Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Šička kožešinových a usňových výrobků
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému kožedělnému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat na základě technické dokumentace složení předloženého kožedělného vzorku (vrchové, podšívkové, ztužovací součásti), pojmenovat jednotlivé dílce a součásti Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní kožedělný výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových a usňových výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat z předložených materiálů odpovídající druh kožešiny a usně pro zhotovení konkrétního kožešinového a usňového výrobku, výběr zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a popsat vhodný pracovní postup pro zhotovení určeného kožešinového a usňového oděvu Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit technologické podmínky pro zhotovení předloženého kožešinového a usňového výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality usní, kožešin a pomocných materiálů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, kožešin a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro výrobu kožešinových a usňových výrobků, stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu výsledného kožedělného výrobku, vyhodnotit případné materiálové vady Praktické předvedení a ústní ověření
c Roztřídit vzorky kožešin podle původu, posoudit jejich kvalitu podle hustoty, délky a lesku vlasu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti stroje Praktické předvedení
b Provést čištění, mazání a základní údržbu stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit kritická místa určeného stroje z hlediska bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ztužování kožešinových a usňových polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyztužit dílce kožešinových a usňových výrobků podle technické dokumentace, popsat účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést fixaci polotovaru kožešinového a usňového výrobku v místě záložek a pevných spojů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Strojové šití kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sesadit kožešinové a usňové díly kožedělných výrobků podle výrobní dokumentace a připravit je pro další zpracování Praktické předvedení
b Spojit sešitím předložené kožešinové a usňové díly kožedělného výrobku včetně zapošití, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Ušít kapsy kožešinového a usňového oděvu včetně jejich zapravení, zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení
d Sešít rukáv s ostatními polotovary kožešinového a usňového oděvu, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční šití kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně všít podšívku do rozešitého kožešinového a usňového oděvu Praktické předvedení
b Zapravit kožešinový a usňový výrobek ručním došitím podle technické dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Žehlení usňových a kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit vlas kožešinového výrobku v místech švů před konečným žehlením, usňový výrobek dotvarovat Praktické předvedení
b Vyžehlit hotový kožešinový a usňový výrobek podle technologických pravidel, popsat účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Úpravy hotových kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat pracovní operace pro konečnou úpravu a ošetření kožešinových a usňových výrobků Ústní ověření
b Provést konečnou úpravu vzhledu vnější části kožešinového a usňového výrobku s přihlédnutím k upravovanému materiálu, provedení zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést celkové ošetření hotového kožešinového a usňového výrobku s přihlédnutím k použitému materiálu Praktické předvedení
d Připravit kožešinový a usňový výrobek k expedici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-kozesinovych-a-usno#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti při výrobě kožešinových a usňových výrobků.

 

Ověřování kompetencí bude probíhat v reálném prostředí šicí dílny pro výrobu kožešinových a usňových výrobků. Při ověřování kritérií hodnocení založených na praktickém předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování pracovních postupů, ke správné volbě technologie, ke kvalitě provedení a ke správné obsluze strojů, zařízení a nářadí. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie.

 

Autorizovaná osoba určí před zkouškou u odborných kompetencí Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových a usňových výrobků v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Ztužování kožešinových a usňových polotovarů pro kritéria hodnocení a), b); Strojové šití kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení a), b), c), d); Ruční šití kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení a), b); Žehlení usňových a kožešinových výrobků pro kritéria hodnocení a), b); Úpravy hotových kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení b), c), d), zda budou pracovní činnosti zaměřeny na zhotovení kožešinového nebo usňového výrobku. Typ a vzor kožešinového nebo usňového výrobku bude záviset na zaměření kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví pro ověření odborných kompetencí Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových a usňových výrobků v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení c) vzorek kožešinového nebo usňového výrobku v počtu jeden kus, typ vzorku bude záviset na konkrétním zaměření výroby kožešinových nebo usňových výrobků v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči k posouzení u odborných kompetencí Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových a usňových výrobků v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení a); Posuzování kvality usní, kožešin a pomocných materiálů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c) vzorky kožešin, usní a pomocných materiálů (podšívkové a ztužovací materiály) v počtu minimálně 5 vzorků - maximálně 7 vzorků.

 

Autorizovaná osoba určí pro ověření odborné kompetence Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c), ke splnění úkolů jeden šicí stroj, typ stroje bude záviset na konkrétní technologii výroby kožešinových nebo usňových výrobků v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví pro ověření odborné kompetence Ztužování kožešinových a usňových polotovarů pro kritérium hodnocení a); Strojové šití kožešinových a usňových výrobků pro kritérium hodnocení a), b) kožešinové, usňové a podšívkové díly v množství potřebném pro zhotovení 1 kusu kožešinového nebo usňového výrobku, typ kožešinového nebo usňového výrobku bude záviset na technologii výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví pro ověření odborných kompetencí Ztužování kožešinových a usňových polotovarů pro kritérium hodnocení b); Strojové šití kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení c), d); Ruční šití kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení a), b); Žehlení usňových a kožešinových výrobků pro kritéria hodnocení a), b); Úpravy hotových kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení b), c) 1 rozpracovaný kožešinový nebo usňový výrobek včetně potřebných polotovarů, typ kožešinového nebo usňového výrobku bude záviset na technologii výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba stanoví pro ověření odborné kompetence Úpravy hotových kožešinových a usňových výrobků pro kritérium hodnocení a) vyjmenovat minimálně 3 způsoby úprav hotových kožešinových a usňových výrobků. Autorizovaná osoba připraví pro ověření odborné kompetence Úpravy hotových kožešinových a usňových výrobků pro kritérium hodnocení d) 1 hotový kožešinový nebo usňový výrobek, typ kožešinového nebo usňového výrobku bude záviset na technologii výroby v místě konání zkoušky.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Academic School, Střední škola, s. r. o., Zlín

Gasibo, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie, Trnava