozpětím Písemné a ústní ověření
f Popsat závady plochých a šikmých střech Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění komínů a ventilačních průduchů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést požadavky na návrh komínů a ventilačních průduchů Písemné a ústní ověření
b Popsat moderní systémy stavby komínů a ventilačních průduchů Písemné a ústní ověření
c Navrhnout řešení průniků komínu horizontálními a střešními konstrukcemi Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést minimální vzdálenosti hořlavých látek od tělesa komínu a od průduchu Písemné a ústní ověření
e Navrhnout montáž prefabrikovaného komínu podle dokumentace výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady montáže výplní otvorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní a specifické požadavky na výplně otvorů – okna, dveře, vrata, poklopy, průvětrníky a mříže Písemné a ústní ověření
b Popsat rozdělení výplní otvorů podle materiálů, funkce, konstrukce a otevírání Písemné a ústní ověření
c Uvést fyzikální vlastnosti výplní otvorů s ohledem na současné požadavky Písemné a ústní ověření
d Vypracovat detaily kotvení a těsnění výplní otvorů podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení podlah a uvést jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
b Popsat druhy nášlapných vrstev Písemné a ústní ověření
c Vypracovat návrh skladby vrstev podlahy podle zadaných požadavků Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit postup prací při provádění plovoucích podlah, uvést zásady provádění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování udržovacích prací, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést podmínky provádění těchto úprav podle stavebního zákona Písemné a ústní ověření
b Posoudit přípustnost zadaných stavebních úprav z hlediska požadavků stavebního zákona Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výběr stavebních materiálů a technologií pro stavbu budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy zdicích prvků Písemné a ústní ověření
b Popsat užívaná pojiva Písemné a ústní ověření
c Uvést složky betonu, možnosti vyztužování betonu, technologii zhotovování a ošetřování betonových konstrukcí Písemné a ústní ověření
d Uvést rozdělení materiálů pro hydroizolace a izolace proti pronikání metanu a radonu Písemné a ústní ověření
e Uvést rozdělení materiálů pro tepelné a protihlukové izolace podle jejich účelu, vlastností a poloze v konstrukci Písemné a ústní ověření
f Navrhnout vhodnou technologii výstavby pro zadanou budovu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění požární ochrany staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dispoziční a konstrukční požadavky na požární bezpečnost staveb Písemné a ústní ověření
b Určit požární riziko a stupeň požární bezpečnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout odstupové vzdálenosti, požární úseky, požární pásy, zásahové plochy a únikové cesty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatnění znalostí stavební fyziky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti tepelné ochrany budov Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalosti ochrany proti hluku Písemné a ústní ověření
c Prokázat znalosti požadavků na vnitřní prostředí budov Písemné a ústní ověření
d Prokázat znalosti z oblasti požadavků na osvětlení Písemné a ústní ověření
e Vypočítat tepelný odpor vícevrstvé konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat nejčastější závady vyplývající ze stavebně fyzikálních vlivů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování dokumentace pro stavby technické infrastruktury, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy staveb, které podle zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení Písemné a ústní ověření
b Uvést zásady navrhování zařízení pro rozvod vody, pro odvádění odpadních a dešťových vod Písemné a ústní ověření
c Vypracovat jednoduchý náčrt rozvodu vody Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést zásady navrhování zařízení pro rozvod tepla a větrání Písemné a ústní ověření
e Uvést zásady navrhování zařízení pro zajištění služeb elektronických komunikací Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování stožárů, antén a jiných zařízení uvedených jmenovitě ve stavebním zákoně, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy zařízení včetně omezujících parametrů podle stavebního zákona Písemné a ústní ověření
b Uvést zásady navrhování konstrukcí chmelnic, vinic a sadů Písemné a ústní ověření
c Navrhnout postup výstavby stožáru včetně jednoduchého náčrtu Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést možnosti omezení doby trvání stavby stavebním úřadem Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování zásobníků, nádrží na vodu a bazénů, nejde-li o vodní díla, opěrných zdí a oplocení, uvedených jmenovitě ve stavebním zákoně, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat ve stavebním zákoně druhy zařízení (včetně omezujících kritérií), která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat jednoduchý náčrt bazénu a vysvětlit zásady návrhu Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady navrhování zásobníků pro zemědělství Písemné a ústní ověření
d Uvést zásady navrhování plotů a oplocení zemědělských a lesních pozemků Písemné a ústní ověření
e Navrhnout vhodné oplocení pro zadaný lesní pozemek, návrh zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti, která nevyžaduje autorizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výkon činností podle stavebního zákona, které nevyžadují autorizaci Písemné a ústní ověření
b Provést záznam do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit požadavky na vedení technické a provozní dokumentace Písemné a ústní ověření
d Uvést zákonné požadavky na uzavírané smlouvy o dílo a vyřizování reklamací Písemné a ústní ověření
e Předvést praktickou komunikaci jednání se zákazníkem při vyřizování reklamace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Vstupní požadavky pro uchazeče:

Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání v příbuzném oboru vzdělání z oblasti stavebnictví.

Profesní kvalifikace Zpracovatel dokumentace staveb nespadající pod vybrané činnosti ve výstavbě (kód: 36-131-M) je vytvořena zejména pro uchazeče z řad absolventů z oblasti stavebnictví (vzdělání ze skupiny oborů 36), kteří si prostřednictvím přezkoušení u autorizované osoby chtějí rozšířit svojí kvalifikaci a věnovat se projektování staveb nespadajících pod vybrané činnosti ve výstavbě.

 

Při ověřování odborných kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování předpisů.

 

Autorizovaná osoba připraví pro provedení zkoušky dokumentaci staveb nevyžadující autorizaci podle stavebního zákona. Na této dokumentaci reálných staveb nebo na modelové situaci budou ověřována kritéria hodnocení „Praktické předvedení a ústní ověření“. Výběr vždy jednoho ze zadání pro ověření příslušné kompetence se provádí losováním

Jedná se o podklady k odborným kompetencím:

 

Čtení ve stavebních výkresech a zpracování dokumentace návrhu stavby, kritérium b, dokumentace různých typů staveb, nevyžadujících autorizaci, minimálně 10 staveb

 

Stanovení rozsahu a obsahu dokumentace nevyžadující autorizaci, kritéria i) a j), minimálně 5 staveb pro každé kritérium

 

Zpracování dokumentace pro provádění staveb budov nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení, kritéria b), c) a d), připravit zadání 5 budov pro každé z kritérií

 

Navrhování a zásady provádění terénních úprav a navrhování zařízení malého rozsahu, kritérium b) a c), připravit 10 zadání

 

Navrhování a zásady provádění vodorovných nosných konstrukcí a stropů budov nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení, kritéria c), d) a g), připravit zadání v počtu minimálně 5 případů pro každé kritérium

 

Navrhování a zásady provádění svislých nosných konstrukcí, kritérium d), připravit 10 zadání

 

Zpracování dokumentace pro provádění podzemních částí budov, které mohou mít podle stavebního zákona jednopodzemní podlaží, kritérium e), připravit 10 zadání

 

Navrhování a zásady provádění zastřešení budov, kritéria b) a c), připravit zadání v počtu minimálně 5 případů pro každé kritérium

 

Navrhování a zásady provádění komínů a ventilačních průduchů, kritérium c), připravit 10 zadání

 

Navrhování a zásady montáže výplní otvorů, kritérium d), připravit 10 zadání

 

Navrhování a zásady provádění podlah, kritérium c) a d), připravit 10 zadání

 

Navrhování udržovacích prací, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, kritérium b), připravit 10 zadání z oblasti udržovacích prací

 

Výběr stavebních materiálů a technologií pro stavbu budov, kritérium f), připravit 10 zadání z oblasti technologie výstavby

 

Navrhování a zásady provádění požární ochrany staveb, kritérium b) a c), připravit 10 zadání z oblasti požární bezpečnosti staveb

 

Uplatnění znalostí stavební fyziky, kritérium e), připravit 10 zadání na výpočet tepelného odporu vícevrstvé stavební konstrukce

 

Zpracování dokumentace pro stavby technické infrastruktury, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, kritérium c), připravit 10 zadání na rozvod vody

 

Navrhování stožárů, antén a jiných zařízení uvedených jmenovitě ve stavebním zákoně, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, kritérium c), připravit 10 zadání na výstavbu stožáru

 

Navrhování zásobníků, nádrží na vodu a bazénů, nejde-li o vodní díla, opěrných zdí a oplocení, uvedených jmenovitě ve stavebním zákoně, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, kritéria a), b) a e), připravit zadání v počtu minimálně 5 případů pro každé kritérium

 

Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti, která nevyžaduje autorizaci, kritérium b), připravit 10 zadání; kritérium e), připravit 5 modelových situací.

 

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné zkoušky může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti stavební výroby.
 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti stavební výroby.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavební inženýrství nebo architekturu a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti stavební výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná osoba má k dispozici níže uvedené vybavení:

 • přístup k věcně dotčeným zákonům, vyhláškám, předpisům a normám z oblasti pozemních staveb apod. (přístup dálkový nebo materiály v tištěné podobě),
 • stavební deník
 • zadání pro kritéria, která vyžadují praktické předvedení
 • vhodné prostory pro písemnou a ústní část zkoušky
 • kancelářské potřeby
 • přístup k internetu
 • PC včetně potřebného softwaru (program AUTO CAD)
 • projektovou dokumentaci související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (normy, uživatelské příručky, technické listy)
 • vhodné prostory pro realizaci praktické části zkoušky.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 18 až 20 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 240 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT Praha

SUDOP Brno

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

Fakulta architektury ČVUT v Praze