Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Výrobce sádrových forem
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, technických podkladech při výrobě forem pro tlakové lití v keramice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výrobních a technických podkladech pro zadanou formu pro tlakové lití Ústní ověření
b Určit postup práce pro výrobu zadané formy pro tlakové lití Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit, zda zvolený postup práce pro výrobu zadané formy pro tlakové lití odpovídá výrobní a technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat základní vlastnosti a druhy materiálů pro formy na tlakové lití, uvést vhodnost jejich použití pro zadanou technologii lití Ústní ověření
e Posoudit zadaný modelářský návrh rozmnožovacího zařízení na výrobu formy tlakového lití z pohledu vlastní výroby formy a její aplikace na konkrétním stroji na tlakové lití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu práce, technologických podmínek, nástrojů a pomůcek při výrobě forem pro tlakové lití v keramice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce a vybrat vhodné nástroje a pomůcky pro zhotovení formy pro tlakové lití podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout optimální počet nalévacích otvorů, jejich umístění a rozměry pro zadanou formu tlakového lití Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout pro zadaný postup práce časový rozvrh pro výrobu a odzkoušení formy pro tlakové lití Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat vliv způsobu vyjímání výrobku na konstrukci formy pro tlakové lití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovování forem pro tlakové lití v keramice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vhodné pomůcky a materiály pro zhotovení formy pro tlakové lití Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit rozmnožovací zařízení a vysvětlit způsob separace styčných ploch Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit odlévací zařízení včetně kapilární drenážní soustavy a nalévacího otvoru Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit porézní syntetickou hmotu pro odlití formy podle zadání a výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést odlití formy pro tlakové lití podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Rozebrat rozmnožovací – odlévací zařízení a vyjmout jednotlivé části zadané formy Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést stabilizaci odlité formy Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat postup odstranění případných vad na formě pro tlakové lití Ústní ověření
i Provést konečnou úpravu vyrobené formy pro tlakové lití na předloženém vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola a posuzování funkčnosti a rozměrů zhotovených forem pro tlakové lití v keramice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu přesnosti dosedacích ploch, montážních otvorů a lícování spár formy na zadaném vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu funkčních ploch formy na zadaném vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést možné vady a určit možné příčiny vad forem pro tlakové lití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha zařízení pro tlakové lití keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsluhu strojního zařízení pro tlakové lití keramických výrobků Ústní ověření v reálném provozu
b Popsat údržbu strojního zařízení pro tlakové lití keramických výrobků Ústní ověření v reálném provozu
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování zásad BOZP a PO při výrobě forem pro tlakové lití v keramice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možná bezpečnostní a hygienická rizika pracoviště výroby tlakových forem, uvést opatření k jejich zamezení Ústní ověření
b Popsat zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Skladování, manipulace a vedení evidence forem pro tlakové lití v keramice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodné ošetření forem pro tlakové lití a údržbu rozmnožovacího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat správné uskladnění forem pro tlakové lití, popsat značení a evidenci forem Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-sadrovych-forem#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku keramické výroby. Uchazeč prokáže znalosti o surovinách a používaných materiálech. Vysvětlí princip jednotlivých technologických operací a funkci strojů a zařízení, které se používají ve výrobě.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby určí druh a parametry formy, ke které se budou vztahovat zadané úkoly, podle zaměření konkrétní keramické výroby a místa konání zkoušky.

 

Ověřování kritérií hodnocení v odborné kompetenci Obsluha zařízení pro tlakové lití keramických výrobků se realizuje v reálném provozu na pracovních místech u strojů a linek s využitím dokumentace.

Při ověřování odborné kompetence Kontrola a posuzování funkčnosti a rozměrů zhotovených forem pro tlakové lití v keramice, kritéria hodnocení a), b), c), a odborné kompetence Skladování, manipulace a vedení evidence forem pro tlakové lití v keramice, kritérium hodnocení a), je možné v rámci hospodárného využití času určeného na zkoušku použít připravený výrobek nebo polotovar.

V případě použití hotového výrobku se bude posuzovat kvalita a soulad s technickou a výrobní dokumentací, případně nedodržení jednotlivých parametrů pro zadaný výrobek.

 

Při ověřování kritérií hodnocení, které je založeno na praktickém předvedení, se klade důraz na dodržování hygienických a bezpečnostních zásad. Je posuzováno hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů. Předmětem hodnocení je také manuální zručnost zkoušeného.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Silikátový svaz

Laufen CZ, s. r. o.

G. Benedikt Karlovy Vary, s. r. o.

Imerys, a. s.