Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Šička kožešinových a usňových výrobků
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, jednotlivé součásti pojmenovat Ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových a usňových výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat z předložených materiálů odpovídající druh kožešiny nebo usně pro zhotovení konkrétního výrobku, výběr zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a popsat vhodný pracovní postup pro zhotovení určeného kožešinového nebo usňového oděvu Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit technologické podmínky pro zhotovení předloženého výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality usní, kožešin a pomocných materiálů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, kožešin a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro výrobu kožešinových a usňových výrobků, stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu výsledného výrobku a vyhodnotit případné materiálové vady Praktické předvedení a ústní ověření
c Roztřídit vzorky kožešin podle původu, posoudit jejich kvalitu podle hustoty, délky a lesku vlasu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti stroje Praktické předvedení
b Provést čištění, mazání a základní údržbu stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit kritická místa jednotlivých strojů z hlediska bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ztužování kožešinových a usňových polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyztužit dílce výrobku podle technické dokumentace, popsat účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést vhodnou technikou fixaci polotovaru v místě záložek a pevných spojů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Strojové šití kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sesadit díly kožešin nebo usní podle výrobní dokumentace a připravit je pro další zpracování Praktické předvedení
b Spojit sešitím předložené kožešinové nebo usňové díly výrobku včetně zapošití, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Ušít kapsy včetně jejich zapravení, zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení
d Přišít rukáv a popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční šití kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně všít podšívku do rozešitého výrobku Praktické předvedení
b Zapravit výrobek ručním došitím podle technologického předpisu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Žehlení usňových a kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit vlas v místech švů před konečným žehlením u kožešinového výrobku, usňový výrobek dotvarovat Praktické předvedení
b Vyžehlit hotový výrobek podle technologických pravidel Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Úpravy hotových kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat metody pro konečnou úpravu a ošetření kožešinových a usňových výrobků Ústní ověření
b Provést konečnou úpravu vzhledu vnější části výrobku s přihlédnutím k upravovanému materiálu, provedení zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést celkové ošetření hotového výrobku s přihlédnutím k použitému materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101854&kod_sm1=30).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožešnické výroby. Autorizovaná osoba určí druh výrobku (a jeho parametry), ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí před zkouškou u kompetencí Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových a usňových výrobků; Ztužování kožešinových a usňových polotovarů; Strojové šití kožešinových a usňových výrobků; Ruční šití kožešinových a usňových výrobků; Žehlení kožešinových a usňových výrobků; Úpravy hotových kožešinových a usňových výrobků, zda budou kompetence zaměřeny na zhotovení kožešinových nebo usňových výrobků. U odborné kompetence Posuzování kvality usní, kožešin a pomocných materiálů v kožedělné výrobě, kritéria a), b), c) zadá autorizovaná osoba počet vzorků (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků od každého materiálu), a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (výroba kožešinových výrobků, výroba usňových výrobků) a místa konání zkoušky.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení se přihlíží především k bezpečnému provádění všech úkonů, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům, k dodržování časového limitu a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií. Při ústním ověřování kritérií je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí. Ověřování kompetencí bude probíhat v reálném prostředí při šití kožešinových nebo usňových výrobků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie,Trnava