Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Mistr výstavby energetických zařízení
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 10.2.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech elektroenergetických staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v předložené projektové dokumentaci, ko-mentovat jednotlivé výkresy (situace, schéma zapojení, schéma jištění, jednopólové schéma, liniové schéma), vy-světlit jejich účel a obsah Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Identifikovat a definovat v předložené projektové doku-mentaci použité schematické značky, čáry a barevné značení sítí, elektrických zařízení, přístrojů, obvodů, obvodových prvků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Analyzovat z předložených podkladů podmínky stavby, úplnost výkresů, schémat a mazacích plánů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v předpisech a technických normách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stručně popsat základní legislativní dokumenty pro výstav-bu a silnoproudou elektrotechniku a bezpečnost práce (zák. č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vy-hl. č. 499/2006 Sb. Dokumentaci staveb, zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Ústní ověření
b Orientovat se v legislativním prostředí investiční výstavby energetických zařízení, popsat význam technických norem v oboru, určit jejich zdroje, dostupnost a využití nad daným projektem (existence Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, znalost Sbírky zákonů a jejího oficiálního stejnopisu dostupného on-line na internetu) Ústní ověření
c Orientovat se v oboru elektroenergetiky a znát elektroener-getické pojmy (distribuční/přenosová soustava, elektrická přípojka, přeložka, ochranné pásmo, bezpečnostní pásmo) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technické dokumentaci a normách uplatňovaných v energetice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zdroje technických předpisů, dokumentů a norem (znalost sbírky zákonů na www, znalost publikace prostřed-nictvím ČSN Online, uvést rozdíly ČSN, ČSN EN, PNE) Ústní ověření
b Vysvětlit pojem třída technické normy, uvést třídu 33 pro Elektrotechniku – elektrotechnické předpisy, a 34, 35, 36 pro ostatní Elektrotechniku Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést alespoň 3 ze základních elektrotechnických norem Písemné ověření s ústním zdůvodněním
b Navrhnout (variantně) způsob uložení kabelového vedení a prostorového uspořádání jednotlivých inženýrských sítí podle zadání Autorizované osoby Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v Zásadách ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnosti při obsluze a práci na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat členění a režim prostor při výstavbě a pro-vozu elektroenergetických zařízení (normální, bezpečné, zvlášť nebezpečné) a prostředky ochrany před úrazem elek-trickým proudem (Základní izolace, Přepážky a kryty, Zábrany, Ochrana polohou, Omezení napětí, Omezení ustáleného dotykového proudu a náboje, Řízení potenciálu, Jiné prostředky) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
b Charakterizovat prostředky pro ochranu při poruše (Přídav-ná izolace, Ochranné pospojování, Ochranné stínění, Indikace a odpojení ve vysokonapěťových instalacích a sítích, Samočinné (automatické) odpojení od zdroje) Ústní ověření
c Vysvětlit pojem „příkaz B“ Ústní ověření
d Popsat (na Autorizovanou osobou určené etapě práce) způ-sob realizace ochrany zdraví a majetku (zajištění pracoviště, označení pracoviště,…), navrhnout vhodné OOPP (osob-ní ochranné pracovní prostředky) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v problematice ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout z Autorizovanou osobou předloženého seznamu materiálů nebezpečné vlastností jejich odpadů a likvidaci s ohledem dopadu na životní prostředí (příloha č. 2 zák. 185/2001 o odpadech) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
b Navrhnout z Autorizovanou osobou předloženého seznamu demontovaného materiálu způsob jeho likvidace (kabely, měděná a AlFe lana, konzolovina, pojistky, transformátory, kondenzátory, sloupy, patky) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
c Navrhnout likvidaci odpadů, vzniklých na stavbě z Autorizovanou osobou předloženého seznamu (např. výkopový materiál – zeminy, asfalty, betony, dřevo) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro činnost na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout podle zadání Autorizované osoby postup práce stavby sloupu venkovního vedení VN, NN a trafostanice (doprava, stroje a mechanismy, počty lidí, vybavení nářadím a pracovními pomůckami) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout podle zadání Autorizované osoby postup práce pokládky kabelového vedení od předání staveniště po předání stavby (doprava, stroje a mechanismy, počty lidí, vybavení nářadím a pracovními pomůckami) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Navrhnout podle zadání Autorizované osoby postup práce pro stavbu kioskové trafostanice (doprava, stroje a mechanismy, počty lidí, vybavení nářadím a pracovními pomůckami) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Navrhnout podle zadání Autorizované osoby postup práce při zřízení venkovní a kabelové přípojky NN včetně HDV (doprava, stroje a mechanismy, počty lidí, vybavení nářadím a pracovními pomůckami) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy (ČSN 01 3420 - měřítka, značky jednotlivých druhů sítí, rozeznat výkres výkopů, základů, střech apod.) Praktické předvedení
b Prezentovat a vysvětlit v předložené projektové dokumen-taci situační výkres s jinými sítěmi, výkres betonového základu podpěrného bodu, výkres příčného řezu kabelové rýhy, výkres půdorysu a řezu trafostanice Praktické předvedení
4

Orientace ve vyhláškách, normách a technických předpisech týkajících se řízení a obsluhy příslušných druhů stavebních strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní předpis pro používání strojů a nářadí na staveništi Ústní ověření
b Uvést, kteří pracovníci mohou obsluhovat stavební stroje a zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování BOZP, PO a hygieny práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní předpisy BOZP Ústní ověření
b Charakterizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Ústní ověření
c Charakterizovat funkci Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, kdy je nutný a kdy se neurčuje Ústní ověření
4

Vypracování složitějších časových harmonogramů průběhu stavebních prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout harmonogram postupu práce pro stavbu venkovního vedení VN, NN a trafostanice od převzetí staveniště po předání stavby Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout harmonogram postupu práce pro realizaci pokládky více druhů kabelových vedení do jedné kabelové rýhy ( VN, NN, VO a slaboproud) od převzetí staveniště po předání stavby Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Uvést rozdíly v náročnosti na organizaci práce při stavbě venkovních vedení mezi stavbou novou a rekonstrukcí stávajícího Ústní ověření
d Navrhnout postup prací pokládky více druhů sítí v blízkosti s ohledem na hloubky uložení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů ve stavebnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout způsob kontroly dodržování technologických postupů při realizaci stavby kabelových vedení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Navrhnout způsob kontroly dodržování bezpečnostních předpisů při konkrétní realizaci stavby. Uvést, jaké zázna-my musí být uvedeny ve Stavebním deníku Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
4

Vedení stavebního deníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést, který základní předpis určuje Stavební deník Ústní ověření
b Vysvětlit pojmy Stavební deník a Jednoduchý záznam o stavbě Ústní ověření
c Charakterizovat náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace s navazujícími oblastmi činnosti stavební firmy, např. dopravou, přípravou výroby, zásobováním apod.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout harmonogram přípravy práce pro stavbu ven-kovního vedení VN, NN a trafostanice od zadání stavby po předání staveniště (příprava materiálu, nárokování dopravy, zemních strojů, jeřábů apod.) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
b Popsat kdy je při realizaci stavby nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle Zák. č. 309/2006 Sb.), kdo jej určuje a jak jsou s tím sezná-meny zúčastněné firmy Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v používání technických grafických programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důvody k přednostnímu používání programu MicroStation před CAD Ústní zdůvodnění
b Vysvětlit pojmy buňka, vrstva, referenční výkres, import, export Ústní ověření
c Vysvětlit pojmy AcuDraw, ohrada, zakládací výkres Ústní ověření
d Vysvětlit pojem souřadnice JTS-K Ústní ověření
e Ve výkresech předložené prováděcí dokumentace naznačit tvorbu jednotlivých prvků grafickým programem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč předloží doklad elektrotechnické způsobilosti dle vyhlášky č. 50/1978Sb., §7

 

Při ověřování kompetence Orientace v technické dokumentaci a normách a Orientace v technické dokumentaci a normách uplatňovaných v energetice, dostane uchazeč k využití příslušné normy. Před ústním ověřením jednotlivých kritérií kompetencí zpracuje uchazeč písemnou přípravu, kterou předá autorizované osobě k archivaci.

Ověřování kompetence Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektro-nických zapojení, rozvodů a zařízení je prováděno výběrem z těchto ČSN:

ČSN 33 0010 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy, ČSN 33 3220 Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice, EN 50 423. Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně (ČSN 33 3301),

ČSN 33 3320 Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky,

EN 61936. Elektrické instalace nad AC 1 kV (ČSN 33 3201),

ČSN 62 3005. Ochrana před bleskem,

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení,

ČSN 33 200-4. Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost,

ČSN 33 2000-5. Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elek-trických zařízení

ČSN EN 50 110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Pro ověření kompetence Orientace ve vyhláškách, normách a technických předpisech, týka-jících se řízení a obsluhy příslušných druhů stavebních strojů a za řízení se základním před-pisem v odst. A) rozumí příloha č. 2 nařízení vlády č.591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Ověření kompetence Dodržování BOZP, PO a hygieny práce předpokládá znalost záko-na č. 262/2006 sb. zákoník práce §101 a násl. zák. č. 309/2006 sb. o zajištění dalších pod-mínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č.591/2006 sb. o bližších mi-nimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Ověřování kompetence Vedení stavebního deníku vychází ze znalosti záko-na č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, §157 a přílohy č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Při ověřování kompetencí, kde je odvolání na příslušné zákony a vyhlášky, bude mít zkou-šející k dispozici tyto dokumenty v elektronické nebo tištěné formě.

K vlastní zkoušce uchazeč povinně předloží:

-jeden jím vedený Stavební deník

 

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

  • RGV a.s.
  • ČSZE
  • E.ON ČR s.r.o.
  • Kučaba Energomontáže Hodonín, s.r.o.