Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Bezpečnostní konzultant
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 7.9.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základní legislativě v oblasti obecné bezpečnosti, BOZB, PO, ochrany utajovaných informací a ochrany obchodního tajemství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v ustanoveních ústavního práva, občanského práva, trestního práva a přestupků Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v ustanoveních zákona o utajovaných informacích, o ochraně obchodního tajemství a o ochraně osobních údajů Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v legislativě upravující BOZP a požární ochranu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základní legislativě upravující činnost a kompetence složek Integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Hasičský záchranný sboru ČR, rychlá záchranná zdravotní služba; kompetence a práva Národního bezpečnostního úřadu)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní oblasti kompetence jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat základní práva a povinnosti jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v legislativě a ostatních předpisech krizového řízení, havarijního plánování, civilní ochrany objektů a osob a kritické infrastruktury

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v legislativě týkající se krizového řízení, havarijního plánování, civilní ochrany objektů a osob a kritické infrastruktury Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat jednotlivé úřady odpovídající za dané oblasti včetně jejich kompetencí Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v zabezpečovacích elektronických systémech a prostředcích - elektronická zabezpečovací signalizace, elektronická požární signalizace, uzavřený bezpečnostní kamerový systém a další a jejich použití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé druhy zabezpečovacích systémů a popsat princip jejich činnosti Písemné a ústní ověření
b Identifikovat normy pro instalaci a použití jednotlivých druhů zabezpečovacích systémů Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v legislativních předpokladech provozu jednotlivých druhů zabezpečovacích systémů Písemné a ústní ověření
d Zhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých druhů zabezpečovacích systémů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v zabezpečovacích systémech a legislativě pro ochranu nebo utajení informací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat druhy zabezpečovacích systémů pro ochranu a utajení informací a charakterizovat princip jejich činnosti Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v normách pro instalaci a použití zabezpečovacích systémů pro ochranu a utajení informací Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v legislativních předpokladech provozu zabezpečovacích systémů pro ochranu a utajení informací Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v činnosti a oprávněních soukromé bezpečnostní služby, soukromého detektiva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v oprávněních a povinnostech soukromých bezpečnostních služeb a soukromých detektivů Písemné a ústní ověření
b Určit limity organizace práce soukromé bezpečnostní služby z hlediska zákoníku práce a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (podoba směrnic, jaké jsou souvislosti mezi zákoníkem práce a činností soukromé bezpečnostní služby, jaká existují poučení – např. pro návštěvníky akce, ad.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Používání záznamových a pozorovacích prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný druh záznamového a pozorovacího prostředku podle situace a požadavku klienta Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést nastavení, instalaci a obsluhu záznamového a pozorovacího prostředku Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat, zhodnotit a použít výstupy záznamového a pozorovacího prostředku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využívání prostředků výpočetní techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat nutné informace k řešení problému klienta Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodný způsob získání informací Ústní ověření
c Popsat jednotlivé informační technologie z hlediska bezpečnosti a diskrétnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit dokumentaci pro jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit práva a povinnosti při informování a získávání informací od jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Poskytování rad a odborných konzultací, poradenské a lektorské činnosti a organizační podpora pro organizace a členy bezpečnostní komunity

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit prezentaci projektu a školení zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zásady konzultantské činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vypracování zpráv a návrhů dle zakázky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat závěrečnou zprávu dle zadání klienta Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat návrhy na zlepšení stávajícího stavu a tyto obhájit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vypracování provozních dokumentů (směrnice, řízení pracovních postupů…) v oblasti elektronické ochrany, kamerových systémů a ochrany informací s respektováním podmínek BOZP a požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat provozní dokumenty dle zadání klienta Praktické předvedení
b Vysvětlit smysl jednotlivých opatření Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Identifikování a návrh opatření k omezení hlavních bezpečnostních rizik objektu nebo osoby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat analýzu dle zadání klienta Praktické předvedení
b Vysvětlit a obhájit vypracovanou analýzu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vypracování komplexního návrhu bezpečnosti objektu dle potřeb klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat komplexní návrh bezpečnosti objektu dle zadání klienta Praktické předvedení
b Vysvětlit a obhájit vypracovaný návrh Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vypracování komplexního návrhu ochrany informací klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat komplexní návrh ochrany informací dle zadání klienta Praktické předvedení
b Vysvětlit a obhájit vypracovaný návrh Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba musí být technicky schopna zajistit zveřejnění termínu a místa konání zkoušky a dalších nezbytných informací na internetových stránkách, a to v termínu odeslání pozvánky ke zkoušce.

Autorizovaná osoba ověří doklady, které musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Zdravotní způsobilost v rozsahu odpovídající ověřované kvalifikaci není požadována. Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm, organizací zkoušky a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a dalšími omezeními a stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí, resp. smí používat.

Zkoušku je možno skládat s ohledem na organizaci zkoušky i ve 2 dnech, kdy mezi prvním a posledním dnem zkoušky nesmí uběhnout delší časový úsek než je 1 den.

Zkouška má formu písemné zkoušky a kombinace praktické a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření písemné, se ověřují formou testu.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření praktické předvedení, anebo ústní ověření se prověřují formou řešení typových situací.

Autorizovaná osoba sestaví test náhodným výběrem ze souboru 600 testových otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek.

Soubor testových otázek obsahuje kompetence: Orientace v základní legislativě v oblasti obecné bezpečnosti, BOZP, požární ochrany, ochrany utajovaných informací a ochrany obchodního tajemství; Orientace v základní legislativě upravující činnost a kompetence složek Integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Hasičský záchranný sboru ČR, rychlá záchranná zdravotní služba; kompetence a práva Národního bezpečnostního úřadu); Orientace v legislativě a ostatních předpisech krizového řízení, havarijního plánování, civilní ochrany objektů a osob a kritické infrastruktury; Orientace v zabezpečovacích elektronických systémech a prostředcích - elektronická zabezpečovací signalizace, elektronická požární signalizace, uzavřený bezpečnostní kamerový systém a dalších a jejich použití; Orientace v prostředcích a zařízeních pro ochranu nebo utajení informací; Orientace v metodách a oprávněních soukromé bezpečnostní služby, soukromého detektiva. Test obsahuje 120 otázek, kdy z každého kritéria ověřovaného písemnou formou musí být v testu minimálně 6 otázek. Autorizovaná osoba připraví minimálně 5 testů s rozdílnými otázkami, kdy shoda mezi jednotlivými testy v počtu stejných otázek smí být maximálně 20 otázek. Uchazeč si losuje test, který bude vyplňovat. Doba na vypracování testu je 70 minut. Minimální počet správných odpovědí pro úspěšné absolvování testu je 102 (85 %).

Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a bude uchováváno v souladu s § 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání v platném znění.

Aktuální soubor testových otázek a je spravován a v elektronické podobě uchováván autorizujícím orgánem (Ministerstvem vnitra). Autorizovaným osobám budou tyto soubory předány prostřednictvím elektronické komunikace po udělení autorizace a dále při každé aktualizaci souborů otázek a typových situací.

Pokud stanoví tento standard pro ověření kritéria praktické předvedení a ústní ověření, tak k ústnímu ověřování dochází i v rámci praktického předvedení.

Po úspěšném splnění testové části zkoušky uchazeč přistupuje k praktické části zkoušky:

V praktické části zkoušky jsou ověřovány kompetence: Orientace v metodách a oprávněních soukromé bezpečnostní služby, soukromého detektiva; Používání záznamových a pozorovacích prostředků; Uplatnění zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému, zejména s Policí ČR a vymezenými osobami; Poskytování rad a odborných konzultací, poradenské a lektorské činnosti a organizační podpora pro organizace a členy bezpečnostní komunity; Vypracování zpráv a návrhů dle zakázky; Vypracování provozních dokumentů (směrnice, řízení pracovních postupů…) v oblasti elektronické ochrany, kamerových systémů a ochrany informací s respektováním podmínek BOZP a požární ochrany; Identifikování a návrh opatření k omezení hlavních bezpečnostních rizik objektu nebo osoby; Vypracování komplexního návrhu bezpečnosti objektu dle potřeb klienta; Vypracování komplexního návrhu ochrany informací klienta.

Autorizovaná osoba disponuje minimálně 4 různým objekty a 3 variantami témat k vypracování případové studie. Pro každý objekt tak celkem definuje 12 typových situací k řešení. Autorizovaná osoba je povinna obměnit 1x za rok minimálně 1/3 modelových situací a ¼ objektů pro realizaci praktické zkoušky.

Jeden člen komise je obeznámen s celým scénářem situace a předvádí zástupce klienta, kterému může uchazeč klást dotazy. Následně s uchazečem provede fyzickou prohlídku objektu, v jejímž průběhu může uchazeč klást dotazy.

Uchazeč na základě zjištěných údajů a prohlídky vypracuje analýzu a návrh opatření a základní nutnou dokumentaci pro klienta. Po jejím odevzdání má komise minimálně 2 hodiny na zhodnocení práce a na poradu. Tento čas se nezapočítává do délky trvání zkoušky. Na závěr obhájí své závěry a návrhy před komisí, která hraje roli zástupců klienta. Komise smí klást dotazy.

 

Časový průběh:

Prvotní seznámení s problémem a vypracování návrhu postupu posouzení:max 1 hodina

Úvodní rozhovor pro získání doplňujících informací max 1 hodina

Prohlídka objektu na místě max 3 hodiny

Doba na zpracování analýzy, návrhu a prezentace max 5 hodin

Prezentace výsledku max 30 minut

Doba pro kladení doplňujících dotazů max 30 minut.

 

Podmínky k průběhu jednotlivých etap:

  1. Seznámení s problémem – přítomna je celá komise, pouze jeden z komise zastává roli zástupce klienta. V tomto bodě nesmí ostatní členové komise vstupovat do rozhovoru uchazeče a „klienta“.
  2. Obdobně se postupuje při kontrole objektu.
  3. Ke zpracování smí uchazeč používat svůj notebook nebo PC se svým softwarovým vybavením. Pokud potřebuje využít internet k dohledání údajů, využívá PC (notebook) autorizované osoby, aby bylo zajištěno, že se s nikým nebude spojovat přes internet. Stejně tak v době plnění úkolů nesmí komunikovat o průběhu zkoušky nebo tématech s nikým mimo členů zkušební komise.
  4. Zpracování je prováděno jako klauzurní práce. Po jejím vypracování ji předá v elektronické podobě a jednom podepsaném exempláři předsedovi komise.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RITAS, s. r. o.

MOBA, s. r. o.

NoNap CZ, s. r. o.