Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Obkladač
Platnost standardu: Od 14.1.2020 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy - vysvětlit, proč je třeba mít k dispozici i další stavební výkresy (elektroinstalace, sanitární instalace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v technické zprávě a kladečském plánu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technologických postupech provádění obkladů stanovených normami, technickými listy nebo návody výrobců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technologických postupech provádění obkladů stěn a podlah s přihlédnutím k ČSN EN 14411, ČSN 73 3451 a ČSN 74 4505 Praktické předvedení a ústní ověření
b Volit technologický postup pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočty ploch a spotřeby obkladových a doplňkových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat plochy obkladů stěn a podlah z rozměrů odečtených z výkresů Praktické předvedení s výpočtem
b Zaměřit plochy pro obklady stěn a podlah na stavbě, uvést jaké parametry sledujeme při zaměřování prostor (podle ČSN 73 0202, ČSN 73 3451, ČSN 74 4505) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypočítat plochy obkladů stěn a podlah z rozměrů naměřených na stavbě Praktické předvedení s výpočtem
d Vypočítat spotřebu obkladových materiálů, lepicích a spárovacích hmot a doplňkových materiálů podle zadání Praktické předvedení s výpočtem
e Zpracovat jednoduchý kladečský plán pro obkládané plochy podle zadání, např. pravoúhlé podlahy čtvercového tvaru 3 x 3 m nebo obdélníkového tvaru 3 x 2 m dlaždicemi 300 x 600 mm Praktické předvedení s výkresem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů obkládání stěn a podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pokládky dlažby na pravoúhlé podlaze včetně zpracování kladečského plánu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Navrhnout pracovní postup pokládky dlažby na tvarově nepravidelné podlaze včetně zpracování kladečského plánu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Navrhnout pracovní postup pokládky dlažby na podlahu kobercovým vzorem včetně zpracování kladečského plánu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
d Navrhnout pracovní postup pokládky dlažby na podlahu z více formátů dlažeb včetně zpracování kladečského plánu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
e Navrhnout pracovní postup obkladu stěny s listelami a zrcadlem nebo oknem včetně zpracování kladečského plánu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
f Navrhnout řešení pružné spáry mezi stěnou a podlahou Praktické předvedení s ústním odůvodněním
g Navrhnout pracovní postup instalace vany nebo sprchové vaničky pod obklad Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality používaných materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů používaných pro obkladačské práce (ČSN EN 14411, EN 12004-1, 2, ČSN EN 13888, ČSN EN 14891, technické listy výrobků a pravidla správné praxe) Písemné ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má uchazeč běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava rozměrů a tvarů obkládaček a dlaždic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit požadovaný rozměr a tvar obkladového materiálu podle výkresu nebo kladečského plánu Praktické předvedení
b Dělit obkladový materiál ručním nářadím, mechanizovaným ručním nářadím a elektrickou řezací pilou Praktické předvedení
c Zhotovit otvor do obkladového materiálu a nepravidelný řez (např. výřez do pravého nebo jiného úhlu, Jolly řez – roh pod úhlem 45°) podle výkresu Praktické předvedení
d Nabrousit hrany ručně a pomocí mechanizovaného nářadí Praktické předvedení
e Dodržovat předpisy BOZ při práci s nářadím Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v přípravě podkladu pod obklady a dlažby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podmínky, kdy lze zhotovovat obklady a dlažby – stav podkladu (vlhkost, pevnost, rovinnost), klimatické podmínky (teplota vzduchu) Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit, proč měříme vlhkost podkladu a popsat nejběžnější metody (destruktivní a nedestruktivní) měření vlhkosti, jaké orientační metody pro zjištění vlhkosti používáme, uvést maximální vlhkost cementového a anhydritového podkladu Písemné a ústní ověření
c Popsat metody měření vlhkosti podkladu Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit použití vysprávkových materiálů Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit použití vyrovnávacích hmot (samonivelační hmoty, cementové a anhydritové hmoty, úprava anhydritu před pokládkou) Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit použití penetrace Písemné a ústní ověření
g Popsat, kdy a kde používáme hydroizolace Písemné a ústní ověření
h Popsat úpravu podkladu při kladení keramických dlažeb na balkonu a terase, vysvětlit princip funkce hydroizolačních a drenážních systémů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění a opravy keramických obkladů a dlažeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat tenkovrstvé lepení, středně vrstvé lepení, pokládka do hlubokého lože, oboustranné lepení a popsat rozdíly, popsat pokládku velkoformátových obkladových prvků Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit rozdíly mezi pružnými výplňovými hmotami, popsat způsoby jejich použití Ústní a písemné ověření
c Zvolit nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
d Zkontrolovat podklad na modelovém případě o ploše alespoň 3 x 5 m, měřit nerovnosti podkladu, uvést přípustné tolerance podle ČSN 744505 a ČSN 733451 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Upravit podklad o ploše max 2 m² s přihlédnutím k místní dispozici Praktické předvedení
f Číst předložený kladečský plán a zpracovat jednoduchý kladečský plán podle zadání Praktické předvedení
g Připravit lepicí a spárovací hmoty v rozsahu potřebném pro splnění kritéria i) Praktické předvedení
h Založit obklad podle místních dispozic v délce max. 2 m a odpovídajícím způsobem dlažbu Praktické předvedení
i Obložit omítnutou stěnu nebo stěnu zhotovenou z desek (sádrokarton, sádrovláknitých desek, konstrukčních desek apod.) v rozsahu 2 m² včetně provedení penetrace podkladu u desek, které toto vyžadují Praktické předvedení s ústním vysvětlením
j Řešit styk dlažby na podlaze a stěně na modelovém případě v délce max. 1 m Praktické předvedení
k Provést pokládku dlažby podle zadání o ploše max. 2 m² Praktické předvedení s ústním vysvětlením
l Osadit ukončovací lištu v délce 1500 mm a dilatační lištu v délce 1000 mm jako součást kritéria j) a k) Praktické předvedení
m Obložit 2 – 3 schody v interiéru a exteriéru obkladovými prvky podle zadání Praktické předvedení
n Obložit sokl v délce 2 m Praktické předvedení
o Osadit revizní dvířka na modelovém případě Praktické předvedení
p Spárovat dlažbu nebo obkladu v ploše do 2 m² Praktické předvedení
q Očistit obklad nebo dlažbu v ploše do 2 m² Praktické předvedení
r Ošetřit nářadí a pomůcky po skončení práce Praktické předvedení
s Zkontrolovat obklad při přejímce podle ČSN 73 3451 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
t Popsat přípravu a provádění pokládky topných rohoží a kabelů Ústní a písemné ověření
u Popsat pokládku LED osvětlení – zásady a jaké druhy napětí elektrického proudu se používají Ústní a písemné ověření
v Vysvětlit funkci dilatace u stěny u podlahového topení Ústní a písemné ověření
w Vysvětlit funkci dilatačních lišt, jaké jsou zásady použití a rozmístění dilatačních lišt Ústní a písemné ověření
x Popsat zásady instalace sanitárních předmětů Ústní ověření
y Dodržovat předpisy BOZ při obkladačských pracích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obkladac#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem a obuví. Může používat svoje osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní rukavice a rukavice latexové, nákolenky, ochranná helma, ochranné brýle) odpovídající prováděným pracím, případně svoje osobní ruční nářadí odpovídající předpisům a BOZP.

 

Kompetenci "Úprava rozměrů a tvarů obkládaček a dlaždic (g11.A.1018)" lze plnit v rámci kompetence Provádění a opravy keramických obkladů a dlažeb (g11.A.1266).

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení platných technických norem:

ČSN EN 14411 Keramické dlažby - definice, klasifikace, charakteristiky a označování

ČSN 72 5149 Keramické obkládačky a dlaždice – názvy a definice

ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů

ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, hygienická zařízení – norma v revizi

ČSN EN 12004-1,2 Lepidla pro obkladové prvky - Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování

ČSN EN 13888 Spárovací malty a lepidla pro keramické dlažby – Definice a specifikace

ČSN EN 12808 Spárovací hmoty a lepidla pro keramické dlažby

ČSN EN 13813 - Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky

ČSN EN 206-1 (732403)- Z3 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

ČSN P 73 0600 (730600) Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN EN 520 +A1 (723611) Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN ISO 128-23 Technické výkresy - Pravidla zobrazování

ČSN 36 1559-1 Elektrické ruční nářadí

ČSN EN 14891 Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování.

 

Při způsobu ověření "písemné a ústní ověření" uchazeč vypracuje volně písemnou odpověď, kterou v případě potřeby doplní o ústní vysvětlení.

Při způsobu ověření "písemné ověření" uchazeč vypracuje volně písemnou odpověď.

Součástí hodnoticího standardu není samostaná písemná zkouška.

Při praktickém ověřování jednotlivých kritérií je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP, používání osobních ochranných prostředků, dodržování požární ochrany a hygieny práce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SŠ Horní Bříza

Josef Novotný – OSVČ

PhDr. Eduard Justa, OSVČ, znalec v oboru obkládání, Silikátový svaz, předseda a Cech obkladačů ČR, předseda technické komise